Наукові спрямування

Світовий ринок освітніх послуг; стратегії університетів в умовах діджиталізації світової економіки.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовасередній рівень

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор

Нямещук
Ганна
Валеріївна

Дисципліни

Сучасні проблеми міжнародної та національної економіки

Міжнародні фінанси

Міжнародний бізнес

Міжнародні економічні відносини

Грантрайтинг в наукових дослідженнях

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

nyameshchuk.hanna@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України». У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і туризму. У 2010–2019 рр. брала участь у виконанні наукових досліджень відповідно до тематики: кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) «Трансформація національних та регіональних соціо-економічних та еколого-економічних систем в умовах економічної глобалізації та Європейської інтеграції України» (2016–2020 рр., номер реєстрації 0116U006047); кафедри менеджменту та туризму, менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету ім. О. Гончара «Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» (2011–2014 рр., номер державної реєстрації 0112U000201), «Розвиток корпоративного менеджменту в умовах транснаціоналізації світової економіки» (2014–2016 рр., номер державної реєстрації 0113U003044); наукового журналу «Економіка і фінанси» (м. Дніпро) «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (2013–2015 рр., номер державної реєстрації 0113U007516); ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро) «Удосконалення діяльності промислових підприємств на основі підвищення їх конкурентоспроможності» (2011–2014 рр., номер державної реєстрації 0111U008605). У 2011–2012, 2012–2013 н. рр. виконувала обов’язки заступника декана з наукової роботи факультету міжнародної економіки ДНУ ім. О. Гончара; входила до складу науково-технічної ради ДНУ ім. О. Гончара, вченої і науково-методичної ради факультету міжнародної економіки ДНУ ім. О. Гончара, працювала у складі організаційного комітету, конкурсної комісії і галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом». У 2012–201 рр. виконувала обов’язки відповідального секретаря редакційної колегії журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій». З вересня 2019 р. є докторантом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У березні 2021 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Інституційно-регуляторна система інтелектуалізації глобальної економіки». Результати наукових досліджень доц. Нямещук Г.В. використано в практичній діяльності установ: Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) при обґрунтуванні заходів щодо покращення позиції України в рейтингу Індексу легкості ведення бізнесу (довідка № 249 від 11.09.2020); Дніпропетровської торгово-промислової палати при обґрунтуванні заходів щодо сприяння участі представників бізнесу в поширенні інтелектуальної екосистеми регіону (довідка № 782/01-07 від 17.09.2020). Теоретичні, концептуальні та аналітичні положення, практичні рекомендації і пропозиції авторських досліджень використано у діяльності Громадської організації «Асоціація Noosphere» (довідка № 448 від 19.09.2020). Одержані наукові результати прийняті до впровадження ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», використовуються у плануванні, організації й реалізації освітнього процесу, зокрема в розробленні практичних рекомендацій щодо підвищення ступеня цифровізації власної діяльності Академії та при викладанні дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» (довідка № 37-01-288 від 23.09.2020). Результати, виявлені в ході наукового дослідження, використані у діяльності економічного факультету при вдосконаленні контенту навчальних дисциплін для здобувачів освітнього ступеню «доктор філософії» спеціальності 051 «Економіка»: «Грант райтінг (Grant rigthing) в наукових дослідженнях» – одновекторність академічної мобільності в Україну (потоки іноземців переважно з країн, що розвиваються і країн з транзитивною економікою) й монотонність підготовки іноземних здобувачів за спеціальностями (їх концентрація на факультетах філології, менеджменту і юридичних наук, за індиферентністю щодо факультетів фундаментальних наук), посилення ролі посередницьких інституцій у фінансовому забезпеченні здобувачів освіти як користувачів освітніх послуг; «Сучасні проблеми міжнародної та національної економіки» – ідентифікація складових та аналітика значущості чинників геополітичного, технологічного та соціально-економічного бекграундів сучасного глобалізаційного розвитку із деталізацією за тенденціями інтелектуалізації. (довідка № 37-08.20-332 від 27.10.2021).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2004 р. з відзнакою закінчила магістратуру Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2009 р. достроково закінчила аспірантуру Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у зв’язку із захистом кандидатської дисертації. У 2010–2019 рр. працювала доцентом кафедри менеджменту і туризму, менеджменту та туристичного бізнесу факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. З вересня 2019 р. – доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування ПДАБА. З вересня 2019 р. по березень 2021 р. перебувала у докторантурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», звідки відрахована у зв’язку із достроковим захистом докторської дисертації.

Публікації

1. Bozhanova V., Chala V., Niameshchuk H., Hlushchenko A. The environmental and resource productivity as the key element of green economy in EU. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Scopus, прийнято до друку)

2. Нямещук Г.В. Конкурентоспроможність інтелектуальної екосистеми України: інституційно-регуляторний аспект. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2021. № 2 (74). С. 21 35.

3. Нямещук Г.В. Прогноз секторально-регіонального розвитку інтелектуального сегмента глобальної економіки. Бізнес-Інформ. 2021. № 3. С. 12–23.

4. Нямещук Г.В. Трансформація діяльності глобальних високотехнологічних компаній в умовах інтелектуального суперництва на ринку інновацій. Економіка: реалії часу. 2020. № 3 (49). С. 23-34. URL : https://economics.opu.ua/files/archive/2020/Nо3/23.pdf (дата звернення: 10.09.2020 р.).

5. Орловська Ю., Нямещук Г. Інноваційні підходи до планування інноваційних проєктів та пошуку джерел їхнього фінансування. Вчені записки національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). № 3. С. 223 – 227.

6. Лук’яненко О., Нямещук Г. Розвиток платформної економіки у глобальному цифровому середовищі. Міжнародна економічна політика. К.: КНЕУ, 2020. Вип. 1-2 (32-33). С. 27-49.

7. Нямещук Г.В. Технологічна революція 4.0 і нові глобальні ринки. Економічний простір. Збірник наукових праць. 2019. № 151. С. 65 76.

8. Нямещук Г.В. Соціально-економічний і геополітичний контексти сучасного етапу розвитку глобальної економіки. Ринок цінних паперів України. 2019. № 3-4. С. 51-57.

9. Нямещук Г.В. Цифрові трансформації глобального бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 6. Т.2. С. 134 – 140.

10. Нямещук Г.В. Крихкість як стратегічна проблема глобальних експонентних організацій. Економічний простір. Збірник наукових праць. 2019. № 152. С. 29-42.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх