Наукові спрямування

Світовий ринок освітніх послуг; стратегії університетів в умовах діджиталізації світової економіки.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовасередній рівень

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор економічних наук, доцент

Нямещук
Ганна
Валеріївна

Дисципліни

Міжнародні фінанси

Глобалізація та регіоналізація

Методологія наукових досліджень та управління науковими проектами

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

nyameshchuk.hanna@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України». У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і туризму. У 2010–2019 рр. брала участь у виконанні наукових досліджень відповідно до тематики: кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) «Трансформація національних та регіональних соціо-економічних та еколого-економічних систем в умовах економічної глобалізації та Європейської інтеграції України» (2016–2020 рр., номер реєстрації 0116U006047); кафедри менеджменту та туризму, менеджменту та туристичного бізнесу Дніпровського національного університету ім. О. Гончара «Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» (2011–2014 рр., номер державної реєстрації 0112U000201), «Розвиток корпоративного менеджменту в умовах транснаціоналізації світової економіки» (2014–2016 рр., номер державної реєстрації 0113U003044); наукового журналу «Економіка і фінанси» (м. Дніпро) «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (2013–2015 рр., номер державної реєстрації 0113U007516); ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро) «Удосконалення діяльності промислових підприємств на основі підвищення їх конкурентоспроможності» (2011–2014 рр., номер державної реєстрації 0111U008605). У 2011–2012, 2012–2013 н. рр. виконувала обов’язки заступника декана з наукової роботи факультету міжнародної економіки ДНУ ім. О. Гончара; входила до складу науково-технічної ради ДНУ ім. О. Гончара, вченої і науково-методичної ради факультету міжнародної економіки ДНУ ім. О. Гончара, працювала у складі організаційного комітету, конкурсної комісії і галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом». У 2012–201 рр. виконувала обов’язки відповідального секретаря редакційної колегії журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій». З вересня 2019 р. є докторантом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У березні 2021 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Інституційно-регуляторна система інтелектуалізації глобальної економіки». Результати наукових досліджень доц. Нямещук Г.В. використано в практичній діяльності установ: Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) при обґрунтуванні заходів щодо покращення позиції України в рейтингу Індексу легкості ведення бізнесу (довідка № 249 від 11.09.2020); Дніпропетровської торгово-промислової палати при обґрунтуванні заходів щодо сприяння участі представників бізнесу в поширенні інтелектуальної екосистеми регіону (довідка № 782/01-07 від 17.09.2020). Теоретичні, концептуальні та аналітичні положення, практичні рекомендації і пропозиції авторських досліджень використано у діяльності Громадської організації «Асоціація Noosphere» (довідка № 448 від 19.09.2020). Одержані наукові результати прийняті до впровадження ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», використовуються у плануванні, організації й реалізації освітнього процесу, зокрема в розробленні практичних рекомендацій щодо підвищення ступеня цифровізації власної діяльності Академії та при викладанні дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» (довідка № 37-01-288 від 23.09.2020).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2004 р. з відзнакою закінчила магістратуру Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2009 р. достроково закінчила аспірантуру Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у зв’язку із захистом кандидатської дисертації. У 2010–2019 рр. працювала доцентом кафедри менеджменту і туризму, менеджменту та туристичного бізнесу факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. З вересня 2019 р. – доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування ПДАБА. З вересня 2019 р. по березень 2021 р. перебувала у докторантурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», звідки відрахована у зв’язку із достроковим захистом докторської дисертації.

Публікації

1. Нямещук Г. Інтелектуальний ресурс глобальної конкурентоспроможності : монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2020. 372 с.

2. Nyameshchuk A. The Intellectual-Knowledge Imperative of the Global Economy in the 21st Century. Scientific approaches to modernizing the economic system: vector of development: collective monograph (Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment – SENSE) / V. O. Boiko, N. I. Verkhoglyadova, O. M. Volska, V. H. Hranovska. Lviv-Toruń : Liha-Pres. 2020. 352 p. Р. 212-232.

3. Нямещук Г.В. Трансформація діяльності глобальних високотехнологічних компаній в умовах інтелектуального суперництва на ринку інновацій. Економіка: реалії часу. (Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO Publishing, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Object Identifier, Globethics). 2020. № 3 (49). С. 23-34. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2020/Nо3/23.pdf (дата звернення: 10.09.2020 р.).

4. О. Лук’яненко, Г. Нямещук. Розвиток платформної економіки у глобальному цифровому середовищі. Міжнародна економічна політика (Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodical Directory, Central and Eastern European Online Library, INFOBASE INDEX). К.: КНЕУ, 2020. Вип. 1-2 (32-33). С. 27-49

5. Нямещук Г.В. Технологічна революція 4.0 і нові глобальні ринки. Економічний простір. Збірник наукових праць (Index Copernicus, Google Scholar). 2019. № 151. С. 65‑76.

6. Нямещук Г.В. Соціально-економічний і геополітичний контексти сучасного етапу розвитку глобальної економіки. Ринок цінних паперів України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 2019. № 3-4. С. 51-57.

7. Нямещук Г.В. Цифрові трансформації глобального бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Index Copernicus, Google Scholar, Російський індекс наукового цитування). 2019. № 6. Т.2. С. 134 – 140.

8. Нямещук Г.В. Крихкість як стратегічна проблема глобальних експонентних організацій. Економічний простір. Збірник наукових праць (Index Copernicus, Google Scholar). 2019. № 152. С. 29-42.

9. Нямещук Г.В. Логіка і принципи побудови зв’язків у високоінтелектуальних галузях глобальної економіки. Ринок цінних паперів України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). 2018. № 5-6. С. 41-49.

10. Нямещук Г.В. Зовнішньоекономічна діяльність закладів вищої освіти України: логіка та контроль процесу організації набору іноземних студентів. Економіка: реалії часу. Науковий журнал (Index Copernicus, Google Scholar, EBSCO Publishing, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Object Identifier, Globethics). 2018. № 6 (40). С. 75-82. URL : https://economics.opu.ua/files/archive/2018/Nо6/75.pdf (дата звернення: 12.09.2020 р.).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх