?>
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства

Одна з найбільших кафедр академії, на якій поєднується досвід багаторічної праці та енергійність молодих спеціалістів,  була створена у 2009 році шляхом об’єднання фундаментальної кафедри економіки підприємства з молодою і перспективною кафедрою обліку і аналізу під керівництво проректора з науково-педагогічної роботи, доктора економічних наук, професора  Верхоглядової Наталії Ігорівни, відомого вченого та керівника однієї з наукових шкіл академії.

Історія кафедри включає історію двох попередньо існуючих кафедр.

Кафедра економіки підприємства

У квітні 1975 року на факультеті промислового та цивільного будівництва Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту була створена спеціалізована випускаюча кафедра економіки будівництва.

З перших днів роботи кафедри економіки будівництва у забезпеченні реалізації поставлених завдань у навчальному процесі і науковій діяльності під діючим у той час гаслом – «Економіка повинна бути ощадливою» присвятив свою діяльність колектив викладачів і співробітників у такому складі:   завідувач кафедри (1975–1986 рр.), доцент, кандидат економічних наук Нагорний В.В.; доценти, кандидати економічних наук Нікулін В.М., Нечитайло І.Я., Коробкова О.М., доценти, кандидати технічних наук Горуля Е.М., Іванов К.О., Чайка М.О.,  асистенти  Черних Л.В., Галич Є.Г., Левченко В.Ф., Нікітін С.В., Петров С.В., Серебряков Д. А., Гавриш С.Д.

Неоціненну допомогу в становленні колективу кафедри і забезпеченні навчального процесу зробили працівники навчально-допоміжного персоналу кафедри:  ветерани Збройних сил країни, старший методист Тихомиров М.П., завідувач методичним кабінетом Большаков М.І., старший лаборант кафедри, ветеран ПДАБА  Гвоздак К.М.

Наприкінці 70-х – початку 80-х років у плановому порядку для навчання в цільовій аспірантурі провідних економічних вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів м. Москви були відряджені молоді перспективні співробітники кафедри. Після закінчення навчання в аспірантурі і захисту дисертацій на одержання наукового ступеню кандидата економічних наук вони поверталися на кафедру, де їхні знання і творчий потенціал були істотним внеском у підготовку інженерів-будівельників, технологів, механіків і архітекторів із глибокими економічними знаннями.

Усі ці вчені і викладачі в даний час працюють у сфері вищої освіти або керують бізнесовими структурами ринкової економіки України. Серед них: Фісуненко П.А. – доцент, кандидат економічних наук, декан економічного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Гавриш С.Д. – старший викладач, заступник декана економічного факультету,  Галич Є.Г. – фахівець-кошторисник, старший викладач кафедри економіки підприємства ПДАБА. Доценти, кандидати економічних наук  Нікітін С.В. і Петров С.В. є засновниками і керівниками  господарських фірм у Дніпропетровську.

В роки «перебудови», з 1985 року по 1987 рік, кафедрою економіки будівництва ДІБІ керувала доктор економічних наук, професор Самусєва Р.Ф., видатний вчений-аналітик, фахівець в галузі матричних методів аналізу ринкових відносин. У цей період на кафедрі проводилася значна робота з вивчення і впровадження в навчальний і науковий процес і в практику будівництва передового економічного досвіду світової і вітчизняної ринкової економіки. Результатом концентрації наукової діяльності в цьому напрямку була підготовка і наступний успішний захист дисертацій кандидатів економічних наук аспірантами і здобувачами кафедри.

Серед них: Каламбет С.В. – нині доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Дніпродзержинського державного технічного університету; Орловська Ю.В. – нині доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки ПДАБА;                Ватченко О.Б. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровського фінансового інституту.

З 1987 до 2003 року кафедрою економіки будівництва керував доктор економічних наук, професор Драгун Л.М., відомий вчений в галузі економічного аналізу та ефективного використання ресурсів підприємств.  Цей період роботи кафедри ознаменований корінними структурними зрушеннями в економіці незалежної України, повним і остаточним переходом підприємств країни на ринкові методи здійснення виробництва, що відобразилось у навчально-методичній і науковій діяльності кафедри й академії в цілому.

У 1991 році в ПДАБА був здійснений перший набір студентів на економічну спеціальність «Економіка і управління будівництвом», а в 1992 році був створений економічний факультет  з очною і заочною формами навчання. З 1993 року кафедра економіки будівництва перетворена в кафедру економіки підприємства.

Наукова школа професора Драгуна Л.М. забезпечила продовження підготовки викладачів, аспірантів і здобувачів з числа випускників ПДАБА, яскравим прикладом якої є Вакульчик О. М. – нині доктор економічних наук,  професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України.

 

Кафедра  обліку та аналізу

Майже під Новий 2003 рік, а саме – 30 грудня 2002 року вийшов наказ, згідно з яким на економічному факультеті розпочала своє існування кафедра обліку та аналізу. Очолювати кафедру було доручено одному з доцентів – Вакульчик Олені Михайлівні, яка на той час активно займалась науковою роботою і працювала над докторською дисертацією.

2003-2008 рр. – це роки активної плідної праці кафедри в напрямку розробки навчальних програм підготовки бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Облік і аудит» за профілюючими дисциплінами, серед яких: Бухгалтерський облік, Управлінський облік, Аудит, Економічний аналіз, Інформаційні системи обліку, Податковий облік, Звітність підприємств та інші. За цей час повністю була створена методична база для проведення лекційних і практичних занять та підготовки дипломних проектів зі спеціальності.

У різні роки існування кафедри суттєвий вклад у забезпечення навчального процесу внесли доценти, кандидати економічних наук : спеціаліст з питань обліку і оподаткування Чабаненко Ж. М., досвідчений працівник кафедри, який має більше 50 років педагогічного стажу, учасник Великої Вітчизняної війни Волошин М. Й., приват-професор Шумляєв Б.О.

Саме в цей час на кафедрі були захищені перші дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Пирець Н.М. і Козловою О.В.

Сьогодення

Кафедра здійснює успішну підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр зі спеціальностей «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка» та «Облік і оподаткування».

Кафедра вражає яскравим складом, досвідченістю та рівнем кваліфікації своїх співробітників, серед яких і активні науковці, і реальні практики, і досвідчені вчені, і амбіційна молодь. Активну участь у керуванні науковою та навчальною діяльністю кафедри приймають доктори економічних наук, професори Верхоглядова Н.І., Левчинський Д.Л., Каховська О.В. Допомагають їм в цьому та підтримують навчальний процес доценти кафедри: кандидати економічних наук Фісуненко П.А., Ступнікер Г.Л., Спірідонова К.О., Свичкарь Н.М., Кононова І.В., Турко М.О., Кононова О.Є., Макарова Г.С., Загорельська Т.Ю., Зайцева М.І., Попова В.В., Іваницька Т.Є., Примуш Ю.С., Морозова Є.П., Попова В.В., Каширнікова І.М., Коваленко-Марченкова Є.В. кандидати технічних наук  Кірнос О.І., Щеглова О.Ю., Бородін М.О., Герасимова О.Л., Судакова О.І., Онищенко В.Є.

Більшість доцентів  поповнили ряди кафедри після захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук у спеціалізованій вченій раді   ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» і є представниками наукової школи Верхоглядової Наталії Ігорівни.

Суттєвий вклад в роботу кафедри здійснюють старші викладачі Галич Є.Г., Бичкова Т.П., асистенти Болсунова Н.А., Лаже М.В., Зозуля Н.В., завідувачи лабораторії Шпатакова О.Л. і Метельков О.В., старший лаборант Татевосян Р.М.

Під керівництвом Верхоглядової Наталії Ігорівни колектив кафедри виконує наукові дослідження відповідно до плану науково-дослідних робіт ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» у рамках теми «Використання обліково-аналітичної інформації в управлінні економічними процесами» (державний реєстраційний номер 0111U002633). Результати досліджень активно впроваджуються у навчальний процес академії при викладанні дисциплін для студентів економічних спеціальностей. Вагомі наукові результати досліджень  використовуються у практичній діяльності підприємств будівельної та інших галузей Дніпропетровської області.

З 2013 р. кафедра бере участь у Європейській програмі підготовки економістів для отримання 2-х дипломів, в рамках якої студенти спеціальностей «Економіка підприємства» та  «Облік і аудит» мають можливість вивчати французьку мову, стажуватися в учбових закладах Франції та отримати два дипломи магістра (український та французький).  Так у 2014 році чотири студенти вже пройшли місячне стажування у Франції. У французькому проекті активну учать приймають завідувач кафедри Верхоглядова Н.І., доценти Свчикарь Н.М., Бородін М.О., Турко М.О., Кононова І.В., Макарова Г.С.,    Попова В.В., Зайцева М.І.

У 2017 та 2018 роках на базі кафедри Обліку, економіки та управління персоналом підприємства проходив другий етап Всеукраїнської олімпіади з економіки підприємства.

Співробітники кафедри надають постійну допомогу працівникам будівельних  підприємств у вивченні економічних стосунків в умовах ринкових відносин,  у визначенні кошторисної вартості будівельних об`єктів, беруть активну участь у вирішенні проблем підвищення ефективності будівельного виробництва міста Дніпропетровська й області.

Перспективи

Найближчими планами кафедри є поглиблення співпраці з навчальними вузами Франції та обмін студентами у рамках європейської програми підготовки економістів для отримання 2-х дипломів, а саме:

  • інтенсивне вивчення студентами та викладачами кафедри двох іноземних мов – французької та англійської за новітніми світовими методиками;
  • щорічне лінгвістичне стажування (1-2 місяці) в університеті Франції;
  • направлення студентів на річне навчання протягом ІІІ курсу в університеті Франції з отриманням диплому «Licence professionelle»;
  • навчання студентів для отримання диплому магістра університету Франції з подальшою можливістю вступу до аспірантури та отримання наукового ступеня PhD.

Керівництвом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства у всі роки її існування було докладено багато зусиль для того, щоб у сучасному вигляді вона мала гідну репутацію, а її випускники завжди мали можливість отримати місце роботи за фахом та пишалися своєю освітою.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
?>
вверх