Наукові спрямування

Екологічне будівництво. Інвестиційно-екологічні стратегії. Регіональна політика розвитку житлового будівництва

Володіння мовами

Українська, Російська мовавільно

Англійська мовавільно

Іспанська мовавільно (сертифікат В2)

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Орловський
Євген
Сергійович

Дисципліни

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Урбанізація та управління розвитком міст

Мегаполіси в глобальній економічній системі

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В510 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

eagle.orlovsky@gmail.com

Наукова діяльність

З 2014 по 2017 займався науковими дослідженнями як здобувач, а з часом – в якості аспіранта Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію в Черкаському державному технологічному університеті на тему «Регіональна політика розвитку екологічного житлового будівництва» за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Автор 19 наукових праць, серед яких 1 колективна монографія; 2 статті у міжнародних наукових виданнях; 7 статей у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз; 3 статті – в інших наукових фахових виданнях України; 6 тез міжнародних науково-практичних конференцій, з яких дві – закордонні.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В червні 2006 році отримав ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Компьютерні науки» в Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ); в грудні 2007 року - диплом спеціаліста з економіки підприємства ДВНЗ «ПДАБА» (м. Дніпропетровськ). Цього ж року (червень 2007 р.) закінчив магістратуру спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» в Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ). Протягом 2007–2008 років працював інженером-програмістом в українсько-канадському ТОВ «Софт-Україна»; в період 2008–2015 років інженером-програмістом в ТОВ НПП «Агромашінвест». З вересня 2014 р по 30 вересня 2015 р. здобувач, а з 1 жовтня 2015 року – аспірант очної форми навчання аспірантури ДВНЗ «ПДАБА». З 1 грудня 2017 р по вересень 2018 працював асистентом кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ «ПДАБА», а з вересня 2018 року по теперішній час працює доцентом цієї кафедри.

Публікації

1. Орловський Є. С., Гончарова К. В., Дригола К. В. Стратегічні пріоритети розвитку екологічного житлового будівництва в регіонах України: монографія – Дніпро : ПДАБА, 2018.

2. Orlovskyi Ye. World Practice of Environmentally Friendly Construction: Lessons for Ukraine. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. 2014. № 7.

3. Orlovskiy Ye. Peculiarities and Principals of Regional Policy for Development the Ecological Housing Construction. The Genesis of Genius: Scientific and Educational Journal. 2014. № 1.

4. Вечеров В. Т., Орловський Є. С. Екологічне житлове будівництво: сутнісний аналіз та принципи регулювання розвитку. Економічний простір. 2015. № 104.

5. Орловський Є. С. Екологічне будівництво як чинник нової якості житлової забезпеченості та сталого розвитку регіонів. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2017. т. 22. Вип. 11(64).

6. Орловський Є. С. Визначення цільової групи регіонів України для впровадження програм розвитку екологічного житлового будівництва. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. Вип. 16.

7. Орловський Є. С. Теоретичні засади та сучасні тенденції становлення екологічного будівництва як чинника сталого розвитку Економічний простір. 2018. № 140.

8. Орловський Є. С. Формування та реалізація регіональної політики виробництва інноваційних будівельних матеріалів в Україні. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2013. №4.

9. Орловська Ю. В., Яковишина Т. Ф., Орловський Є. С. Зелене будівництво як складова політики ЄС щодо розвитку циркулярної економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 5.

10. Чала В. С., Гончарова К. В., Орловський Є. С. Виявлення альтернатив змін сценаріїв розвитку та інтернаціоналізації будівельних послуг в реалізації програм зеленого житла: методика, стратегії, типи продукту та ринку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 5(10).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх