Наукові спрямування

Сучасна філософія, її особливості. Релігійно-містична культура в сучасній філософії.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор філософських наук, професор

Мурашкін
Михайло
Георгійович

Дисципліни

Філософія

Етика

Естетика

Релігієзнавство

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В706 (сьомий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-42, вн. 4-42, моб. 097 45-90-308

E-mail

michailmurashkin@gmail.com

Наукова діяльність

Наукова діяльність почалась, коли я працював в Запорізькому державному медичному університеті асистентом. В 1994 році захистив кандидатську дисертацію з біологічних наук. Окрім біології займався філософією. Засідання Вченої Ради Дніпропетровського державного університету 26 грудня 1997 року затвердила тему докторської дисертації на тему «Філософське осмислення самодо-статності як характеристики змінених станів свідомості». У 2005 році захистив докторську дисертацію з філософії за спеціальністю "Релігіє-знавство" в Інституті Філософії ім. Г.С. Сковороди АН України. Отримав звання профе-сора. На теперішній момент працюю на посаді професора кафедри Філософії та політології ДВНЗ ПДАБА. Очолюю Асоціацію релігієзнавців Дніпропетровської області.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився 3 червня 1952 року у місті Дніпропетровську в сім'ї вчителів. Після за-кінчення середньої школи № 82 почав працювати на Південному машинобудівному заводі свердловником. Потім робив на Дніпропетровському експериментальному заводі газової апаратури, в центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка садовим ро-бітником, в Дніпропетровському відділенні фірми побутових послуг «Чайка», оператором. У 1970 році поступив у Дніпропетровський державний університет на біологічний фа-культет. У 1979 році закінчив Дніпропетровський державний університет та отримав спе-ціальність біолога, викладача біології і хімії. Після закінчення університету працював в санепідстанції міста Запоріжжя онтомологом, старшим лаборантом у Запорізькому дер-жавному медичному університеті. Прачюючи в Запорізькому державному медичному уні-верситеті, захистив кандидатську дисертацію, отримав звання доцента. З часом захистив докторську дисертацію з філософії та отримав звання професора. Повернувшись в місто Дніпропетровськ працював доцентом в Дніпропетровській дер-жавній фінансовій академії. На теперішній час працюю професором в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

Публікації

Автор більше 100 наукових та методичних праць, в тому числі пяти монографій.

1. Бог как состояние НЕМРИ (Трансперсональная эстетика. Психоделическое искусство- Днепропетровск: ПГАСА, 2013. – 162 с.

2. НЕМРИ (АМРИ) – трансценденция бессмертия. – Днепропетровск: ПГАСА, 2014. – 170 с.

3. Эстетика. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – 120 с.

4. Компаративістські дослідження з приводу аріїв та їх Бога // Сучасні процеси в релігійному житті свііту та України. Компаративістські дослідження релігії. Випуск 11. – Одеса: ФОП «Фрідман О.С.», 2014. – С. 103-108.

5. Эстетика и трансценденция // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, № 61.- Запоріжжя: ЗДА, 2015. – С. 185-194.

6. Особенности образования в гуманитарных науках на примере интеграции понятий эстетического и трансцендентного // Сборник научных трудов «Современные инноваци-онные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2015». – Д.: НГУ, 2015. – С. 437-445.

7. Компаративистские исследования трансцендирования, религиозно-мистического транса и эстетического // Конвергентні та дивергентні процеси в релігійному житті світу та Україні. – Вип. 12. – Одеса: ФОП «Фрідман О.С.», 2017. – С. 75-86.

8. Бог як стан божественної протоарійської (праукраїнської) цивілізації і сучасність // Українське релі-гієзнавство, № 67. – К.: УАР Відділення релігієзна вства Інституту філосо

фії ім. Г. Сковороди НАН України, 2013. – С. 116-123.

9. Українське як арійське, слов’янське, руське // Українське релігієзнавство, № 74-75. – К.: УАР Відділення релігієзна вства Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, 2015 – С. 162-170.

10. Роль субьективного фактора при рассмотрении трансцендентного в эстетике // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2016. – № 4 (132). – С. 6-11.

 

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх