?>

Наукові спрямування

Будівельна механіка, стійкість оболонкових конструкцій, скінченно-елементне моделювання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Марченко
Віталій
Анатолійович

Дисципліни

Металеві конструкціїmore

Дерев’яні конструкціїmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1106-в (одинадцятий поверх вистоного корпусу)

Phone:

моб. 097 210 84 80

E-mail

marvit19@gmail.com

Наукова діяльність

Науковою діяльністю Марченко В.А. почав займатися ще студентом третього курсу під керівництвом професора Красовського В.Л. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: Нелінійне деформування та випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок при локальних квазістатичних поперечних збуреннях», ПДАБА (науковий керівник – В. Л. Красовський) У 2016 році отримав державну нагороду для молодих вчених – Премію Президента України (указ №509/2016 від 17.11.2016) за роботу в рамках кандидатської дисертації. Під час навчання в аспірантурі (2009-2012) він приймав участь у виконанні держбюджетних тем: «Оцінка застосовності програмних комплексів до розрахунку пологих оболонок і розв’язання на їх основі прикладних задач» (ДР№ 0107U001036, 2007-2009); «Напружено-деформований стан, стійкість і коливання стержневих систем, однорідних та неоднорідних пластин та оболонок з урахуванням реальних властивостей матеріалів» (ДР№ 0106U005339, 2008-2014); а також у проекті міжнародної співпраці «Theoretical and numerical investigation of thin-walled shells under quasistatic and dynamic loading. Stress-strain state and buckling analysis of cylindrical and conical shells with non-homogeneities» з Рейнсько-Вестфальським технічним університетом м. Аахен (Німеччина) в рамках гранту Фонду А. Гумбольдта № 3.4 – Fokoop – UKR/1070297 (2008-2012). Проходив стажування за кордоном: в Аахенському технічному університеті (2011, 2012).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Займається інженерним консалтингом у сфері проектування та будівництва. 1. Об’єкт: Металеві конструкції аквапарку пгт. Східниця Львівська обл.. 2. Об’єкт. Будівництво Зіплайн (Zip Line). м.Вінниця

Публікації

1. Марченко В. А. Устойчивость при внешнем давлении пологих конструкций, со-стоящих из конических оболочек / М. А. Варяничко, Д. В. Нагорный, И. В. Стукало-ва, В. А. Марченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та ар-хітектури.Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2005. –№ 3. – С.24 – 32.

2. Марченко В. А. Численное исследование деформирования и выпучивания про-дольно сжатых  цилиндрических  оболочек  при  кинематическом  сосредоточенном воздействии  /  В.  Л.  Красовский,  В.  А.  Марченко,  Р.  Шмидт  //  Збірник  наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). Вип. 3 (25), т. 3.  –  2009.  –  ПолтН-ТУ. – С. 130 – 134.

3. Марченко В. А. Влияние начальных локальных кинематических воздействий на устойчивость  продольно  сжатых  упругих  цилиндрических  оболочек  /  В.  Л.  Красов-ский, В. А. Марченко // Прикладные задачи математики и механики. Материалы XVII международной научно-технической конференции. – 2009. –  СевНТУ. – С. 51 – 55.

4. Марченко В. А.  Влияние  типичных  и  начальных  локальных  кинематических воздействий на устойчивость продольно сжатых упругих цилиндрических оболочек/

В.  А.  Марченко  //  Міжнародна  науково-технічна  конференція  “Інтегровані комп’ютерні  технології  в  машинобудуванні  ІКТМ-2009”:  Тези  доповідей,  2009  р., Харків.  –  Харків  : Національний  аерокосмічний  університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, 2009. – Том 1. – C. 121

5. Marchenko V. Deforming and buckling of axially compressed cylindrical shells under local  impacts  in  numerical  simulation  and  experiments  /  V.  L.  Krasovsky,  V.  A. Marchenko, M. V. Kolesnikov // Stability of Structures XII – 2009. – P. 231 – 238.

6. Marchenko V. Influence of the local kinematical and static perturbation on buckling of  axially  compressed  cylindrical  shells  /  V.  Marchenko,  V. Krasovsky,  R.  Schmidt,  D.

Weichert // 81 st annual meeting of the International Association of Applied Mathematics and  Mechanics,  22-26  March  2010,  Karlsruhe:  proceedings  of  conf.  –  Karlsruhe:  KIT, – P. 32.

7. Marchenko V. Deforming and buckling of axially compressed cylindrical shells with local loaded in numerical simulation and experiments / V. L. Krasovsky, V. A. Marche nko, R. Schmidt // Thin-Walled Structures 49. – 2011. – P. 576 – 580.

8. Марченко В. А. Влияние силовых локальных воздействий на деформирование и устойчивость  продольно  сжатых  упругих  круговых  цилиндрических  оболочек  /  В. А.  Марченко  //  Theoretical  Foundations  of  Civil  Engineering.  –  Vol.  19.  Warsaw.  – P. 169 – 172.

9. Marchenko V. Influence of manner of applying axial compression on the behavior of a cylindrical shell under local action / V. L. Krasovsky, V. A. Marchenko, R. Schmidt //

Stability of Structures XIII –  2012. – P. 389 – 396.

10. Марченко В. А. Деформирование цилиндрической  оболочки при поперечном ло-кальном  воздействии  и  различных  условий  приложения  продольной  сжимающей

нагрузки / В. А. Марченко, В. Л. Красовский // Вісник Придніпровської державної ака-демії будівництва та архітектури.Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2013. –№  3. – С.  14 –  19.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх