?>

Наукові спрямування

Макроекономічні аспекти управління соціально-економічними ризиками.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Cтарший викладач

Чекалова
Наталія
Едуардівна

Дисципліни

Державне та регіональне управлінняпереглянути

Національна економікапереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Мікроекономікапереглянути

Економічна теоріяпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В403 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

моб. (068) 902 41 42, (098) 981 24 93

E-mail

ekote@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2001 р. закінчила Український державний хіміко-технологічний університет, “Економіка підприємства”, магістр з економіки та підприємництва.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Загальний стаж роботи – 21 рік. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації 16 років (з 2001 р), в т.ч. у Інституті безперервної фахової освіти ДВНЗ “Придніпровська академія будівництва та архітектури” (ІБФО ДВНЗ ПДАБтаА) – понад 10 років. 01.09.2001 р. – 31.08.2003 р. – асистент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії (ДДФА). 01.09.2003 р. – викладач кафедри економіки підприємств ДДФА. За час роботи в ДДФА з грудня 2001 р. виконувала обов’язки секретаря Ради молодих вчених академії, а з вересня 2003 р. – заступника завідуючого кафедри з організаційно-виховної роботи. Приймала активну участь у формуванні методичного забезпечення дисциплін кафедри. Протягом 2001-2005 рр. приймала участь у наукових конференціях, науково-методичних семінарах шляхом написання тез, підготовки доповідей. В якості виконавця у співавторстві готувала звіти науково-дослідної роботи кафедри на теми: “Оцінка потенціалу розвитку малого бізнесу в промисловому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області)” та “Дослідження ефективності впровадження інноваційних проектів у господарстві України (на прикладі Дніпропетровської області)”. В 2004 р. у співавторстві розробляла проект “Удосконалення системи управління інноваційними процесами господарського комплексу м. Дніпропетровськ” для участі у міському конкурсі проектів “Молодь Дніпропетровська – рідному місту”. 01.10.2005 р. по теперішній час – старший викладач кафедри економіки будівельної галузі Інституту безперервної фахової освіти ДВНЗ “Придніпровська академія будівництва та архітектури” (ІБФО ДВНЗ ПДАБА). З червня 2008 р. в ІБФО виконую обов’язки заступника завідуючого кафедри з методичної роботи. 2006-2010 рр. – виконання обов’язків куратора академічної групи. За період роботи в ІБФО мною особисто розроблено три десятки навчально-методичні вказівок з різних дисциплін. Протягом 2005-2015 рр. приймала участь у виконанні трьох держбюджетних науково-дослідних робіт на теми: 1. Удосконалення фінансово-економічних та організаційних підходів і методів аналізу діяльності та керування розвитком виробничо-господарських і комерційно-посередницьких підприємств (тема закрита у 2005р.), 2. Підвищення ефективності діяльності підприємств на основі вдосконалення методів фінансово-економічної діагностики, контролінгу, логістики та менеджменту (2006-2010 рр.), 3. Вдосконалення методів управління господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства в сучасних умовах функціонування економіки України (тема відкрита у 2011р.). 2013-2014 н.р. – мною здійснювалось керівництво робочою групою з підготовки освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик за спеціальностями: 7.03050401 “Економіка підприємства”, 7.03050801 “Фінанси і кредит”, 7.03050901 “Облік і аудит”, 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Приймаю активну участь у наукових конференціях, науково-методичних семінарах. Маю більше десяти друкованих наукових праць. З 2009р. – за сумісництвом працюю на факультеті підвищення кваліфікації ДВНЗ ПДАБА, де веду курси підвищення кваліфікації - для викладачів економічних дисциплін технікумів та коледжів – курс лекцій з методичних та економічних питань, - для працівників будівельної галузі – курс лекцій з кошторисно-договірної справи та економічних питань, - для управителів ОСМД – курс лекцій з фінансового планування та аналізу діяльності ОСМД. 2010-2011 рр. – робота за сумісництвом в Міжрегіональному інституті безперервної освіти Національного гірничого університету (МІБО НГУ) та в Дніпропетровському гуманітарному університеті (ДГУ). 2015 р. – робота за сумісництвом у Київському національному університеті культури і мистецтв (Дніпропетровський факультет). З 2013р. - здобувач наукового ступеня зі спеціальності 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємством”. 2015-2016рр. – співавтор розробки програми та лектор курсів з підготовки керівництва ОСББ. 2015-2016рр. - співавтор розробки програми та лектор курсів з підвищення кваліфікації проектних менеджерів компанії “Інтерпайп”. 2016-2018рр. - лектор курсів з підвищення кваліфікації викладачів автошкіл.

Публікації

1. Коренюк П.І., Чекалова Н.Е. Держава в світі глобалізаційних процесів // Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 16-18 листопада 2016 року). – Кременчук, КрНУ, 2016. –  298 с., С.67-70.

2. Чекалова Н. Е. Вплив процесів інтеграції та глобалізації На економічну безпеку держави // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – 302 с., С.231-233.

3. Коренюк П.І., Чекалова Н.Е. Управління конкурентоспроможністю будівельної галузі в сучасних умовах // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск 15. 2017. С.88-97. Електронний ресурс. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-15-2017/23-vipusk-15-lyutij-2017-r/2737-korenyuk-p-i-chekalova-n-e-upravlinnya-konkurentospromozhnistyu-budivelnoji-galuzi-v-suchasnikh-umovakh.

5. Чекалова Н.Э. Математический аппарат для анализа экономический нестабильности. // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8-9 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – Ч. 1. – 160 с. – С.33-37.

6. Чекалова Н.Э. Нелинейные модели для анализа экономической нестабильности // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукр. наукової конференції. 29-30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Ч. ІІ. / Наук. ред. Висоцький О.Ю. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – 326 с. – С.197-201.

7. Чекалова Н.Е. Особливості планування діяльності підприємства в умовах невизначеності та ризику / Бізнес-навігатор. 2014. – №2 (34). С.224-231.

8. Чекалова Н.Е. Підрозділ 4.4 Методичні підходи до аналізу та оцінки галузевих ризиків (НДР на тему: Вдосконалення методів управління господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства в сучасних умовах функціонування економіки України).

9. Коренюк П.І., Чекалова Н.Е. Розробка стратегії гармонічного збалансованого розвитку національної економіки з урахуванням інерційних процесів / Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 31 жовтня 2014 р.). – Миколаїв: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – 328 с., C.242-245.

10. Чекалова Н.Е. Методичні підходи до аналізу та оцінки галузевих ризиків / Проблеми формування нової економіки XXI століття: зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 груд. 2013 р. : у 2 т. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2013. Т.2: Перспективи наукових досліджень у формуванні нової економіки. – 2013. 111 с. С.32-37.

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх