Наукові спрямування

Mетодика викладання іноземних мов, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень С1

Китайська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат педагогічних наук, доцент

Дегтярьова
Юлія
Володимирівна

Дисципліни

Англійська мова

Англійська мова за професійним спрямуванням

Наукова англійська мова

Ділова англійська мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-09; внутр. 4-09

E-mail

ecenter@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

2012 Атестат доцента 12ДЦ №028238. Диплом Міністерства освіти та науки України. Доцент кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов. 2007 - Кандидат педагогічних наук. Спеціальність13.00.02: методика викладання іноземних мов: германські мови. 1995 - Вища освіта: Дніпропетровський державний університет спеціальність – філолог, викладач англійської мови та літератури. Автор 3 посібників з грифом МОН України; 60 наукових публікації, з них 15 наукових статей, надрукованих у фахових виданнях України, Білорусі, Німеччини; 30 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях, конспекти лекцій з лекційних дисциплін кафедр, більше ніж 20 навчально-методичних видань для вищої школи Practising new language and Communi cativea ctivities (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-2016) Сертифікат. Teaching with Technology-2: Appsand Social Media (Cambridge English Teacheron line course-2015) Сертифікат. Методичний семінар для викладачів англійської мови «Maximizing Students Skills. Exams Preparation», «Teaching Writingfor Exam: Process Writing Approach» (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-2014) Сертифікат. Методичний семінар для викладачів англійської мови «Нові тенденції у викладанні та оцінюванні іноземних мов», «Шляхи підвищення мотивації студентів у навчанні іноземних мов» (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-2014) Сертифікат. Методичний семінар для викладачів англійської мови «Розвиток навичок говоріння на основі текстів для читання» (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-2014) Сертифікат. Методичний семінар для викладачів англійської мови «Як покращити свій бал у тесті IELTS» (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-2014) Сертифікат. Методичний семінар для викладачів англійської мови «Шляхи підвищення мотивації студентів у навчанні іноземних мов» (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-2014) (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-2014) Сертифікат.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З вересня 2013 року працюе доцентом кафедри Інтенсивного навчання іноземним мовам ПДАБА. З вересня 2016 року очолює секцію англійської мови кафедри. Є співавтором 8 навчальних програм дисциплін, автором 12 робочих програм дисциплін, які викладаються викладачами кафедри. Є співавтором методичних вказівок з розвитку навичок англомовного читання для студентів економічних напрямів.

Публікації

1. Дегтярьова Ю.В., Ільєва К.А. Кузнєцова К.С. Теоретичні основи конструктивістського підходу до навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах.Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ до збірки Всеукраїнської конференції.

2. Тютюнник  В.Ю,Дегтярьова Ю.В, Ільєва К.О. Інтегрований урок як форма навчання, що сприяє розвитку  професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції. Матеріали науково-практичного семінару «Мова і право»(15 листопада 2017 року, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ).–Дніпро: ДДУВС, 2017 C.

3. Tarnopolsky O.,Degtyariova Y. EFL Studentas EFL Teacher: LearningandMotivationalAspect//IATEFL Voices. – 2012. – Issue 196.– P. 10.

4. Тарнопольский О.Б., Дегтярева Ю.В. Аутентичность учебной деятельности студентов в процессе изучения курса иноязычного профессионального общения для нефилологов / О.Б. Тарнопольский, Ю.В. Дегтярева / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 29: збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 202-206

5. Дегтярева Ю.В. Підвищення ефективності навчання іноземних мов з використанням кейс-методів/ Ю.В. Дегтярева / Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 17 – Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: збірник наукових праць / за ред. Л. М. Черноватого. – Харків.: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 40-47

6. Тютюнник В. Ю., Дегтярова Ю. В. Актуальність «нетрадиційних уроків» з англійської мови як інноваційної форми навчання у немовних вищих навчальних закладах / В. Ю. Тютюнник, Ю. В. Дегтярова /Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька ака- демія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – 158 – 162.

7. Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П., Дегтярьова Ю.В., Безпалова Н.В. Психологічні справи. Підручник з англійської мови для студентів напряму підготовки «Психологія». Книжка для студента та робочій зошит. – Київ: Фирма «ІНКОС», 2011. – 302 с.

8. Тарнопольський О.Б., Корнєва З.М., Авсюкевич Ю.С., Жевага В.А., Дегтярьова Ю.В. Речі першої професійної необхідності. Підручник з англійської мови для студентів І курсу технічних та економічних спеціальностей: книга для студента та робочій зошит: підручник / О.Б. Тарнопольський, З. М. та ін. – Вид. 2, перероб. Та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 304 с.

9. Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П., Дегтярьова Ю.В., Безпалова Н.В. Психологічні справи. Підручник з англійської мови для студентів напряму підготовки «Психологія». Книжка для викладача. – Київ: Фирма «ІНКОС», 2011. – 176 с.

10. Тарнопольський О.Б., Корнєва З.М., Авсюкевич Ю.С., Жевага В.А., Дегтярьова Ю.В. Речі першої професійної необхідності. Підручник з англійської мови для студентів І курсу технічних та економічних спеціальностей: книга для викладача / О.Б. Тарнопольський, З. М. та ін. – Вид. 2, перероб. Та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 120 с.

11. Методичні вказівки до вивчення англійської мови (розвиток навичок англомовного читання). Для студентів напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» та 6.030504 «Економіка підприємства» / Укладачі: Дегтярьова Ю.В., Тютюнник В.Ю., Горчіліна Г.О.,- Дніпро: ПДАБА, 2017- 25с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх