Наукові спрямування

Розробка сучасних інтенсивних технологій виготовлення будівельних конструкцій та виконання будівельно-монтажних робіт. Дослідження структуроутворення і фізико-технічних властивостей в’яжучих на основі неорганічних фуранових смол.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Огданський
Іван
Феодосійович

Дисципліни

Вступ до будівельної справи

Технологія зведення будівель та споруд

Зведення і монтаж будівель і споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 461а
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

внутр. 2-12

E-mail

ohdanskyi.ivan@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1981-1985рр.навчався у аспірантурі Дніпропетровського інженерно будівельного інституту. У 1986 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.23.08 - технологія та організація будівництва, у 1989 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника з цієї ж спеціальності. У співавторстві опублікував понад 150 наукових праць, у т.ч. 3 методичних посібника . Як фахівець будівельного профілю в галузі технології будівельного виробництва, приймаю активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних симпозіумах, конференціях та семінарах провідних вчених будівельної галузі.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1966 – 1972 рр. навчався у Дніпропетровському інженеро-будіведьному інституті. Отримав спеціальність інженер-будівельник-технолог. У 1966 – 1968рр. працював такелажником, газорізником та газозварником Дніпропетровського ДБУ-102 тресту «Дніпростальконструкція» У 1968 – 1970 рр.- ст.. технік, інженер Дніпропетровської групи Державного проектного інституту «Укрпроектстальконструкція». У 1970 – 1972 рр. – інженер- конструктор, старший інженер-конструктор Дніпропетровського філіалу «ЦНДІпректстальконструкція». З 1974 року по теперішній час працює у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»: молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, зав. лабораторією, асистентом, доцентом кафедри технології будівельного виробництва; з 1992 року – заступник декана заочного факультету, з 2002 року – декан технічного факультету Інституту заочної і дистанційної освіти ДВНЗ ПДАБА, з 2014 року - заступник директора з технічних спеціальностей Інституту заочної і дистанційної освіти ДВНЗ ПДАБА, з 2018 року – заступник директора навчально-наукового Центру заочної та дистанційної освіти з технічних спеціальностей.

Публікації

1. Технологія виготовлення конструкцій з корозійностійкого армополімербетону на фуранових смолах / А. М. Березюк, М. І. Ганник, І. Ф. Огданський, О. П. Мартиш, Т. О. Ценацевич, Н. І. Аят // Theoreticаl foundаtions of civil engineering. – 2015. – Vol. 22. – P. 53-56.

2. Ресурсозбереження в технології влаштування та відновлення властивостей зовнішніх стін цивільних будівель : навч.посібник для студ. буд. спец. ВНЗ / Шаленний В. Т., Березюк А. М., Огданський І. Ф., Дікарев К. Б., Скокова А. О. ; . – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 264 с. : ил.

3. Шаленний В. Т. Підвищення безпеки виконання реконструкційних робіт шляхом індустріалізації зведення надбудов / В. Т. Шаленний, І. Ф. Огданський, Р. Б. Папірник // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2004. – Вып. 28. – С. 13-18

4. Исследования прочности полимербетона на фурановых смолах / А. Н. Березюк, Н. И. Ганник , П. И. Несевря, И. Ф. Огданский, А. П. Мартыш, И. С. Дмитренко, Т. А. Ценацевич // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – Вып. 69 : Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – С. 61-65

5. Пропозиції щодо підвищення надійності експлуатації та технологічності влаштування і ремонту теплоізоляції стін будинків / А. М. Березюк, В. Т. Шаленний, І. Ф. Огданський, К. Б. Дікарев, А. А. Скокова, Т. Мялик // Theoreticаl foundаtions of civil engineering. Polish – Ukrainian Transactions (conference), Warsaw, May, 2013 / ed. by Szczesniak. – Warsaw, 2013. – Vol. 21. – P. 441-446

6. Основні принципи вибору комплекту опалубки для монолітного будівництва і технологічного проектування опалубних робіт / А. М. Березюк, В. Т. Шаленний, І. Ф. Огданський, К. Б. Дікарев, Є. В. Зубкова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3. – С. 32-38

7. Проблема забезпечення якості дистанційного навчання на технічних спеціальностях / В. І. Сокуренко, І. Ф. Огданський, Р. Б. Папірник, Л. В. Солод // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы Междунар. науч. конф., 4-11 июня 2010 г. – Варна, 2010. – С. 613-617.

8. Розробка системи електронної підтримки навчального процесу / В. И. Сокуренко, И.Ф. Огданский, Р.Б. Папирнык, Л.В. Солод // Стратегия качества в промышленности и образовании : мат. XI Междунар. конф. – Днепропетровск, Варна, 2015. – Т. 1. – С. 397-399

9. Огданский И. Ф. Ресурсный метод расчета технологических линий вертикального формования – гарантия безопасности труда / Огданский И. Ф. // Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности : Международный. Экологический конгресс. – СПб, 2000. – С. 112-114.

10. Електронна підтримка навчального процесу / В. І. Сокуренко, І. Ф. Огданський, Р. Б. Папірник, Л. В. Солод // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры : ПГАСА, 2014. – Вып. 78 : Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – С. 242-245

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх