ЗАТВЕРДЖУЮ
ректор M.В. Савицький
01.03.2019

Календар сесiї. 1 семестр. 2018/2019 навч.рiк.
ДАТА / ГРУПА НАЗВА ДИСЦИПЛIНИВИКЛАДАЧЧАСАУД.ВИД
_17 ГРУДНЯ - ПОНЕДIЛОК_
АДА-18Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00322аКОНС
АТ-18Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.8.00328аКОНС
АУТП-18Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.8.00328аКОНС
БМО-18Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.8.00328аКОНС
ВВ -18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.8.00в601КОНС
ЕК-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
ЕКО-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.8.00в601КОНС
ЕП-18-1пПолiтична економiяст.в.Хоменко В.М.8.00в401КОНС
ЕП-18-2Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.8.00в401КОНС
ЗУК-18Фiзикадоц.Веселова С.I.8.00407КОНС
КН-18Iнформатикадоц.Шибко О.М.8.00351КОНС
МАГ-18Iнформатикадоц.Семенець С.М.8.00327КОНС
МБ,МТ-18-2Iнформатикадоц.Рижков I.В.8.002002КОНС
МБ-18-1пIнформатикадоц.Рижков I.В.8.002002КОНС
МБГ-18Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00322аКОНС
МЕН-18Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.8.00319КОНС
МТ-18-1пIнформатикадоц.Рижков I.В.8.002002КОНС
ОА-18-1пIсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
ОА-18-2Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
ПМ-18Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.8.00328аКОНС
ПУА-18Вступ до спецiальностiст.в.Варламова О.А.8.00в505КОНС
ПЦБ-18-1Iнженерна та комп`ютерна графiкадоц.Ярова Т.П.8.00307КОНС
ПЦБ-18-2Вища математикадоц.Долгова I.М.8.00522КОНС
ПЦБ-18-3Хiмiяпроф.Нейковський С.I.8.00217КОНС
ПЦБ-18-4пВища математикадоц.Чумак Л.О.8.00519КОНС
ТБК-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.8.00в601КОНС
ТГПВ-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.8.00в601КОНС
ФIН-18Iнформатикадоц.Семенець С.М.8.00327КОНС
ЦБ-18Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00322аКОНС
АДА-17Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.8.00423КОНС
АТ-17Опiр матерiалiвдоц.Кожемякiна I.Ф8.00в105КОНС
АУТП-17Технiчна механiкадоц.Пономарьова О.А.8.00487КОНС
БМО-17Опiр матерiалiвдоц.Кожемякiна I.Ф8.00в105КОНС
ВВ-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00357КОНС
ВВ-18стФiлософiядоц.Савош Г.П.8.00357КОНС
ЕК-17Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
ЕКО-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00357КОНС
ЕП-17-1пМiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
ЕП-17-2Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
ЕП-18стМiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
ЗУК-17Грунтознавство в землеустроiас.Кочан С.М.8.00422КОНС
КН-17Диференцiйнi рiвняннядоц.Вельмагiна Н.О.8.00353КОНС
МIТ-18стТехнiчна механiкадоц.Пономарьова О.А.8.00487КОНС
МАГ-17Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
МАГ-18стТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
МБ-17-1пРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в603КОНС
МБ-17-2Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в603КОНС
МБГ-17Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.8.00423КОНС
МЕН-17Економiчна теорiяст.в.Филимонова О.Л.8.00в106КОНС
МТ-17-1пРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в603КОНС
МТ-17-2Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в603КОНС
ОА-17-1пМiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
ОА-17-2Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
ПМ-18стОпiр матерiалiвдоц.Кожемякiна I.Ф8.00в105КОНС
ПУА-17Економiчна теорiяст.в.Филимонова О.Л.8.00в106КОНС
ПЦБ-17-1Архiтектура будiвель та споруддоц.Маковецький Б.I.8.00427аКОНС
ПЦБ-17-2Архiтектура будiвель та споруддоц.Маковецький Б.I.8.00427аКОНС
ПЦБ-17-3Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.8.00423КОНС
ПЦБ-17-4пФiзикадоц.Карасьов Г.Г.8.00412КОНС
ПЦБ-18стБудiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00270КОНС
ТБК-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00357КОНС
ТБК-18стФiлософiядоц.Савош Г.П.8.00357КОНС
ТГПВ-17Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00427бКОНС
ТГПВ-18стАрхiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00427бКОНС
ФIН-17Статистикадоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
ФIН-18стСтатистикадоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
ЦБ-17Основи цивiльного захистуст.в.Шаранова Ю.Г.8.00404КОНС
АДА-16Теплогазопостачання i вентиляцiядоц.Колесник I.О.8.00в1202КОНС
АТ-16Деталi машиндоц.Мацевич I.М.8.0009КОНС
АТ-17стДеталi машиндоц.Мацевич I.М.8.0009КОНС
АУТП-16Метрологiя. Технолог. вимiрювання та доц.Ткачов В.С.8.00383КОНС
прилади
БМО-16Основи автоматизацii машин i робототехнiкидоц.Ужеловский А.В.8.00382КОНС
БМО-17стОснови автоматизацii машин i робототехнiкидоц.Ужеловский А.В.8.00382КОНС
ВВ-16Математичнi методи розв*язування iнж. задачдоц.Нестерова О.В.8.00012КОНС
ВВ-17стМатематичнi методи розв*язування iнж. задачдоц.Нестерова О.В.8.00012КОНС
ЕКО-16Стратегiчна еколог. оцiнкадоц.Корабльова А.I.8.00в306КОНС
ЕП-16-1пФiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00в704КОНС
ЕП-16-2Менеджментдоц.Шапа Н.М.8.00в504КОНС
ЕП-17стМенеджментдоц.Шапа Н.М.8.00в504КОНС
ЗУК-16Землеупстрiйдоц.Кульбака О.М.8.00418КОНС
ЗУК-17стЗемлеупстрiйдоц.Кульбака О.М.8.00418КОНС
КН-16Опiр матерiалiвдоц.Нагорний Д.В.8.00в102КОНС
КН-17стОпiр матерiалiвдоц.Нагорний Д.В.8.00в102КОНС
ЛОГ-16Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00в501КОНС
ЛОГ-17стМенеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00в501КОНС
МIТ-16Вимiрювальнi перетворювачiпроф.Ковшов Г.М.8.00487КОНС
МАГ-17стФiнансиас.Оскома О.В.8.00в804КОНС
МБГ-16Теплогазопостачання i вентиляцiядоц.Колесник I.О.8.00в1202КОНС
МБГ-17стТеплогазопостачання i вентиляцiядоц.Колесник I.О.8.00в1202КОНС
МЕ-16-1пФiнансиас.Оскома О.В.8.00в804КОНС
МЕ-16-2Фiнансиас.Оскома О.В.8.00в804КОНС
МЕН-16Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00в501КОНС
ОА-16-1пФiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00в704КОНС
ОА-16-2Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00в704КОНС
ПМ-16Фiзика конденсованого стану матерiалiвпроф.Волчук В.М.8.00552КОНС
ПМ-17стФiзика конденсованого стану матерiалiвпроф.Волчук В.М.8.00552КОНС
ПЦБ-16-1Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.8.00в107КОНС
ПЦБ-16-2Технологiя будiвельного виробництвадоц.Несевря П.I.8.00309КОНС
ПЦБ-16-3Конструкцiї з дерева та пластмасас.Журба I.П.8.00в1105КОНС
ПЦБ-16-4Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дiкарев К.Б.8.00310КОНС
ПЦБ-16-5Архiтектура будiвель та спорудст.в.Трошин М.Ю.8.00427вКОНС
ПЦБ-16-7пАрхiтектура будiвель та спорудст.в.Трошин М.Ю.8.00427вКОНС
ПЦБ-17стБудiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.8.00в107КОНС
ТБК-16Реол. буд. мат-лiвпроф.Шпирько М.В.8.00162КОНС
ТГПВ-16САПР та комп`ютернi технологiiдоц.Ляховецька М.М.8.00в1201КОНС
ТГПВ-17стТермодинамiка i теплопередачаст.в.Березюк Г.Г.8.00в202КОНС
ФIН-16-1Фiнансист.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ФIН-16-2Фiнансист.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ФIН-17стФiнансист.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
АДА-15Економiка будiвництвадоц.Щеглова О.Ю.8.00в1207КОНС
АТ-15Фiрмове обсл. автомобiлiвст.в.Богомолов В.В.8.00523аКОНС
АТ-16стФiрмове обсл. автомобiлiвст.в.Богомолов В.В.8.00523аКОНС
АУТП-15Економiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1004КОНС
АУТП-16стЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1004КОНС
БМО-15Машини для земляних робiтпроф.Хмара Л.А.8.00283КОНС
БМО-16стМашини для земляних робiтпроф.Хмара Л.А.8.00283КОНС
БП-15Основи автоматизованного проектуваннядоц.Давидов I.I.8.00425КОНС
ВВ-15Водопостачаннядоц.Нечитайло М.П.8.00012КОНС
ВВ-16стВодопостачаннядоц.Нечитайло М.П.8.00012КОНС
ЕКО-15Нормування антропогенного навантаженнядоц.Вергун О.О.8.00в1101КОНС
ЕП-15-1пПланування i контроль на пiдприємствiдоц.Коваленко-М. Є.В.8.00в1001аКОНС
ЕП-15-2Планування i контроль на пiдприємствiдоц.Коваленко-М. Є.В.8.00в1001аКОНС
ЕП-16стПланування i контроль на пiдприємствiдоц.Коваленко-М. Є.В.8.00в1001аКОНС
ЗУК-15Автомобiльнi дорогидоц.Трегуб О.В.8.00419КОНС
КН-15ЗБКдоц.Кожанов Ю.О.8.00в306аКОНС
КН-16стЗБКдоц.Кожанов Ю.О.8.00в306аКОНС
ЛIБ-15Основи автоматизованного проектуваннядоц.Давидов I.I.8.00425КОНС
МIТ-15Теорiя iнформацiiст.в.Посилаєв О.О.8.00322бКОНС
МIТ-16стТеорiя iнформацiiст.в.Посилаєв О.О.8.00322бКОНС
МЕ-15-1пIноземна мова проф.спрямув.в.Iльєва,в.Тютюннiк8.00452,452аКОНС
МЕ-15-2Iноземна мова проф.спрямув.в.Ляпiчева,в.Тютюннiк8.00452,408бКОНС
МЕН-15Адмiнiстративний менеджментпроф.Божанова В.Ю.8.00в703КОНС
ОА-15-1пФiнансовий облiкдоц.Онищенко В.Є.8.00в400КОНС
ОА-15-2Фiнансовий облiкдоц.Онищенко В.Є.8.00в400КОНС
ОА-16стФiнансовий облiкдоц.Онищенко В.Є.8.00в400КОНС
ОП-15Псiхологiя працi i безпекадоц.Рабiч О.В.8.00в1304КОНС
ПМ-15Механiчнi властивостi та конструкцiйна мiцн проф.Лаухiн Д.В.8.00553КОНС
мат-в
ПЦБ-15-1Основи автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.8.00в302КОНС
ПЦБ-15-2Основи автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.8.00в302КОНС
ПЦБ-15-3Основи i фундаментидоц.Нажа П.М.8.00в901КОНС
ПЦБ-15-4Органiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.8.00в1104КОНС
ПЦБ-15-7пОснови охорони працi та цивiльний захистпроф.Бєлiков А.С.8.00в1303КОНС
ПЦБ-16стОснови охорони працi та цивiльний захистдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1302КОНС
ТБК-15Бетони i будiвельнi розчинидоц.Шаповалова О.В.8.00165КОНС
ТБК-16стБетони i будiвельнi розчинидоц.Шаповалова О.В.8.00165КОНС
ТГПВ-15Вентиляцiяпроф.Скрипнiков В.Б.8.00в1206КОНС
ТГПВ-16стВентиляцiяпроф.Скрипнiков В.Б.8.00в1206КОНС
ФIН-15-1Маркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в801аКОНС
ФIН-15-2Маркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в801аКОНС
ФIН-16стМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в801аКОНС
АДА-18мСуч.напрямки розвитку буд.гал.проф.Соколов I.А.8.00309аКОНС
АТ-18-мТрiботехнiкадоц. Дахно8.00ЛТЕКОНС
АУТП-18-мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.8.00в1301КОНС
БМО-18-мОснови сертифiкацii буд.i д/тдоц.Пантелеєнко В.I.8.00285КОНС
ЕКО-17мВiйскова екологiядоц.Прокофьєв I.Б.8.00в205КОНС
ЕКО-18мЕкологiчний менеджмент та аудiтдоц.Тимошенко О.А.8.00в209КОНС
ЕП-18мпIнновацiйний розвиток пiдприємстваст.в.Галушко О.I.8.00в901аКОНС
ЗУК-18мЗаконодавче забеспечення вед.кадаструст.в.Кульбака В.М.8.00в1103КОНС
КН-18мМетоди матем.i комп.мод.доц.Цибрiй Л.В.8.00324КОНС
МIТ-18-мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.8.00в1301КОНС
МАГ-18мпМедiаплануваннядоц.Ползiкова Г.В.8.00в1005КОНС
МБГ-18мСуч.напрямки розвитку буд.гал.проф.Соколов I.А.8.00309аКОНС
МЕ-18мпГлобальна економiкапроф.Орловська Ю.В.8.00в503КОНС
МЕН-18мпIнформ. системи i технологiїв менеджментiдоц.Лантух О.В.8.00в101КОНС
ОА-18мпГлобальна економiкапроф.Орловська Ю.В.8.00в503КОНС
ПМ-18-мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.8.00в1301КОНС
ПЦБ-18-3мпГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Головко С. I.8.00в906КОНС
ПЦБ-18-4мпГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Головко С. I.8.00в906КОНС
ФIН-18мпСтраховий менеджментст.в.Протопопова Н.А.8.00в1001КОНС
ЦБ-18мСистема управл.охор.пр.доц.Налисько М.М.8.00в1305КОНС
АТ-17мАльтернативнi енергоустаткуваннядоц.Колеснiкова Т.М.8.00272КОНС
АУТП-17мАвтоматизацiя i алгорит.технолог.проц.вир.доц.Чумак Л.I.8.00385КОНС
БМО-17мТеорiя i практика вант.кранiвпроф.Колiсник М.П.8.00523бКОНС
ПМ-17мСучаснi методи дослiдження мат-лiвдоц.Бекетов О.В.8.00181КОНС
ЦБ-17мПсихологiя та педагогiкадоц.Плаксiна О.I.8.00в701КОНС
_18 ГРУДНЯ - ВIВТОРОК_
ЦБ-16Безпека потен.небезпеч. технологiйдоц.Карасьов О.Г.8.00404КОНС
ЦБ-17стБезпека потен.небезпеч. технологiйдоц.Карасьов О.Г.8.00404КОНС
ВВ-17мСпец. методи пiдг.содидоц.Нечитайло М.П.8.00012КОНС
ВВ-18мСпецкурс зi звед.б/сдоц.Дзюбан О.В.8.00309КОНС
ПЦБ-18-1мнГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Головко С. I.8.00в906КОНС
ПЦБ-18-2мнГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Головко С. I.8.00в906КОНС
ТБК-18мОхорона працi в галузiдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1301КОНС
ТГПВ-18мОхорона працi в галузiдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1301КОНС
ТГПВ-18мнСпецкурс зi звед.б/сдоц.Дзюбан О.В.8.00309КОНС
МIТ-17мСистеми просторовоi орiентацii об.проф.Ковшов Г.М.8.00487КОНС
АДА-18Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00322аIСП
АТ-18Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.10.00328аIСП
АУТП-18Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.10.00328аIСП
БМО-18Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.10.00328аIСП
ВВ -18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.10.00в601IСП
ЕК-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
ЕКО-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.10.00в601IСП
ЕП-18-1пПолiтична економiяст.в.Хоменко В.М.10.00в401IСП
ЕП-18-2Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.10.00в401IСП
ЗУК-18Фiзикадоц.Веселова С.I.10.00407IСП
КН-18Iнформатикадоц.Шибко О.М.10.00351IСП
МАГ-18Iнформатикадоц.Семенець С.М.10.00327IСП
МБ,МТ-18-2Iнформатикадоц.Рижков I.В.10.002002IСП
МБ-18-1пIнформатикадоц.Рижков I.В.10.002002IСП
МБГ-18Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00322аIСП
МЕН-18Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.10.00319IСП
МТ-18-1пIнформатикадоц.Рижков I.В.10.002002IСП
ОА-18-1пIсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
ОА-18-2Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
ПМ-18Нарисна геометрiяст.в.Седлецька О.В.10.00328аIСП
ПУА-18Вступ до спецiальностiст.в.Варламова О.А.10.00в505IСП
ПЦБ-18-1Iнженерна та комп`ютерна графiкадоц.Ярова Т.П.10.00307IСП
ПЦБ-18-2Вища математикадоц.Долгова I.М.10.00522IСП
ПЦБ-18-3Хiмiяпроф.Нейковський С.I.10.00217IСП
ПЦБ-18-4пВища математикадоц.Чумак Л.О.10.00519IСП
ТБК-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.10.00в601IСП
ТГПВ-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.10.00в601IСП
ФIН-18Iнформатикадоц.Семенець С.М.10.00327IСП
ЦБ-18Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00322аIСП
АДА-17Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.10.00423IСП
АТ-17Опiр матерiалiвдоц.Кожемякiна I.Ф10.00в105IСП
АУТП-17Технiчна механiкадоц.Пономарьова О.А.10.00487IСП
БМО-17Опiр матерiалiвдоц.Кожемякiна I.Ф10.00в105IСП
ВВ-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00357IСП
ВВ-18стФiлософiядоц.Савош Г.П.10.00357IСП
ЕК-17Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
ЕКО-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00357IСП
ЕП-17-1пМiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
ЕП-17-2Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
ЕП-18стМiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
ЗУК-17Грунтознавство в землеустроiас.Кочан С.М.10.00422IСП
КН-17Диференцiйнi рiвняннядоц.Вельмагiна Н.О.10.00353IСП
МIТ-18стТехнiчна механiкадоц.Пономарьова О.А.10.00487IСП
МАГ-17Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
МАГ-18стТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
МБ-17-1пРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в603IСП
МБ-17-2Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в603IСП
МБГ-17Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.10.00423IСП
МЕН-17Економiчна теорiяст.в.Филимонова О.Л.10.00в106IСП
МТ-17-1пРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в603IСП
МТ-17-2Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в603IСП
ОА-17-1пМiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
ОА-17-2Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
ПМ-18стОпiр матерiалiвдоц.Кожемякiна I.Ф10.00в105IСП
ПУА-17Економiчна теорiяст.в.Филимонова О.Л.10.00в106IСП
ПЦБ-17-1Архiтектура будiвель та споруддоц.Маковецький Б.I.10.00427аIСП
ПЦБ-17-2Архiтектура будiвель та споруддоц.Маковецький Б.I.12.00427аIСП
ПЦБ-17-3Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.10.00423IСП
ПЦБ-17-4пФiзикадоц.Карасьов Г.Г.10.00412IСП
ПЦБ-18стБудiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00163IСП
ТБК-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00357IСП
ТБК-18стФiлософiядоц.Савош Г.П.10.00357IСП
ТГПВ-17Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00427бIСП
ТГПВ-18стАрхiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00427бIСП
ФIН-17Статистикадоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
ФIН-18стСтатистикадоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
ЦБ-17Основи цивiльного захистуст.в.Шаранова Ю.Г.10.00404IСП
АДА-16Теплогазопостачання i вентиляцiядоц.Колесник I.О.10.00в1202IСП
АТ-16Деталi машиндоц.Мацевич I.М.10.0009IСП
АТ-17стДеталi машиндоц.Мацевич I.М.10.0009IСП
АУТП-16Метрологiя. Технолог. вимiрювання та доц.Ткачов В.С.10.00383IСП
прилади
БМО-16Основи автоматизацii машин i робототехнiкидоц.Ужеловский А.В.10.00382IСП
БМО-17стОснови автоматизацii машин i робототехнiкидоц.Ужеловский А.В.10.00382IСП
ВВ-16Математичнi методи розв*язування iнж. задачдоц.Нестерова О.В.10.00012IСП
ВВ-17стМатематичнi методи розв*язування iнж. задачдоц.Нестерова О.В.10.00012IСП
ЕКО-16Стратегiчна еколог. оцiнкадоц.Корабльова А.I.10.00в306IСП
ЕП-16-1пФiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00в704IСП
ЕП-16-2Менеджментдоц.Шапа Н.М.10.00в504IСП
ЕП-17стМенеджментдоц.Шапа Н.М.10.00в504IСП
ЗУК-16Землеупстрiйдоц.Кульбака О.М.10.00418IСП
ЗУК-17стЗемлеупстрiйдоц.Кульбака О.М.10.00418IСП
КН-16Опiр матерiалiвдоц.Нагорний Д.В.10.00в102IСП
КН-17стОпiр матерiалiвдоц.Нагорний Д.В.10.00в102IСП
ЛОГ-16Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00в501IСП
ЛОГ-17стМенеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00в501IСП
МIТ-16Вимiрювальнi перетворювачiпроф.Ковшов Г.М.10.00383IСП
МАГ-17стФiнансиас.Оскома О.В.10.00в804IСП
МБГ-16Теплогазопостачання i вентиляцiядоц.Колесник I.О.10.00в1202IСП
МБГ-17стТеплогазопостачання i вентиляцiядоц.Колесник I.О.10.00в1202IСП
МЕ-16-1пФiнансиас.Оскома О.В.10.00в804IСП
МЕ-16-2Фiнансиас.Оскома О.В.10.00в804IСП
МЕН-16Менеджментпроф.Вечеров В.Т.12.00в501IСП
ОА-16-1пФiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00в704IСП
ОА-16-2Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00в704IСП
ПМ-16Фiзика конденсованого стану матерiалiвпроф.Волчук В.М.10.00552IСП
ПМ-17стФiзика конденсованого стану матерiалiвпроф.Волчук В.М.10.00552IСП
ПЦБ-16-1Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.10.00в107IСП
ПЦБ-16-2Технологiя будiвельного виробництвадоц.Несевря П.I.10.00309IСП
ПЦБ-16-3Конструкцiї з дерева та пластмасас.Журба I.П.10.00в1105IСП
ПЦБ-16-4Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дiкарев К.Б.10.00310IСП
ПЦБ-16-5Архiтектура будiвель та спорудст.в.Трошин М.Ю.12.00427вIСП
ПЦБ-16-7пАрхiтектура будiвель та спорудст.в.Трошин М.Ю.10.00427вIСП
ПЦБ-17стБудiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.12.00в107IСП
ТБК-16Реол. буд. мат-лiвпроф.Шпирько М.В.10.00162IСП
ТГПВ-16САПР та комп`ютернi технологiiдоц.Ляховецька М.М.10.00в1201IСП
ТГПВ-17стТермодинамiка i теплопередачаст.в.Березюк Г.Г.10.00в202IСП
ФIН-16-1Фiнансист.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ФIН-16-2Фiнансист.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ФIН-17стФiнансист.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
АДА-15Економiка будiвництвадоц.Щеглова О.Ю.10.00в1207IСП
АТ-15Фiрмове обсл. автомобiлiвст.в.Богомолов В.В.10.00523аIСП
АТ-16стФiрмове обсл. автомобiлiвст.в.Богомолов В.В.10.00523аIСП
АУТП-15Економiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1004IСП
АУТП-16стЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1004IСП
БМО-15Машини для земляних робiтпроф.Хмара Л.А.10.00283IСП
БМО-16стМашини для земляних робiтпроф.Хмара Л.А.10.00283IСП
БП-15Основи автоматизованного проектуваннядоц.Давидов I.I.10.00425IСП
ВВ-15Водопостачаннядоц.Нечитайло М.П.10.00012IСП
ВВ-16стВодопостачаннядоц.Нечитайло М.П.10.00012IСП
ЕКО-15Нормування антропогенного навантаженнядоц.Вергун О.О.10.00в1101IСП
ЕП-15-1пПланування i контроль на пiдприємствiдоц.Коваленко-М. Є.В.10.00в1001аIСП
ЕП-15-2Планування i контроль на пiдприємствiдоц.Коваленко-М. Є.В.10.00в1001аIСП
ЕП-16стПланування i контроль на пiдприємствiдоц.Коваленко-М. Є.В.10.00в1001аIСП
ЗУК-15Автомобiльнi дорогидоц.Трегуб О.В.10.00419IСП
КН-15ЗБКдоц.Кожанов Ю.О.10.00в306аIСП
КН-16стЗБКдоц.Кожанов Ю.О.10.00в306аIСП
ЛIБ-15Основи автоматизованного проектуваннядоц.Давидов I.I.10.00425IСП
МIТ-15Теорiя iнформацiiст.в.Посилаєв О.О.10.00322бIСП
МIТ-16стТеорiя iнформацiiст.в.Посилаєв О.О.10.00322бIСП
МЕ-15-1пIноземна мова проф.спрямув.в.Iльєва,в.Тютюннiк10.00452,452аIСП
МЕ-15-2Iноземна мова проф.спрямув.в.Ляпiчева,в.Тютюннiк10.00452,408бIСП
МЕН-15Адмiнiстративний менеджментпроф.Божанова В.Ю.10.00в703IСП
ОА-15-1пФiнансовий облiкдоц.Онищенко В.Є.10.00в400IСП
ОА-15-2Фiнансовий облiкдоц.Онищенко В.Є.10.00в400IСП
ОА-16стФiнансовий облiкдоц.Онищенко В.Є.10.00в400IСП
ОП-15Псiхологiя працi i безпекадоц.Рабiч О.В.10.00в1304IСП
ПМ-15Механiчнi властивостi та конструкцiйна мiцн проф.Лаухiн Д.В.10.00553IСП
мат-в
ПЦБ-15-1Основи автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.12.00в302IСП
ПЦБ-15-2Основи автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.10.00в302IСП
ПЦБ-15-3Основи i фундаментидоц.Нажа П.М.10.00в901IСП
ПЦБ-15-4Органiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.10.00в1104IСП
ПЦБ-15-7пОснови охорони працi та цивiльний захистпроф.Бєлiков А.С.10.00в1303IСП
ПЦБ-16стОснови охорони працi та цивiльний захистдоц.Чередниченко Л.А.10.00в1302IСП
ТБК-15Бетони i будiвельнi розчинидоц.Шаповалова О.В.10.00165IСП
ТБК-16стБетони i будiвельнi розчинидоц.Шаповалова О.В.10.00165IСП
ТГПВ-15Вентиляцiяпроф.Скрипнiков В.Б.10.00в1206IСП
ТГПВ-16стВентиляцiяпроф.Скрипнiков В.Б.10.00в1206IСП
ФIН-15-1Маркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в801аIСП
ФIН-15-2Маркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в801аIСП
ФIН-16стМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в801аIСП
АДА-18мСуч.напрямки розвитку буд.гал.проф.Соколов I.А.10.00309аIСП
АТ-18-мТрiботехнiкадоц. Дахно10.00ЛТЕIСП
АУТП-18-мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.10.00в1301IСП
БМО-18-мОснови сертифiкацii буд.i д/тдоц.Пантелеєнко В.I.10.00285IСП
ЕКО-17мВiйскова екологiядоц.Прокофьєв I.Б.10.00в205IСП
ЕКО-18мЕкологiчний менеджмент та аудiтдоц.Тимошенко О.А.10.00в209IСП
ЕП-18мпIнновацiйний розвиток пiдприємстваст.в.Галушко О.I.10.00в901аIСП
ЗУК-18мЗаконодавче забеспечення вед.кадаструст.в.Кульбака В.М.10.00в1103IСП
КН-18мМетоди матем.i комп.мод.доц.Цибрiй Л.В.10.00324IСП
МIТ-18-мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.10.00в1301IСП
МАГ-18мпМедiаплануваннядоц.Ползiкова Г.В.10.00в1005IСП
МБГ-18мСуч.напрямки розвитку буд.гал.проф.Соколов I.А.10.00309аIСП
МЕ-18мпГлобальна економiкапроф.Орловська Ю.В.10.00в503IСП
МЕН-18мпIнформ. системи i технологiїв менеджментiдоц.Лантух О.В.10.00в101IСП
ОА-18мпГлобальна економiкапроф.Орловська Ю.В.10.00в503IСП
ПМ-18-мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.10.00в1301IСП
ПЦБ-18-3мпГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Головко С. I.10.00в906IСП
ПЦБ-18-4мпГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Головко С. I.12.00в906IСП
ФIН-18мпСтраховий менеджментст.в.Протопопова Н.А.10.00в1001IСП
ЦБ-18мСистема управл.охор.пр.доц.Налисько М.М.10.00в1305IСП
АТ-17мАльтернативнi енергоустаткуваннядоц.Колеснiкова Т.М.10.00272IСП
АУТП-17мАвтоматизацiя i алгорит.технолог.проц.вир.доц.Чумак Л.I.10.00385IСП
БМО-17мТеорiя i практика вант.кранiвпроф.Колiсник М.П.10.00523бIСП
ПМ-17мСучаснi методи дослiдження мат-лiвдоц.Бекетов О.В.10.00181IСП
ЦБ-17мПсихологiя та педагогiкадоц.Плаксiна О.I.10.00в701IСП
_19 ГРУДНЯ - СЕРЕДА_
АРХ-15-1Ландшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.8.00в310КОНС
АРХ-15-5пСучасне архiтектурне формоутворенняас.Чуднивець А.С.8.00520КОНС
МЕ-15-1пМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в804КОНС
МЕ-15-2Маркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в804КОНС
АРХ-18-1мпТипологiя архiтектурного середовищадоц.Товстик Т.М.8.00482КОНС
АРХ-18-1мпАрхiтектура громадських i пром.комплексiвст.в.Подолинний С.I.8.00455КОНС
АРХ-18-2мпАрхiтектура громадських i пром.комплексiвст.в.Подолинний С.I.8.00455КОНС
АРХ-18-2мпТипологiя архiтектурного середовищадоц.Товстик Т.М.8.00482КОНС
АРХ-18-3мнТипологiя архiтектурного середовищадоц.Товстик Т.М.8.00482КОНС
АРХ-18-3мнАрхiтектура громадських i пром.комплексiвст.в.Подолинний С.I.8.00455КОНС
ТБК-17мНаномат.в буд .мат-вiпроф.Дерев*янко В.М8.00012КОНС
ТГПВ-17мНауковi основи теп.пов.вол. р.бдоц.Колесник I.О.8.00в1201КОНС
АДА -17мРесурсосберiгаючi мет пр авт д.доц.Трегуб О.В.8.00419КОНС
АРХ-17-3мнIнновацiйнi методи в арх.-мiстобуд. доц.Бородiн А.О.8.00455КОНС
дiяльностi
ЗУК-17мЗаконод. забеспеч. вед.кадаструст.в.Кульбака В.М.8.00в401КОНС
МБГ-17мПроб.реконстр. 5-ти пов. буд.проф.Разумова О.В.8.00427вКОНС
ПЦБ-17мнОсобл.проект.буд i спор.в умов.сейсмiч.доц.Кожанов Ю.О.8.00в302КОНС
ПЦБ-17мнТехнол. виготовлення МКдоц.Єгоров Є.А.8.00в1105КОНС
ПЦБ-17мнЧинна сист.норм.проект.та буд в Українi..проф.Красовський В.I.8.00427аКОНС
ПЦБ-17мнТехнол.звед.багатофункц.будiвельпроф.Березюк А.М.8.00310КОНС
ПЦБ-17мнОрган.буд. виробн.при рекон.дiюч.пiдпр.доц.Павлов Ф.I.8.00в801аКОНС
ПЦБ-17мнТеорiя пластин i оболонокпроф.Красовський В.I.8.00в105КОНС
ЦБ-16Безпека потен.небезпеч. технологiйдоц.Карасьов О.Г.10.00404IСП
ЦБ-17стБезпека потен.небезпеч. технологiйдоц.Карасьов О.Г.10.00404IСП
ВВ-17мСпец. методи пiдг.содидоц.Нечитайло М.П.10.00012IСП
ВВ-18мСпецкурс зi звед.б/сдоц.Дзюбан О.В.10.00309IСП
ПЦБ-18-1мнГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Головко С. I.10.00в906IСП
ПЦБ-18-2мнГеотехнiчне проектування в буд-вiпроф.Головко С. I.12.00в906IСП
ТБК-18мОхорона працi в галузiдоц.Чередниченко Л.А.10.00в1301IСП
ТГПВ-18мОхорона працi в галузiдоц.Чередниченко Л.А.10.00в1301IСП
ТГПВ-18мнСпецкурс зi звед.б/сдоц.Дзюбан О.В.10.00309IСП
МIТ-17мСистеми просторовоi орiентацii об.проф.Ковшов Г.М.10.00487IСП
_20 ГРУДНЯ - ЧЕТВЕР_
ПЦБ-18стАрхiтектура будiвель та споруддоц.Маковецький Б.I.8.00427аКОНС
МIТ-16Теорiя електричних сигналiв та кiлдоц.Пономарьова О.А.8.00487КОНС
АРХ-15-2Ландшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.8.00в310КОНС
АРХ-15-4пДизайн архiтетурного середовищадоц.Товстик Т.М.8.00482КОНС
АРХ-15-6пСучасне архiтектурне формоутворенняас.Чуднивець А.С.8.00520КОНС
АДА-18мс.к. зi зведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.8.00309КОНС
ЕКО-17мМетоди матем.статистики в екологiiпроф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
ЗУК-18мОхорона працi i цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00в1301КОНС
МБГ-18мс.к. зi зведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.8.00309КОНС
ПМ-18-мТеорiя i технологiя терм.обробки к/спроф.Вахрушева В.С8.00552КОНС
ЦБ-18мЦивiльний захистдоц.Карасьов О.Г.8.00404КОНС
АРХ-17-4мнIнновацiйнi методи в арх.-мiстобуд. доц.Бородiн А.О.8.00455КОНС
дiяльностi
АТ-17мЕкологiя транспортудоц.Колеснiкова Т.М.8.00272КОНС
АУТП-17мШтучний iнтелект в упр.техн.об.доц.Базилевич Ю.М.8.00385КОНС
АРХ-15-1Ландшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.10.00в310IСП
АРХ-15-5пСучасне архiтектурне формоутворенняас.Чуднивець А.С.10.00520IСП
МЕ-15-1пМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в804IСП
МЕ-15-2Маркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в804IСП
АРХ-18-1мпАрхiтектура громадських i пром.комплексiвст.в.Подолинний С.I.10.00455IСП
АРХ-18-1мпТипологiя архiтектурного середовищадоц.Товстик Т.М.10.00482IСП
АРХ-18-2мпАрхiтектура громадських i пром.комплексiвст.в.Подолинний С.I.10.00455IСП
АРХ-18-2мпТипологiя архiтектурного середовищадоц.Товстик Т.М.10.00482IСП
АРХ-18-3мнАрхiтектура громадських i пром.комплексiвст.в.Подолинний С.I.10.00455IСП
АРХ-18-3мнТипологiя архiтектурного середовищадоц.Товстик Т.М.10.00482IСП
ТБК-17мНаномат.в буд .мат-вiпроф.Дерев*янко В.М10.00012IСП
ТГПВ-17мНауковi основи теп.пов.вол. р.бдоц.Колесник I.О.10.00в1201IСП
АДА -17мРесурсосберiгаючi мет пр авт д.доц.Трегуб О.В.10.00419IСП
АРХ-17-3мнIнновацiйнi методи в арх.-мiстобуд. доц.Бородiн А.О.10.00455IСП
дiяльностi
ЗУК-17мЗаконод. забеспеч. вед.кадаструст.в.Кульбака В.М.10.00в401IСП
МБГ-17мПроб.реконстр. 5-ти пов. буд.проф.Разумова О.В.10.00427вIСП
ПЦБ-17мнОрган.буд. виробн.при рекон.дiюч.пiдпр.доц.Павлов Ф.I.10.00в801аIСП
ПЦБ-17мнТехнол.звед.багатофункц.будiвельпроф.Березюк А.М.10.00310IСП
ПЦБ-17мнЧинна сист.норм.проект.та буд в Українi..проф.Красовський В.I.10.00427аIСП
ПЦБ-17мнТеорiя пластин i оболонокпроф.Красовський В.I.10.00в105IСП
ПЦБ-17мнОсобл.проект.буд i спор.в умов.сейсмiч.доц.Кожанов Ю.О.10.00в302IСП
ПЦБ-17мнТехнол. виготовлення МКдоц.Єгоров Є.А.10.00в1105IСП
_21 ГРУДНЯ - П`ЯТНИЦЯ_
АДА-18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.8.00217КОНС
АТ-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.8.00в608КОНС
АУТП-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.8.00в608КОНС
БМО-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.8.00в608КОНС
ВВ -18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.8.00307КОНС
ЕК-18Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.8.00в401КОНС
ЕКО-18Вступ до фахуст.в.Гiльов В.В.8.00357КОНС
ЕП-18-1пIсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
ЕП-18-2Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
ЗУК-18Iнформатика прогр.проф.Корхiн А. С.8.00353КОНС
КН-18Лiнiйна алгебра аналiт.геометр.доц.Вельмагiна Н.О.8.00351КОНС
МАГ-18Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.8.00319КОНС
МБ,МТ-18-2Вступ до спецiальностiдоц.Кахович О.А.8.00в1103КОНС
МБ-18-1пВступ до спецiальностiдоц.Кахович О.А.8.00в1103КОНС
МБГ-18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.8.00217КОНС
МЕН-18Економiчна теорiяст.в.Филимонова О.Л.8.00в106КОНС
МТ-18-1пВступ до спецiальностiдоц.Кахович О.А.8.00в1103КОНС
ОА-18-1пПолiтична економiяст.в.Хоменко В.М.8.00в401КОНС
ОА-18-2Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.8.00в401КОНС
ПМ-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.8.00в608КОНС
ПУА-18Економiчна теорiяст.в.Филимонова О.Л.8.00в106КОНС
ПЦБ-18-1Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00в901аКОНС
ПЦБ-18-2Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00в901аКОНС
ПЦБ-18-3Вища математикадоц.Чумак Л.О.8.00522КОНС
ПЦБ-18-4пIнженерна та комп`ютерна графiкапроф.Ткач Д.I.8.00328аКОНС
ТБК-18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.8.00307КОНС
ТГПВ-18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.8.00307КОНС
ФIН-18Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.8.00319КОНС
ЦБ-18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.8.00217КОНС
АДА-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00в205КОНС
АТ-17Фiзикадоц.Соколовський С.О.8.00412КОНС
АУТП-17Фiзикадоц.Соколовський С.О.8.00412КОНС
БМО-17Фiзикадоц.Соколовський С.О.8.00412КОНС
ВВ-17Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00423КОНС
ВВ-18стТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00423КОНС
ЕК-17Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
ЕКО-17Метрологiя i клiматологiяас.Спiльник Т.В.8.00358КОНС
ЕП-17-1пСтатистикадоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
ЕП-17-2Статистикадоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
ЕП-18стСтатистикадоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
ЗУК-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00в205КОНС
КН-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00в205КОНС
МIТ-18стФiзикадоц.Соколовський С.О.8.00412КОНС
МАГ-17Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
МАГ-18стМiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
МБ-17-1пТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
МБ-17-2Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
МБГ-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00в205КОНС
МЕН-17Статистикадоц.Судакова О.I.8.00в1004КОНС
МТ-17-1пТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
МТ-17-2Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
ОА-17-1пСтатистикадоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
ОА-17-2Статистикадоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
ПМ-18стФiзикадоц.Соколовський С.О.8.00412КОНС
ПУА-17Статистикадоц.Судакова О.I.8.00в1004КОНС
ПЦБ-17-1Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00270КОНС
ПЦБ-17-2Фiзикадоц.Карасьов Г.Г.8.00407КОНС
ПЦБ-17-3Архiтектура будiвель та споруддоц.Маковецький Б.I.8.00427аКОНС
ПЦБ-17-4пАрхiтектура будiвель та споруддоц.Маковецький Б.I.8.00427аКОНС
ТБК-17Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00423КОНС
ТБК-18стТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00423КОНС
ТГПВ-17Фiзикаст.в.Волнянська I.П.8.00414КОНС
ТГПВ-18стФiзикаст.в.Волнянська I.П.8.00414КОНС
ФIН-17Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
ФIН-18стРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
ЦБ-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00в205КОНС
АДА-16Iнженернi вишукуваннядоц.Трегуб О.В.8.00418КОНС
АТ-16Спец.рухомий складдоц.Стадник В.Л.8.00523аКОНС
АТ-17стСпец.рухомий складдоц.Стадник В.Л.8.00523аКОНС
АУТП-16Автоматизирований електропривiдас.Бровченко К.А.8.00383КОНС
БМО-16Деталi машиндоц.Мацевич I.М.8.0009КОНС
БМО-17стДеталi машиндоц.Мацевич I.М.8.0009КОНС
ВВ-16Iнженернi мережiдоц.Колесник I.О.8.00в1201КОНС
ВВ-17стIнженернi мережiдоц.Колесник I.О.8.00в1201КОНС
ЕКО-16Органiзацiя та управлiння в прир.дiял.доц.Вергун О.О.8.00512КОНС
ЕП-16-1пМенеджментдоц.Шапа Н.М.8.00в504КОНС
ЕП-16-2Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00в704КОНС
ЕП-17стФiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00в704КОНС
ЗУК-16Геоiнформацiйнi системи бази даннихпроф.Могильний С.Г.8.00422КОНС
ЗУК-17стГеоiнформацiйнi системи бази даннихпроф.Могильний С.Г.8.00422КОНС
КН-16Комп`ютернi мережiдоц.Iльєв I.М.8.00324КОНС
КН-17стКомп`ютернi мережiдоц.Iльєв I.М.8.00324КОНС
ЛОГ-16Фiлософiядоц.Марченко В.О.8.00в701КОНС
ЛОГ-17стФiлософiядоц.Марченко В.О.8.00в701КОНС
МАГ-17стГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
МБГ-16Планування та бл. мiстдоц.Саньков П.М.8.00427бКОНС
МБГ-17стПланування та бл. мiстдоц.Саньков П.М.8.00427бКОНС
МЕ-16-1пМiжнародний бiзнесст.в.Варламова О.А.8.00в505КОНС
МЕ-16-2Мiжнародний бiзнесст.в.Варламова О.А.8.00в505КОНС
МЕН-16Фiлософiядоц.Марченко В.О.8.00в701КОНС
ОА-16-1пМенеджментдоц.Шапа Н.М.8.00в504КОНС
ОА-16-2Менеджментдоц.Шапа Н.М.8.00в504КОНС
ПМ-16Електротехнiка та електронiкадоц.Лазарєв В.М.8.00121КОНС
ПМ-17стЕлектротехнiка та електронiкадоц.Лазарєв В.М.8.00121КОНС
ПЦБ-16-1Будiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.8.00в105КОНС
ПЦБ-16-2Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.8.00в107КОНС
ПЦБ-16-3Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.8.00в107КОНС
ПЦБ-16-4Конструкцiї з дерева та пластмасас.Журба I.П.8.00в1105КОНС
ПЦБ-16-5Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дiкарев К.Б.8.00309КОНС
ПЦБ-16-7пТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Дiкарев К.Б.8.00309КОНС
ПЦБ-17стБудiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.8.00в105КОНС
ТБК-16Термодинамiкадоц.Колохов В.В.8.00271КОНС
ТГПВ-16Термодинамiка i теплопередачаст.в.Березюк Г.Г.8.00в201КОНС
ТГПВ-17стIнженернi мережiдоц.Колесник I.О.8.00в1201КОНС
ФIН-16-1Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ФIН-16-2Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ФIН-17стГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ЦБ-16ЗБКдоц.Махiнько М.М.8.00129КОНС
ЦБ-17стЗБКдоц.Махiнько М.М.8.00129КОНС
АДА-15Технологiя будiвництва дорiгдоц.Ганник М.I.8.00309аКОНС
АТ-15Технiчна експлуатац. автомобiлiвдоц.Сакно О.П.8.00ЛТЕКОНС
АТ-16стТехнiчна експлуатац. автомобiлiвдоц.Сакно О.П.8.00ЛТЕКОНС
АУТП-15Технiчнi засоби автомат. систем управлiннядоц.Ужеловский А.В.8.00382КОНС
АУТП-16стТехнiчнi засоби автомат. систем управлiннядоц.Ужеловский А.В.8.00382КОНС
БМО-15Лiфти та лiфтове господ.доц.Пантелеєнко В.I.8.00283КОНС
БМО-16стЛiфти та лiфтове господ.доц.Пантелеєнко В.I.8.00283КОНС
БП-15Органiзацiя будiвництвадоц.Павлов Ф.I.8.00в1206КОНС
ВВ-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00в1305КОНС
ВВ-16стОснови охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00в1305КОНС
ЕКО-15Екологiчнi аспекти реконструкцiiас.Ткач Н.О.8.00354КОНС
ЕП-15-1пЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1001аКОНС
ЕП-15-2Економiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1001аКОНС
ЕП-16стЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1001аКОНС
ЗУК-15Кадастр земельних ресурсiвдоц.Кульбака О.М.8.00419КОНС
КН-15Технологii розподiлених системдоц.Перетятько А.С.8.00327КОНС
КН-16стТехнологii розподiлених системдоц.Перетятько А.С.8.00327КОНС
ЛIБ-15Органiзацiя будiвництвадоц.Павлов Ф.I.8.00в1206КОНС
МIТ-15Метрологiя та вимiрюваннядоц.Пономарьова О.А.8.00487КОНС
МIТ-16стМетрологiя та вимiрюваннядоц.Пономарьова О.А.8.00487КОНС
МЕ-15-1пТранснацiоналiзацiя бiзнесудоц.Гончарова К.В.8.00в1001КОНС
МЕ-15-2Транснацiоналiзацiя бiзнесудоц.Гончарова К.В.8.00в1001КОНС
МЕН-15Маркетинговi дослiдження в галузi буд-вапроф.Божанова В.Ю.8.00в501КОНС
ОА-15-1пОблiк i звiтнiсть в оподаткуваннiдоц.Онищенко В.Є.8.00в400КОНС
ОА-15-2Облiк i звiтнiсть в оподаткуваннiдоц.Онищенко В.Є.8.00в400КОНС
ОА-16стОблiк i звiтнiсть в оподаткуваннiдоц.Онищенко В.Є.8.00в400КОНС
ОП-15Управлiння ц/бдоц.Налисько М.М.8.00в1303КОНС
ПМ-15Основи корозii металiв та довговiчнiстьдоц.Ротт Н.О.8.00552КОНС
ПЦБ-15-1Основи i фундаментидоц.Горлач С.М.8.00в906КОНС
ПЦБ-15-2Основи i фундаментидоц.Горлач С.М.8.00в906КОНС
ПЦБ-15-3Основи автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.8.00в306аКОНС
ПЦБ-15-4Основи охорони працi та цивiльний захистпроф.Бєлiков А.С.8.00в1301КОНС
ПЦБ-15-7пОрганiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.8.00в1104КОНС
ПЦБ-16стОрганiзацiя будiвництвадоц.Дадiверiна Л.М.8.00в703КОНС
ТБК-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00в1305КОНС
ТБК-16стОснови охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00в1305КОНС
ТГПВ-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00в1305КОНС
ТГПВ-16стОснови охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00в1305КОНС
ФIН-15-1Фiнансовий аналiздоц.Захарченко Н.В.8.00в804КОНС
ФIН-15-2Фiнансовий аналiздоц.Захарченко Н.В.8.00в804КОНС
ФIН-16стФiнансовий аналiздоц.Захарченко Н.В.8.00в804КОНС
АТ-18-мПроектування автотранспортних ст.в.Богомолов В.В.8.00523бКОНС
пiдприємств
АУТП-18-мЗастосування мiкропроц засобiв для доц.Базилевич Ю.М.8.00385КОНС
автомат. обл.
БМО-18-мБудiвельнi та дорожнi машини пiдв.ефект.доц. Дахно8.00285КОНС
ВВ-18мОптимiзiцiя надiйнiсть ВВдоц.Шарков В.В.8.00012КОНС
ЕКО-18мГеоiформац. системи в екологiiдоц.Тимошенко О.А.8.00в209КОНС
ЕП-18мпЕкономiчна дiагностикапроф.Каховська О.В.8.00в1005КОНС
КН-18мМоделi i методи планув.пр.дiйдоц.Черчата А.О.8.00в1207КОНС
МIТ-18-мШтучний iнтелектпроф.Прокопчук Ю.О.8.00322аКОНС
МАГ-18мпСтратегiчний маркетингст.в.Галушко О.I.8.00в603КОНС
МЕ-18мпМiжнароднi стратегiї економ. розвиткудоц.Чала В.С.8.00в601КОНС
МЕН-18мпУправлiння проектамидоц.Уфiмцева О.Ю.8.00в302КОНС
ОА-18мпБух.облiк в управлiннi пiдприємствомдоц.Кононова I.В.8.00в101КОНС
ПЦБ-18-1мнРац.проект.ЗБК буд. i споруддоц.Юрченко Є.Л.8.00в306КОНС
ПЦБ-18-1мнОсобл.проект.ОiФ у склад.геол.i гiдр.умовахдоц.Нажа П.М.8.00в901КОНС
ПЦБ-18-1мнНовiтнi технол.буд.вир-вадоц.Кузьменко О.М.8.00310КОНС
ПЦБ-18-1мнОрган. звед.висот.буд.i спор.в умов.щiл.заб.доц.Заяць Є.I.8.00в1101КОНС
ПЦБ-18-1мнФорм.розр.схем арх.комп.i конст.рiшеньпроф.Бараненко В.О.8.00в102КОНС
ПЦБ-18-1мнАрх.план.констр.технол.та сан.гiг.фактори...доц.Саньков П.М.8.00427вКОНС
ПЦБ-18-1мнПроект.МК буд.i спор.пiдв.рiвн.вiдп.доц.Давидов I.I.8.00425КОНС
ПЦБ-18-2мнРац.проект.ЗБК буд. i споруддоц.Юрченко Є.Л.8.00в306КОНС
ПЦБ-18-2мнАрх.план.констр.технол.та сан.гiг.фактори...доц.Саньков П.М.8.00427вКОНС
ПЦБ-18-2мнФорм.розр.схем арх.комп.i конст.рiшеньпроф.Бараненко В.О.8.00в102КОНС
ПЦБ-18-2мнПроект.МК буд.i спор.пiдв.рiвн.вiдп.доц.Давидов I.I.8.00425КОНС
ПЦБ-18-2мнОрган. звед.висот.буд.i спор.в умов.щiл.заб.доц.Заяць Є.I.8.00в1101КОНС
ПЦБ-18-2мнОсобл.проект.ОiФ у склад.геол.i гiдр.умовахдоц.Нажа П.М.8.00в901КОНС
ПЦБ-18-2мнНовiтнi технол.буд.вир-вадоц.Кузьменко О.М.8.00310КОНС
ПЦБ-18-3мпНовiтнi технол.буд.вир-вадоц.Кузьменко О.М.8.00310КОНС
ПЦБ-18-3мпАрх.план.констр.технол.та сан.гiг.фактори...доц.Саньков П.М.8.00427вКОНС
ПЦБ-18-3мпРац.проект.ЗБК буд. i споруддоц.Юрченко Є.Л.8.00в306КОНС
ПЦБ-18-3мпФорм.розр.схем арх.комп.i конст.рiшеньпроф.Бараненко В.О.8.00в102КОНС
ПЦБ-18-3мпПроект.МК буд.i спор.пiдв.рiвн.вiдп.доц.Давидов I.I.8.00425КОНС
ПЦБ-18-3мпОсобл.проект.ОiФ у склад.геол.i гiдр.умовахдоц.Нажа П.М.8.00в901КОНС
ПЦБ-18-3мпОрган. звед.висот.буд.i спор.в умов.щiл.заб.доц.Заяць Є.I.8.00в1101КОНС
ПЦБ-18-4мпРац.проект.ЗБК буд. i споруддоц.Юрченко Є.Л.8.00в306КОНС
ПЦБ-18-4мпОсобл.проект.ОiФ у склад.геол.i гiдр.умовахдоц.Нажа П.М.8.00в901КОНС
ПЦБ-18-4мпНовiтнi технол.буд.вир-вадоц.Кузьменко О.М.8.00310КОНС
ПЦБ-18-4мпОрган. звед.висот.буд.i спор.в умов.щiл.заб.доц.Заяць Є.I.8.00в1101КОНС
ПЦБ-18-4мпФорм.розр.схем арх.комп.i конст.рiшеньпроф.Бараненко В.О.8.00в102КОНС
ПЦБ-18-4мпПроект.МК буд.i спор.пiдв.рiвн.вiдп.доц.Давидов I.I.8.00425КОНС
ПЦБ-18-4мпАрх.план.констр.технол.та сан.гiг.фактори...доц.Саньков П.М.8.00427вКОНС
ТБК-18мПрогресивнi технологiiст.в.Мосьпан В.I.8.00165КОНС
ТГПВ-18мСпецкурсдоц.Адегов О.В.8.00в202КОНС
ТГПВ-18мСпецкурсдоц.Ветвицький I.Л8.00в1202КОНС
ТГПВ-18мнСпецкурсдоц.Адегов О.В.8.00в202КОНС
ТГПВ-18мнСпецкурсдоц.Ветвицький I.Л8.00в1202КОНС
ФIН-18мпФiнансове плануваннядоц.Грабовськiй I.С.8.00в801аКОНС
БМО-17мСучаснi методи констр.розр.пр.доц.Спiльник М.А.8.00322бКОНС
МIТ-17мIнформацiйнi технологiiст.в.Посилаєв О.О.8.00328бКОНС
ПМ-17мПробл.реконстр. 5-ти поверхов. будин. доц.Узлов О.В.8.00553КОНС
будов. 60-70
ЦБ-17мМетодика орг. наук. досл.ас.Клименко Г.О.8.00в1302КОНС
ПЦБ-18стАрхiтектура будiвель та споруддоц.Маковецький Б.I.10.00427аIСП
МIТ-16Теорiя електричних сигналiв та кiлдоц.Пономарьова О.А.10.00487IСП
АРХ-15-2Ландшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.10.00в310IСП
АРХ-15-4пДизайн архiтетурного середовищадоц.Товстик Т.М.10.00482IСП
АРХ-15-6пСучасне архiтектурне формоутворенняас.Чуднивець А.С.10.00520IСП
АДА-18мс.к. зi зведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.10.00309IСП
ЕКО-17мМетоди матем.статистики в екологiiпроф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
ЗУК-18мОхорона працi i цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00в1301IСП
МБГ-18мс.к. зi зведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.10.00309IСП
ПМ-18-мТеорiя i технологiя терм.обробки к/спроф.Вахрушева В.С10.00552IСП
ЦБ-18мЦивiльний захистдоц.Карасьов О.Г.10.00404IСП
АРХ-17-4мнIнновацiйнi методи в арх.-мiстобуд. доц.Бородiн А.О.10.00455IСП
дiяльностi
АТ-17мЕкологiя транспортудоц.Колеснiкова Т.М.10.00272IСП
АУТП-17мШтучний iнтелект в упр.техн.об.доц.Базилевич Ю.М.10.00385IСП
_22 ГРУДНЯ - СУБОТА_
ПЦБ-18стФiлософiядоц.Марченко В.О.8.00в704КОНС
АДА-18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.10.00217IСП
АТ-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.10.00в608IСП
АУТП-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.10.00в608IСП
БМО-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.10.00в608IСП
ВВ -18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.10.00307IСП
ЕК-18Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.10.00в401IСП
ЕКО-18Вступ до фахуст.в.Гiльов В.В.10.00357IСП
ЕП-18-1пIсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
ЕП-18-2Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
ЗУК-18Iнформатика прогр.проф.Корхiн А. С.10.00353IСП
КН-18Лiнiйна алгебра аналiт.геометр.доц.Вельмагiна Н.О.10.00351IСП
МАГ-18Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.10.00319IСП
МБ,МТ-18-2Вступ до спецiальностiдоц.Кахович О.А.10.00в1103IСП
МБ-18-1пВступ до спецiальностiдоц.Кахович О.А.10.00в1103IСП
МБГ-18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.10.00217IСП
МЕН-18Економiчна теорiяст.в.Филимонова О.Л.10.00в106IСП
МТ-18-1пВступ до спецiальностiдоц.Кахович О.А.10.00в1103IСП
ОА-18-1пПолiтична економiяст.в.Хоменко В.М.10.00в401IСП
ОА-18-2Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.10.00в401IСП
ПМ-18Iсторiя та культура Українидоц.Перетокiн А.Г.10.00в608IСП
ПУА-18Економiчна теорiяст.в.Филимонова О.Л.10.00в106IСП
ПЦБ-18-1Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00в901аIСП
ПЦБ-18-2Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.12.00в901аIСП
ПЦБ-18-3Вища математикадоц.Чумак Л.О.10.00522IСП
ПЦБ-18-4пIнженерна та комп`ютерна графiкапроф.Ткач Д.I.10.00328аIСП
ТБК-18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.10.00307IСП
ТГПВ-18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.10.00307IСП
ФIН-18Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.10.00319IСП
ЦБ-18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.10.00217IСП
АДА-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00в205IСП
АТ-17Фiзикадоц.Соколовський С.О.10.00412IСП
АУТП-17Фiзикадоц.Соколовський С.О.10.00412IСП
БМО-17Фiзикадоц.Соколовський С.О.10.00412IСП
ВВ-17Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00423IСП
ВВ-18стТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00423IСП
ЕК-17Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
ЕКО-17Метрологiя i клiматологiяас.Спiльник Т.В.10.00358IСП
ЕП-17-1пСтатистикадоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
ЕП-17-2Статистикадоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
ЕП-18стСтатистикадоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
ЗУК-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00в205IСП
КН-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00в205IСП
МIТ-18стФiзикадоц.Соколовський С.О.10.00412IСП
МАГ-17Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
МАГ-18стМiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
МБ-17-1пТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
МБ-17-2Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
МБГ-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00в205IСП
МЕН-17Статистикадоц.Судакова О.I.10.00в1004IСП
МТ-17-1пТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
МТ-17-2Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
ОА-17-1пСтатистикадоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
ОА-17-2Статистикадоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
ПМ-18стФiзикадоц.Соколовський С.О.10.00412IСП
ПУА-17Статистикадоц.Судакова О.I.10.00в1004IСП
ПЦБ-17-1Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00162IСП
ПЦБ-17-2Фiзикадоц.Карасьов Г.Г.10.00407IСП
ПЦБ-17-3Архiтектура будiвель та споруддоц.Маковецький Б.I.10.00427аIСП
ПЦБ-17-4пАрхiтектура будiвель та споруддоц.Маковецький Б.I.12.00427аIСП
ТБК-17Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00423IСП
ТБК-18стТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00423IСП
ТГПВ-17Фiзикаст.в.Волнянська I.П.10.00414IСП
ТГПВ-18стФiзикаст.в.Волнянська I.П.10.00414IСП
ФIН-17Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
ФIН-18стРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
ЦБ-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00в205IСП
АДА-16Iнженернi вишукуваннядоц.Трегуб О.В.10.00418IСП
АТ-16Спец.рухомий складдоц.Стадник В.Л.10.00523аIСП
АТ-17стСпец.рухомий складдоц.Стадник В.Л.10.00523аIСП
АУТП-16Автоматизирований електропривiдас.Бровченко К.А.10.00383IСП
БМО-16Деталi машиндоц.Мацевич I.М.10.0009IСП
БМО-17стДеталi машиндоц.Мацевич I.М.10.0009IСП
ВВ-16Iнженернi мережiдоц.Колесник I.О.10.00в1201IСП
ВВ-17стIнженернi мережiдоц.Колесник I.О.10.00в1201IСП
ЕКО-16Органiзацiя та управлiння в прир.дiял.доц.Вергун О.О.10.00512IСП
ЕП-16-1пМенеджментдоц.Шапа Н.М.10.00в504IСП
ЕП-16-2Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00в704IСП
ЕП-17стФiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00в704IСП
ЗУК-16Геоiнформацiйнi системи бази даннихпроф.Могильний С.Г.10.00422IСП
ЗУК-17стГеоiнформацiйнi системи бази даннихпроф.Могильний С.Г.10.00422IСП
КН-16Комп`ютернi мережiдоц.Iльєв I.М.10.00324IСП
КН-17стКомп`ютернi мережiдоц.Iльєв I.М.10.00324IСП
ЛОГ-16Фiлософiядоц.Марченко В.О.12.00в701IСП
ЛОГ-17стФiлософiядоц.Марченко В.О.12.00в701IСП
МАГ-17стГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.12.00в801IСП
МБГ-16Планування та бл. мiстдоц.Саньков П.М.10.00427бIСП
МБГ-17стПланування та бл. мiстдоц.Саньков П.М.10.00427бIСП
МЕ-16-1пМiжнародний бiзнесст.в.Варламова О.А.10.00в505IСП
МЕ-16-2Мiжнародний бiзнесст.в.Варламова О.А.10.00в505IСП
МЕН-16Фiлософiядоц.Марченко В.О.10.00в701IСП
ОА-16-1пМенеджментдоц.Шапа Н.М.10.00в504IСП
ОА-16-2Менеджментдоц.Шапа Н.М.10.00в504IСП
ПМ-16Електротехнiка та електронiкадоц.Лазарєв В.М.10.00121IСП
ПМ-17стЕлектротехнiка та електронiкадоц.Лазарєв В.М.10.00121IСП
ПЦБ-16-1Будiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.12.00в105IСП
ПЦБ-16-2Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.10.00в107IСП
ПЦБ-16-3Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.12.00в107IСП
ПЦБ-16-4Конструкцiї з дерева та пластмасас.Журба I.П.10.00в1105IСП
ПЦБ-16-5Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дiкарев К.Б.10.00309IСП
ПЦБ-16-7пТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Дiкарев К.Б.12.00309IСП
ПЦБ-17стБудiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.10.00в105IСП
ТБК-16Термодинамiкадоц.Колохов В.В.10.00271IСП
ТГПВ-16Термодинамiка i теплопередачаст.в.Березюк Г.Г.10.00в201IСП
ТГПВ-17стIнженернi мережiдоц.Колесник I.О.10.00в1201IСП
ФIН-16-1Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ФIН-16-2Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.12.00в801IСП
ФIН-17стГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ЦБ-16ЗБКдоц.Махiнько М.М.10.00129IСП
ЦБ-17стЗБКдоц.Махiнько М.М.10.00129IСП
АДА-15Технологiя будiвництва дорiгдоц.Ганник М.I.10.00309аIСП
АТ-15Технiчна експлуатац. автомобiлiвдоц.Сакно О.П.10.00ЛТЕIСП
АТ-16стТехнiчна експлуатац. автомобiлiвдоц.Сакно О.П.10.00ЛТЕIСП
АУТП-15Технiчнi засоби автомат. систем управлiннядоц.Ужеловский А.В.10.00382IСП
АУТП-16стТехнiчнi засоби автомат. систем управлiннядоц.Ужеловский А.В.10.00382IСП
БМО-15Лiфти та лiфтове господ.доц.Пантелеєнко В.I.10.00283IСП
БМО-16стЛiфти та лiфтове господ.доц.Пантелеєнко В.I.10.00283IСП
БП-15Органiзацiя будiвництвадоц.Павлов Ф.I.10.00в1206IСП
ВВ-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00в1305IСП
ВВ-16стОснови охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00в1305IСП
ЕКО-15Екологiчнi аспекти реконструкцiiас.Ткач Н.О.10.00354IСП
ЕП-15-1пЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1001аIСП
ЕП-15-2Економiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1001аIСП
ЕП-16стЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1001аIСП
ЗУК-15Кадастр земельних ресурсiвдоц.Кульбака О.М.10.00419IСП
КН-15Технологii розподiлених системдоц.Перетятько А.С.10.00327IСП
КН-16стТехнологii розподiлених системдоц.Перетятько А.С.10.00327IСП
ЛIБ-15Органiзацiя будiвництвадоц.Павлов Ф.I.10.00в1206IСП
МIТ-15Метрологiя та вимiрюваннядоц.Пономарьова О.А.10.00487IСП
МIТ-16стМетрологiя та вимiрюваннядоц.Пономарьова О.А.10.00487IСП
МЕ-15-1пТранснацiоналiзацiя бiзнесудоц.Гончарова К.В.10.00в1001IСП
МЕ-15-2Транснацiоналiзацiя бiзнесудоц.Гончарова К.В.10.00в1001IСП
МЕН-15Маркетинговi дослiдження в галузi буд-вапроф.Божанова В.Ю.10.00в501IСП
ОА-15-1пОблiк i звiтнiсть в оподаткуваннiдоц.Онищенко В.Є.10.00в400IСП
ОА-15-2Облiк i звiтнiсть в оподаткуваннiдоц.Онищенко В.Є.10.00в400IСП
ОА-16стОблiк i звiтнiсть в оподаткуваннiдоц.Онищенко В.Є.10.00в400IСП
ОП-15Управлiння ц/бдоц.Налисько М.М.10.00в1303IСП
ПМ-15Основи корозii металiв та довговiчнiстьдоц.Ротт Н.О.10.00552IСП
ПЦБ-15-1Основи i фундаментидоц.Горлач С.М.10.00в906IСП
ПЦБ-15-2Основи i фундаментидоц.Горлач С.М.12.00в906IСП
ПЦБ-15-3Основи автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.10.00в306аIСП
ПЦБ-15-4Основи охорони працi та цивiльний захистпроф.Бєлiков А.С.10.00в1301IСП
ПЦБ-15-7пОрганiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.10.00в1104IСП
ПЦБ-16стОрганiзацiя будiвництвадоц.Дадiверiна Л.М.10.00в703IСП
ТБК-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00в1305IСП
ТБК-16стОснови охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00в1305IСП
ТГПВ-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00в1305IСП
ТГПВ-16стОснови охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00в1305IСП
ФIН-15-1Фiнансовий аналiздоц.Захарченко Н.В.10.00в804IСП
ФIН-15-2Фiнансовий аналiздоц.Захарченко Н.В.10.00в804IСП
ФIН-16стФiнансовий аналiздоц.Захарченко Н.В.10.00в804IСП
АТ-18-мПроектування автотранспортних ст.в.Богомолов В.В.10.00523бIСП
пiдприємств
АУТП-18-мЗастосування мiкропроц засобiв для доц.Базилевич Ю.М.10.00385IСП
автомат. обл.
БМО-18-мБудiвельнi та дорожнi машини пiдв.ефект.доц. Дахно10.00285IСП
ВВ-18мОптимiзiцiя надiйнiсть ВВдоц.Шарков В.В.10.00012IСП
ЕКО-18мГеоiформац. системи в екологiiдоц.Тимошенко О.А.10.00в209IСП
ЕП-18мпЕкономiчна дiагностикапроф.Каховська О.В.10.00в1005IСП
КН-18мМоделi i методи планув.пр.дiйдоц.Черчата А.О.10.00в1207IСП
МIТ-18-мШтучний iнтелектпроф.Прокопчук Ю.О.10.00322аIСП
МАГ-18мпСтратегiчний маркетингст.в.Галушко О.I.10.00в603IСП
МЕ-18мпМiжнароднi стратегiї економ. розвиткудоц.Чала В.С.10.00в601IСП
МЕН-18мпУправлiння проектамидоц.Уфiмцева О.Ю.10.00в302IСП
ОА-18мпБух.облiк в управлiннi пiдприємствомдоц.Кононова I.В.10.00в101IСП
ПЦБ-18-1мнОрган. звед.висот.буд.i спор.в умов.щiл.заб.доц.Заяць Є.I.10.00в1101IСП
ПЦБ-18-1мнАрх.план.констр.технол.та сан.гiг.фактори...доц.Саньков П.М.10.00427вIСП
ПЦБ-18-1мнПроект.МК буд.i спор.пiдв.рiвн.вiдп.доц.Давидов I.I.10.00425IСП
ПЦБ-18-1мнРац.проект.ЗБК буд. i споруддоц.Юрченко Є.Л.10.00в306IСП
ПЦБ-18-1мнФорм.розр.схем арх.комп.i конст.рiшеньпроф.Бараненко В.О.10.00в102IСП
ПЦБ-18-1мнНовiтнi технол.буд.вир-вадоц.Кузьменко О.М.10.00310IСП
ПЦБ-18-1мнОсобл.проект.ОiФ у склад.геол.i гiдр.умовахдоц.Нажа П.М.10.00в901IСП
ПЦБ-18-2мнНовiтнi технол.буд.вир-вадоц.Кузьменко О.М.10.00310IСП
ПЦБ-18-2мнОсобл.проект.ОiФ у склад.геол.i гiдр.умовахдоц.Нажа П.М.10.00в901IСП
ПЦБ-18-2мнПроект.МК буд.i спор.пiдв.рiвн.вiдп.доц.Давидов I.I.10.00425IСП
ПЦБ-18-2мнРац.проект.ЗБК буд. i споруддоц.Юрченко Є.Л.10.00в306IСП
ПЦБ-18-2мнОрган. звед.висот.буд.i спор.в умов.щiл.заб.доц.Заяць Є.I.10.00в1101IСП
ПЦБ-18-2мнФорм.розр.схем арх.комп.i конст.рiшеньпроф.Бараненко В.О.10.00в102IСП
ПЦБ-18-2мнАрх.план.констр.технол.та сан.гiг.фактори...доц.Саньков П.М.10.00427вIСП
ПЦБ-18-3мпПроект.МК буд.i спор.пiдв.рiвн.вiдп.доц.Давидов I.I.10.00425IСП
ПЦБ-18-3мпРац.проект.ЗБК буд. i споруддоц.Юрченко Є.Л.10.00в306IСП
ПЦБ-18-3мпОсобл.проект.ОiФ у склад.геол.i гiдр.умовахдоц.Нажа П.М.10.00в901IСП
ПЦБ-18-3мпНовiтнi технол.буд.вир-вадоц.Кузьменко О.М.10.00310IСП
ПЦБ-18-3мпОрган. звед.висот.буд.i спор.в умов.щiл.заб.доц.Заяць Є.I.10.00в1101IСП
ПЦБ-18-3мпФорм.розр.схем арх.комп.i конст.рiшеньпроф.Бараненко В.О.10.00в102IСП
ПЦБ-18-3мпАрх.план.констр.технол.та сан.гiг.фактори...доц.Саньков П.М.10.00427вIСП
ПЦБ-18-4мпПроект.МК буд.i спор.пiдв.рiвн.вiдп.доц.Давидов I.I.10.00425IСП
ПЦБ-18-4мпАрх.план.констр.технол.та сан.гiг.фактори...доц.Саньков П.М.10.00427вIСП
ПЦБ-18-4мпНовiтнi технол.буд.вир-вадоц.Кузьменко О.М.10.00310IСП
ПЦБ-18-4мпОсобл.проект.ОiФ у склад.геол.i гiдр.умовахдоц.Нажа П.М.10.00в901IСП
ПЦБ-18-4мпФорм.розр.схем арх.комп.i конст.рiшеньпроф.Бараненко В.О.10.00в102IСП
ПЦБ-18-4мпОрган. звед.висот.буд.i спор.в умов.щiл.заб.доц.Заяць Є.I.10.00в1101IСП
ПЦБ-18-4мпРац.проект.ЗБК буд. i споруддоц.Юрченко Є.Л.10.00в306IСП
ТБК-18мПрогресивнi технологiiст.в.Мосьпан В.I.10.00165IСП
ТГПВ-18мСпецкурсдоц.Ветвицький I.Л10.00в1202IСП
ТГПВ-18мСпецкурсдоц.Адегов О.В.10.00в202IСП
ТГПВ-18мнСпецкурсдоц.Адегов О.В.10.00в202IСП
ТГПВ-18мнСпецкурсдоц.Ветвицький I.Л10.00в1202IСП
ФIН-18мпФiнансове плануваннядоц.Грабовськiй I.С.10.00в801аIСП
БМО-17мСучаснi методи констр.розр.пр.доц.Спiльник М.А.10.00322бIСП
МIТ-17мIнформацiйнi технологiiст.в.Посилаєв О.О.10.00328бIСП
ПМ-17мПробл.реконстр. 5-ти поверхов. будин. доц.Узлов О.В.10.00553IСП
будов. 60-70
ЦБ-17мМетодика орг. наук. досл.ас.Клименко Г.О.10.00в1302IСП
_26 ГРУДНЯ - СЕРЕДА_
АДА-18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.8.00328аКОНС
АРХ-18-1Iсторiя мистецтвдоц.Ревський I.С.8.00512КОНС
АРХ-18-2Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.8.00307КОНС
АРХ-18-4пIсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00в608КОНС
АТ-18Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00522КОНС
АУТП-18Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00522КОНС
БМО-18Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00522КОНС
ВВ -18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.8.00217КОНС
ЕК-18Iнформатикадоц.Семенець С.М.8.00327КОНС
ЕП-18-1пЗагальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.8.00319КОНС
ЕП-18-2Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.8.00319КОНС
МАГ-18Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.8.00в401КОНС
МБ,МТ-18-2Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
МБ-18-1пIсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
МБГ-18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.8.00328аКОНС
МЕН-18Iнформатикадоц.Рижков I.В.8.002002КОНС
МТ-18-1пIсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
ОА-18-1пIнформатикадоц.Семенець С.М.8.00327КОНС
ОА-18-2Iнформатикадоц.Семенець С.М.8.00327КОНС
ПМ-18Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00522КОНС
ПУА-18Iнформатикадоц.Рижков I.В.8.002002КОНС
ПЦБ-18-1Вища математикадоц.Долгова I.М.8.00328бКОНС
ТБК-18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.8.00217КОНС
ТГПВ-18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.8.00217КОНС
ФIН-18Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.8.00в401КОНС
ЦБ-18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.8.00328аКОНС
АДА-17Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00427бКОНС
АРХ-17-1Арх. конструкцiї цивiльних будiвель i споруддоц.Тимошенко Л.О.8.00427аКОНС
АРХ-17-2Iсторiя архiтектури i мiстобудуванняас.Чуднивець А.С.8.00520КОНС
АРХ-17-4пМатерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М8.00388КОНС
АРХ-18стАрх. конструкцiї цивiльних будiвель i споруддоц.Тимошенко Л.О.8.00427аКОНС
ВВ-17Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00427бКОНС
ВВ-18стАрхiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00427бКОНС
ЕК-17Статистикадоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
ЕП-17-1пТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
ЕП-17-2Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
ЕП-18стТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
МАГ-17Статистикадоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
МАГ-18стСтатистикадоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
МБ-17-1пМiкроекономiкадоц.Чала В.С.8.00в504КОНС
МБ-17-2Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
МБГ-17Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00427бКОНС
МТ-17-1пМiкроекономiкадоц.Чала В.С.8.00в504КОНС
МТ-17-2Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
ОА-17-1пТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
ОА-17-2Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
ПУА-17Регiоналiзацiя та глобалiзацiяст.в.Варламова О.А.8.00в505КОНС
ПЦБ-17-1Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.8.00423КОНС
ПЦБ-17-3Фiлософiядоц.Марченко В.О.8.00в703КОНС
ТБК-17Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00427бКОНС
ТБК-18стАрхiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.8.00427бКОНС
ЦБ-17Промислова екологiядоц.Рабiч О.В.8.00в1305КОНС
АРХ-16-1Теорiя арх.проектування. Арх.громад.буд.ст.в.Подолинний С.I.8.00357КОНС
АРХ-16-4пФiлософiяпроф.Мурашкiн М.Г.8.00в701КОНС
АТ-16Теоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.8.00272КОНС
АТ-17стТеоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.8.00272КОНС
ВВ-16Масопередачаас.Циганкова С.Г.8.00012КОНС
ВВ-17стМасопередачаас.Циганкова С.Г.8.00012КОНС
ЕКО-16Радiоекологiя i радiобiологiядоц.Яковишина Т.Ф.8.00в101КОНС
ЕП-16-1пФiнансиас.Оскома О.В.8.00в901аКОНС
ЕП-16-2Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ЕП-17стГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ЗУК-16Землевпорядкованнi вишукування та доц.Кульбака О.М.8.00422КОНС
проект.
ЗУК-17стЗемлевпорядкованнi вишукування та доц.Кульбака О.М.8.00422КОНС
проект.
МАГ-17стМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в804КОНС
ОА-16-1пФiнансиас.Оскома О.В.8.00в901аКОНС
ОА-16-2Фiнансиас.Оскома О.В.8.00в901аКОНС
ПМ-16Кольоровi метали та сплавидоц.Тютєрєв I.А.8.00552КОНС
ПМ-17стКольоровi метали та сплавидоц.Тютєрєв I.А.8.00552КОНС
ПЦБ-16-1Конструкцiї з дерева та пластмасдоц.Марченко В.А.8.00в1105КОНС
ПЦБ-16-2Архiтектура будiвель та спорудпроф.Захаров Ю.I.8.00427вКОНС
ПЦБ-16-3Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дiкарев К.Б.8.00309КОНС
ПЦБ-16-4Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.8.00в107КОНС
ПЦБ-16-5Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.8.00в107КОНС
ПЦБ-16-7пБудiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.8.00в105КОНС
ПЦБ-17стТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Несевря П.I.8.00310КОНС
ТБК-16Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiвдоц.Амiруллоєва Н.В.8.00221КОНС
ТГПВ-16Iнженернi мережiдоц.Колесник I.О.8.00в1206КОНС
ФIН-16-1Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00в704КОНС
ФIН-16-2Фiнансова дiяльнiсть суб`єктiв доц.Ползiкова Г.В.8.00в801аКОНС
господарювання
ФIН-17стФiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00в704КОНС
ЦБ-16Атестацiя робочих мiсцьдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1302КОНС
ЦБ-17стАтестацiя робочих мiсцьдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1302КОНС
АДА-15ОiФпроф.Кiрiчек Ю.О.8.00418КОНС
АРХ-15-1Дизайн архiтетурного середовищадоц.Товстик Т.М.8.00482КОНС
АРХ-15-5пЛандшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.8.00358КОНС
АТ-15Основи технологii виробництва та ремонту доц.Татарчук О.В8.00170КОНС
автомоб.
АТ-16стОснови технологii виробництва та ремонту доц.Татарчук О.В8.00170КОНС
автомоб.
АУТП-15Електропостачання промислових доц.Лазарєв В.М.8.00121КОНС
виробництв
АУТП-16стЕлектропостачання промислових доц.Лазарєв В.М.8.00121КОНС
виробництв
БМО-15Машини для виробництва будiвельних доц.Голубченко О.I.8.00283КОНС
матерiалiв
БМО-16стМашини для виробництва будiвельних проф.Хмара Л.А.8.00283КОНС
матерiалiв
ЕКО-15Еколог безпекадоц.Тимошенко О.А.8.00в205КОНС
ЗУК-15Iнженерна геодезiядоц.Iшутiна Г.С.8.00419КОНС
КН-15МКдоц.Горбачова Т.А.8.00в1104КОНС
КН-16стМКдоц.Горбачова Т.А.8.00в1104КОНС
МIТ-15Економiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1004КОНС
МIТ-16стЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1004КОНС
МЕ-15-1пМiжнародне економiчне правоас.Скачедуб С.А.8.00в603КОНС
МЕ-15-2Мiжнародне економiчне правоас.Скачедуб С.А.8.00в603КОНС
МЕН-15Операцiйний менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00в501КОНС
ОП-15Розслiдування.аналiз та облiк н.вдоц.Налисько М.М.8.00в1303КОНС
ПМ-15Експертнi дослiдження причин руйнування проф.Волчук В.М.8.00553КОНС
мат-лiв
ПЦБ-15-3Основи охорони працi та цивiльний захистпроф.Бєлiков А.С.8.00в1301КОНС
ПЦБ-15-4Основи i фундаментидоц.Нажа П.М.8.00в901КОНС
ПЦБ-15-7пОснови i фундаментидоц.Нажа П.М.8.00в901КОНС
ПЦБ-16стОснови автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.8.00в302КОНС
ТБК-15Теплотехнiка i теплотехнiчне обладаннядоц.Колохов В.В.8.00271КОНС
ТБК-16стТеплотехнiка i теплотехнiчне обладаннядоц.Колохов В.В.8.00271КОНС
ТГПВ-15Газопостачаннядоц.Ткачова В.В.8.00в202КОНС
ТГПВ-16стГазопостачаннядоц.Ткачова В.В.8.00в202КОНС
АРХ-18-1мпНормативно-правовi основи проф.Гаврилов I.М.8.00481КОНС
арх.проектування
АРХ-18-3мнЕнергоефективнi технологiї в архiтектурiдоц.Невгомонний Г.У.8.00354КОНС
АУТП-18-мПроектування монтаж та експлуатацiя доц.Ужеловский А.В.8.00382КОНС
систем автом.
ВВ-18мСучаснi напрямкидоц.Нестерова О.В.8.00012КОНС
ЕКО-18мОптимiзацiя природокористуванняпроф.Шматков Г.Г.8.00в209КОНС
МЕ-18мпМетодологiя наукових дослiдженьпроф.Орловська Ю.В.8.00в503КОНС
МЕН-18мпЛогiстичний менеджментпроф.Поповиченко I.В.8.00в601КОНС
ОА-18мпПодатковий облiкдоц.Загорельська Т.Ю.8.00в400КОНС
ПМ-18-мРозробка.вибiр та викор. к/спроф.Большаков В.I8.00557КОНС
ПЦБ-18-3мпЗведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.8.00309аКОНС
ПЦБ-18-4мпЗведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.8.00309аКОНС
ТБК-17мТехнологiявир.вик.мат.с/пдоц.Сторчай Н.С.8.00162КОНС
ТГПВ-18мнСучаснi напрямкипроф.Скрипнiков В.Б.8.00в1207КОНС
АУТП-17мАвтоматизоване проектування засобiв i доц.Ткачов В.С.8.00383КОНС
систем упр.
МIТ-17мМетрологiчне забеспечення засобiв в/тдоц.Пономарьова О.А.8.00487КОНС
ПЦБ-18стФiлософiядоц.Марченко В.О.10.00в704IСП
_27 ГРУДНЯ - ЧЕТВЕР_
АРХ-18-3Iсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.8.00512КОНС
АРХ-18-5пIсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00в608КОНС
ЕКО-18Фiзикадоц.Соколовський С.О.8.00412КОНС
ЗУК-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
КН-18Дискретна математикапроф.Корхiн А. С.8.00324КОНС
ПЦБ-18-2Iнженерна та комп`ютерна графiкадоц.Ярова Т.П.8.00307КОНС
ПЦБ-18-3Iнженерна та комп`ютерна графiкапроф.Ткач Д.I.8.00328аКОНС
ПЦБ-18-4пХiмiяпроф.Нейковський С.I.8.00217КОНС
АРХ-17-5пМатерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М8.00388КОНС
АТ-17Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00522КОНС
АУТП-17Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00522КОНС
БМО-17Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00522КОНС
ЕКО-17Загальна екологiя та неоекологiядоц.Яковишина Т.Ф.8.00в101КОНС
ЗУК-17Геодезiядоц.Iшутiна Г.С.8.00353КОНС
КН-17Об*ектно-орiентоване прогр.доц.Власенко Ю.Є.8.00351КОНС
МIТ-18стВища математикадоц.Левкович О.О.8.00522КОНС
МЕН-17Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
ПМ-18стВища математикадоц.Левкович О.О.8.00522КОНС
ПЦБ-17-2Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.8.00423КОНС
ПЦБ-17-4пФiлософiядоц.Марченко В.О.8.00в703КОНС
ТГПВ-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.8.00в704КОНС
ТГПВ-18стФiлософiядоц.Савош Г.П.8.00в704КОНС
ФIН-17Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в401КОНС
ФIН-18стМiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в401КОНС
АДА-16Будiвельне матерiалознавствопроф.Сторожук М.А.8.00162КОНС
АРХ-16-2Теорiя арх.проектування. Арх.громад.буд.ст.в.Подолинний С.I.8.00357КОНС
АРХ-16-5пАрхiтектурна фiзика.Арх.свiтлотехнiкаст.в.Палагiна Л.П.8.00427аКОНС
АУТП-16Основи цифровоi технiкiдоц.Ужеловский А.В.8.00382КОНС
БМО-16Теоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.8.00272КОНС
БМО-17стТеоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.8.00272КОНС
КН-16Математичнi методи досл.операцiйдоц.Вельмагiна Н.О.8.00327КОНС
КН-17стМатематичнi методи досл.операцiйдоц.Вельмагiна Н.О.8.00327КОНС
ЛОГ-16Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ЛОГ-17стГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
МIТ-16Основи цифровоi технiкiдоц.Ужеловский А.В.8.00382КОНС
МБГ-16Архiтектура цiв.будiвельпроф.Разумова О.В.8.00427бКОНС
МБГ-17стАрхiтектура цiв.будiвельпроф.Разумова О.В.8.00427бКОНС
МЕ-16-1пМенеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00в501КОНС
МЕ-16-2Менеджментпроф.Вечеров В.Т.8.00в501КОНС
МЕН-16Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ТГПВ-17стБудiвельна теплофiзiкадоц.Колесник I.О.8.00в1206КОНС
АРХ-15-2Дизайн архiтетурного середовищадоц.Товстик Т.М.8.00482КОНС
АРХ-15-4пСучасне архiтектурне формоутворенняас.Чуднивець А.С.8.00520КОНС
АРХ-15-6пЛандшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.8.00358КОНС
БП-15Економiка будiвництвадоц.Попова В.В.8.00в1004КОНС
ВВ-15Насоснi та повiтродувнi станцiiас.Циганкова С.Г.8.00012КОНС
ВВ-16стНасоснi та повiтродувнi станцiiас.Циганкова С.Г.8.00012КОНС
ЕП-15-1пВнутрiшнiй економ.механiзм пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.8.00в1002КОНС
ЕП-15-2Внутрiшнiй економ.механiзм пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.8.00в1002КОНС
ЕП-16стВнутрiшнiй економ.механiзм пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.8.00в1002КОНС
ЛIБ-15Економiка будiвництвадоц.Попова В.В.8.00в1004КОНС
ОА-15-1пМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в804КОНС
ОА-15-2Маркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в804КОНС
ОА-16стМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в804КОНС
ПЦБ-15-1Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1302КОНС
ПЦБ-15-2Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1302КОНС
ФIН-15-1Податкова системадоц.Ползiкова Г.В.8.00в801аКОНС
ФIН-15-2Податкова системадоц.Ползiкова Г.В.8.00в801аКОНС
ФIН-16стПодаткова системадоц.Ползiкова Г.В.8.00в801аКОНС
АДА-18мс.к.з проектування доц.Балашова Ю.Б.8.00404КОНС
реконстр.авт.дорiг.аеродр.
АРХ-18-2мпЕнергоефективнi технологiї в архiтектурiдоц.Невгомонний Г.У.8.00354КОНС
АТ-18-мОхорона працi в галузiпроф.Сафонов В.В.8.00в1301КОНС
БМО-18-мОхорона працi в галузiпроф.Сафонов В.В.8.00в1301КОНС
ВВ-17мПрогресивнi напрямки роз. в/кдоц.Нечитайло М.П.8.00012КОНС
ЕКО-17мЯкiсть та б. ж. д. населення у мiському ст.в.Гiльов В.В.8.00в209КОНС
серед
ЕП-18мпУправлiння вартiстю пiдприємствапроф.Каховська О.В.8.00в1005КОНС
ЗУК-18мЗемельнi геоiнформацiйнi системист.в.Гряник В.О.8.00419КОНС
КН-18мМетодологiяi орг.наук. досл.проф.Бiлоконь А.I.8.00328бКОНС
МIТ-18-мПроектування комп-iнт.приладiвпроф.Прокопчук Ю.О.8.00487КОНС
МАГ-18мпIнновацiйний розвиток пiдприємстваст.в.Галушко О.I.8.00в901аКОНС
МБГ-18мАрх-планув.кон-техн.факторист.в.Трошин М.Ю.8.00519КОНС
МБГ-18мАрх-планув.кон-техн.факторидоц.Волчок Д.Л.8.00в102КОНС
ПЦБ-18-1мнЗведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.8.00309аКОНС
ПЦБ-18-2мнЗведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.8.00309аКОНС
ТБК-18мСучаснi напрямкипроф.Шпирько М.В.8.00165КОНС
ТГПВ-17мСучасне обл.систем опал.вент.конд.доц.Петренко А. О.8.00в1201КОНС
ТГПВ-18мСучаснi напрямкипроф.Скрипнiков В.Б.8.00в1207КОНС
ФIН-18мпIнновацiйний розвиток пiдприємстваст.в.Галушко О.I.8.00в901аКОНС
ЦБ-18мПожежна профiлактикадоц.Пилипенко О.В.8.00в1303КОНС
АДА -17мМеханiка земельного полотна та дор. од.проф.Кiрiчек Ю.О.8.00422КОНС
АРХ-17-3мнНаукова iноземна мовав.Тимченко К.О.8.00452КОНС
АРХ-17-3мнНаукова iноземна мовадоц.Шашкiна Н.I.8.00513КОНС
АРХ-17-4мнНаукова iноземна мовав.Тимченко К.О.8.00452КОНС
АРХ-17-4мнНаукова iноземна мовадоц.Шашкiна Н.I.8.00513КОНС
АТ-17мТранспортно-експлуатацiйнi якостi дорiгдоц.Дем*яненко В.В.8.00418КОНС
БМО-17мВикористання суч.комп.технологiйдоц. Дахно8.00283КОНС
ЗУК-17мНаукова iноземна мовав.Левицька С.I.8.00516. 516аКОНС
МБГ-17мОрган-техн.забесп.ек. як.ас.Кузьменко О.М.8.00319КОНС
ПМ-17мПроблеми надiйностi та довгов. констр. та проф.Лаухiн Д.В.8.00552КОНС
вир.
ПЦБ-17мнКомп.модел.буд. та спор.iз ЗБКдоц.Гуслиста Г.Е.8.00в302КОНС
ПЦБ-17мнКомп.модел.МК буд. та спор.проф.Кулябко В.В.8.00425КОНС
ПЦБ-17мнЕнергоеф. та екол.техн. в буд-вiпроф.Березюк А.М.8.00318КОНС
ПЦБ-17мнТехнол стiйкостi та колив.констр.проф.Красовський В.I.8.00в105КОНС
ПЦБ-17мнСучас засоби оцiн.i аналiзу...доц.Маковецький Б.I.8.00427вКОНС
ПЦБ-17мнСучас засоби оцiн.i аналiзу...проф.Слободянюк С.О8.00521КОНС
ПЦБ-17мнОганiз.рекон.та вiднов.iнж. мережпроф.Кравчуновська Т.С.8.00в1103КОНС
ЦБ-17мЕкологiчнi аспекти експ. нав.серед.доц.Рабiч О.В.8.00в1305КОНС
АДА-18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.10.00328аIСП
АРХ-18-1Iсторiя мистецтвдоц.Ревський I.С.10.00512IСП
АРХ-18-2Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.10.00307IСП
АРХ-18-4пIсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00в608IСП
АТ-18Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00522IСП
АУТП-18Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00522IСП
БМО-18Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00522IСП
ВВ -18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.10.00217IСП
ЕК-18Iнформатикадоц.Семенець С.М.10.00327IСП
ЕП-18-1пЗагальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.10.00319IСП
ЕП-18-2Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.10.00319IСП
МАГ-18Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.10.00в401IСП
МБ,МТ-18-2Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
МБ-18-1пIсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
МБГ-18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.10.00328аIСП
МЕН-18Iнформатикадоц.Рижков I.В.10.002002IСП
МТ-18-1пIсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
ОА-18-1пIнформатикадоц.Семенець С.М.10.00327IСП
ОА-18-2Iнформатикадоц.Семенець С.М.10.00327IСП
ПМ-18Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00522IСП
ПУА-18Iнформатикадоц.Рижков I.В.10.002002IСП
ПЦБ-18-1Вища математикадоц.Долгова I.М.10.00328бIСП
ТБК-18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.10.00217IСП
ТГПВ-18Хiмiядоц.Вдовкiна Г.Г.10.00217IСП
ФIН-18Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.10.00в401IСП
ЦБ-18Iнженерна та комп`ютерна графiкаст.в.Седлецька О.В.10.00328аIСП
АДА-17Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00427бIСП
АРХ-17-1Арх. конструкцiї цивiльних будiвель i споруддоц.Тимошенко Л.О.10.00427аIСП
АРХ-17-2Iсторiя архiтектури i мiстобудуванняас.Чуднивець А.С.10.00520IСП
АРХ-17-4пМатерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М10.00388IСП
АРХ-18стАрх. конструкцiї цивiльних будiвель i споруддоц.Тимошенко Л.О.10.00427аIСП
ВВ-17Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.12,00427бIСП
ВВ-18стАрхiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00427бIСП
ЕК-17Статистикадоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
ЕП-17-1пТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
ЕП-17-2Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
ЕП-18стТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
МАГ-17Статистикадоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
МАГ-18стСтатистикадоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
МБ-17-1пМiкроекономiкадоц.Чала В.С.10.00в504IСП
МБ-17-2Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
МБГ-17Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00427бIСП
МТ-17-1пМiкроекономiкадоц.Чала В.С.10.00в504IСП
МТ-17-2Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
ОА-17-1пТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
ОА-17-2Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
ПУА-17Регiоналiзацiя та глобалiзацiяст.в.Варламова О.А.10.00в505IСП
ПЦБ-17-1Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.10.00423IСП
ПЦБ-17-3Фiлософiядоц.Марченко В.О.10.00в703IСП
ТБК-17Архiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00427бIСП
ТБК-18стАрхiтектура будiвель та спорудпроф.Разумова О.В.10.00427бIСП
ЦБ-17Промислова екологiядоц.Рабiч О.В.10.00в1305IСП
АРХ-16-1Теорiя арх.проектування. Арх.громад.буд.ст.в.Подолинний С.I.10.00357IСП
АРХ-16-4пФiлософiяпроф.Мурашкiн М.Г.10.00в701IСП
АТ-16Теоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.10.00272IСП
АТ-17стТеоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.10.00272IСП
ВВ-16Масопередачаас.Циганкова С.Г.10.00012IСП
ВВ-17стМасопередачаас.Циганкова С.Г.10.00012IСП
ЕКО-16Радiоекологiя i радiобiологiядоц.Яковишина Т.Ф.10.00в101IСП
ЕП-16-1пФiнансиас.Оскома О.В.10.00в901аIСП
ЕП-16-2Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ЕП-17стГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ЗУК-16Землевпорядкованнi вишукування та доц.Кульбака О.М.10.00422IСП
проект.
ЗУК-17стЗемлевпорядкованнi вишукування та доц.Кульбака О.М.10.00422IСП
проект.
МАГ-17стМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в804IСП
ОА-16-1пФiнансиас.Оскома О.В.10.00в901аIСП
ОА-16-2Фiнансиас.Оскома О.В.10.00в901аIСП
ПМ-16Кольоровi метали та сплавидоц.Тютєрєв I.А.10.00552IСП
ПМ-17стКольоровi метали та сплавидоц.Тютєрєв I.А.10.00552IСП
ПЦБ-16-1Конструкцiї з дерева та пластмасдоц.Марченко В.А.10.00в1105IСП
ПЦБ-16-2Архiтектура будiвель та спорудпроф.Захаров Ю.I.10.00427вIСП
ПЦБ-16-3Технологiя будiвельного виробництвадоц.Дiкарев К.Б.10.00309IСП
ПЦБ-16-4Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.10.00в107IСП
ПЦБ-16-5Будiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.12.00в107IСП
ПЦБ-16-7пБудiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.10.00в105IСП
ПЦБ-17стТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Несевря П.I.10.00310IСП
ТБК-16Фiзична хiмiя i хiмiя силiкатiвдоц.Амiруллоєва Н.В.10.00221IСП
ТГПВ-16Iнженернi мережiдоц.Колесник I.О.10.00в1206IСП
ФIН-16-1Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00в704IСП
ФIН-16-2Фiнансова дiяльнiсть суб`єктiв доц.Ползiкова Г.В.10.00в801аIСП
господарювання
ФIН-17стФiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00в704IСП
ЦБ-16Атестацiя робочих мiсцьдоц.Чередниченко Л.А.10.00в1302IСП
ЦБ-17стАтестацiя робочих мiсцьдоц.Чередниченко Л.А.10.00в1302IСП
АДА-15ОiФпроф.Кiрiчек Ю.О.10.00418IСП
АРХ-15-1Дизайн архiтетурного середовищадоц.Товстик Т.М.10.00482IСП
АРХ-15-5пЛандшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.10.00358IСП
АТ-15Основи технологii виробництва та ремонту доц.Татарчук О.В10.00170IСП
автомоб.
АТ-16стОснови технологii виробництва та ремонту доц.Татарчук О.В10.00170IСП
автомоб.
АУТП-15Електропостачання промислових доц.Лазарєв В.М.10.00121IСП
виробництв
АУТП-16стЕлектропостачання промислових доц.Лазарєв В.М.10.00121IСП
виробництв
БМО-15Машини для виробництва будiвельних доц.Голубченко О.I.10.00283IСП
матерiалiв
БМО-16стМашини для виробництва будiвельних проф.Хмара Л.А.10.00283IСП
матерiалiв
ЕКО-15Еколог безпекадоц.Тимошенко О.А.10.00в205IСП
ЗУК-15Iнженерна геодезiядоц.Iшутiна Г.С.10.00419IСП
КН-15МКдоц.Горбачова Т.А.10.00в1104IСП
КН-16стМКдоц.Горбачова Т.А.10.00в1104IСП
МIТ-15Економiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1004IСП
МIТ-16стЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1004IСП
МЕ-15-1пМiжнародне економiчне правоас.Скачедуб С.А.10.00в603IСП
МЕ-15-2Мiжнародне економiчне правоас.Скачедуб С.А.10.00в603IСП
МЕН-15Операцiйний менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00в501IСП
ОП-15Розслiдування.аналiз та облiк н.вдоц.Налисько М.М.10.00в1303IСП
ПМ-15Експертнi дослiдження причин руйнування проф.Волчук В.М.10.00553IСП
мат-лiв
ПЦБ-15-3Основи охорони працi та цивiльний захистпроф.Бєлiков А.С.10.00в1301IСП
ПЦБ-15-4Основи i фундаментидоц.Нажа П.М.10.00в901IСП
ПЦБ-15-7пОснови i фундаментидоц.Нажа П.М.12.00в901IСП
ПЦБ-16стОснови автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.10.00в302IСП
ТБК-15Теплотехнiка i теплотехнiчне обладаннядоц.Колохов В.В.10.00271IСП
ТБК-16стТеплотехнiка i теплотехнiчне обладаннядоц.Колохов В.В.10.00271IСП
ТГПВ-15Газопостачаннядоц.Ткачова В.В.10.00в202IСП
ТГПВ-16стГазопостачаннядоц.Ткачова В.В.10.00в202IСП
АРХ-18-1мпНормативно-правовi основи проф.Гаврилов I.М.10.00481IСП
арх.проектування
АРХ-18-3мнЕнергоефективнi технологiї в архiтектурiдоц.Невгомонний Г.У.10.00354IСП
АУТП-18-мПроектування монтаж та експлуатацiя доц.Ужеловский А.В.10.00382IСП
систем автом.
ВВ-18мСучаснi напрямкидоц.Нестерова О.В.10.00012IСП
ЕКО-18мОптимiзацiя природокористуванняпроф.Шматков Г.Г.10.00в209IСП
МЕ-18мпМетодологiя наукових дослiдженьпроф.Орловська Ю.В.10.00в503IСП
МЕН-18мпЛогiстичний менеджментпроф.Поповиченко I.В.10.00в601IСП
ОА-18мпПодатковий облiкдоц.Загорельська Т.Ю.10.00в400IСП
ПМ-18-мРозробка.вибiр та викор. к/спроф.Большаков В.I10.00557IСП
ПЦБ-18-3мпЗведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.12.00309аIСП
ПЦБ-18-4мпЗведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.10.00309аIСП
ТБК-17мТехнологiявир.вик.мат.с/пдоц.Сторчай Н.С.10.00162IСП
ТГПВ-18мнСучаснi напрямкипроф.Скрипнiков В.Б.10.00в1207IСП
АУТП-17мАвтоматизоване проектування засобiв i доц.Ткачов В.С.10.00383IСП
систем упр.
МIТ-17мМетрологiчне забеспечення засобiв в/тдоц.Пономарьова О.А.10.00487IСП
_28 ГРУДНЯ - П`ЯТНИЦЯ_
МЕ-15-1пМитне регулювання зовнiшньоеконом. ас.Алiєв Р.А.8.00в505КОНС
вiдносин
МЕ-15-2Митне регулювання зовнiшньоеконом. ас.Алiєв Р.А.8.00в505КОНС
вiдносин
АРХ-18-3Iсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.10.00512IСП
АРХ-18-5пIсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00в608IСП
ЕКО-18Фiзикадоц.Соколовський С.О.10.00412IСП
ЗУК-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
КН-18Дискретна математикапроф.Корхiн А. С.10.00324IСП
ПЦБ-18-2Iнженерна та комп`ютерна графiкадоц.Ярова Т.П.10.00307IСП
ПЦБ-18-3Iнженерна та комп`ютерна графiкапроф.Ткач Д.I.10.00328аIСП
ПЦБ-18-4пХiмiяпроф.Нейковський С.I.10.00217IСП
АРХ-17-5пМатерiалознавствопроф.Дерев*янко В.М10.00388IСП
АТ-17Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00522IСП
АУТП-17Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00522IСП
БМО-17Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00522IСП
ЕКО-17Загальна екологiя та неоекологiядоц.Яковишина Т.Ф.10.00в101IСП
ЗУК-17Геодезiядоц.Iшутiна Г.С.10.00353IСП
КН-17Об*ектно-орiентоване прогр.доц.Власенко Ю.Є.10.00351IСП
МIТ-18стВища математикадоц.Левкович О.О.10.00522IСП
МЕН-17Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
ПМ-18стВища математикадоц.Левкович О.О.10.00522IСП
ПЦБ-17-2Теоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.10.00423IСП
ПЦБ-17-4пФiлософiядоц.Марченко В.О.10.00в703IСП
ТГПВ-17Фiлософiядоц.Савош Г.П.10.00в704IСП
ТГПВ-18стФiлософiядоц.Савош Г.П.10.00в704IСП
ФIН-17Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в401IСП
ФIН-18стМiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в401IСП
АДА-16Будiвельне матерiалознавствопроф.Сторожук М.А.10.00162IСП
АРХ-16-2Теорiя арх.проектування. Арх.громад.буд.ст.в.Подолинний С.I.10.00357IСП
АРХ-16-5пАрхiтектурна фiзика.Арх.свiтлотехнiкаст.в.Палагiна Л.П.10.00427аIСП
АУТП-16Основи цифровоi технiкiдоц.Ужеловский А.В.10.00382IСП
БМО-16Теоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.10.00272IСП
БМО-17стТеоретичнi основи теплотехнiкидоц.Колеснiкова Т.М.10.00272IСП
КН-16Математичнi методи досл.операцiйдоц.Вельмагiна Н.О.10.00327IСП
КН-17стМатематичнi методи досл.операцiйдоц.Вельмагiна Н.О.10.00327IСП
ЛОГ-16Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ЛОГ-17стГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
МIТ-16Основи цифровоi технiкiдоц.Ужеловский А.В.10.00382IСП
МБГ-16Архiтектура цiв.будiвельпроф.Разумова О.В.10.00427бIСП
МБГ-17стАрхiтектура цiв.будiвельпроф.Разумова О.В.10.00427бIСП
МЕ-16-1пМенеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00в501IСП
МЕ-16-2Менеджментпроф.Вечеров В.Т.10.00в501IСП
МЕН-16Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.12.00в801IСП
ТГПВ-17стБудiвельна теплофiзiкадоц.Колесник I.О.10.00в1206IСП
АРХ-15-2Дизайн архiтетурного середовищадоц.Товстик Т.М.10.00482IСП
АРХ-15-4пСучасне архiтектурне формоутворенняас.Чуднивець А.С.10.00520IСП
АРХ-15-6пЛандшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.10.00358IСП
БП-15Економiка будiвництвадоц.Попова В.В.10.00в1004IСП
ВВ-15Насоснi та повiтродувнi станцiiас.Циганкова С.Г.10.00012IСП
ВВ-16стНасоснi та повiтродувнi станцiiас.Циганкова С.Г.10.00012IСП
ЕП-15-1пВнутрiшнiй економ.механiзм пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.10.00в1002IСП
ЕП-15-2Внутрiшнiй економ.механiзм пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.10.00в1002IСП
ЕП-16стВнутрiшнiй економ.механiзм пiдприємствадоц.Каширнiкова I.О.10.00в1002IСП
ЛIБ-15Економiка будiвництвадоц.Попова В.В.10.00в1004IСП
ОА-15-1пМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в804IСП
ОА-15-2Маркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в804IСП
ОА-16стМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в804IСП
ПЦБ-15-1Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Чередниченко Л.А.12.00в1302IСП
ПЦБ-15-2Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Чередниченко Л.А.10.00в1302IСП
ФIН-15-1Податкова системадоц.Ползiкова Г.В.10.00в801аIСП
ФIН-15-2Податкова системадоц.Ползiкова Г.В.10.00в801аIСП
ФIН-16стПодаткова системадоц.Ползiкова Г.В.10.00в801аIСП
АДА-18мс.к.з проектування доц.Балашова Ю.Б.10.00404IСП
реконстр.авт.дорiг.аеродр.
АРХ-18-2мпЕнергоефективнi технологiї в архiтектурiдоц.Невгомонний Г.У.10.00354IСП
АТ-18-мОхорона працi в галузiпроф.Сафонов В.В.10.00в1301IСП
БМО-18-мОхорона працi в галузiпроф.Сафонов В.В.10.00в1301IСП
ВВ-17мПрогресивнi напрямки роз. в/кдоц.Нечитайло М.П.10.00012IСП
ЕКО-17мЯкiсть та б. ж. д. населення у мiському ст.в.Гiльов В.В.10.00в209IСП
серед
ЕП-18мпУправлiння вартiстю пiдприємствапроф.Каховська О.В.10.00в1005IСП
ЗУК-18мЗемельнi геоiнформацiйнi системист.в.Гряник В.О.10.00419IСП
КН-18мМетодологiяi орг.наук. досл.проф.Бiлоконь А.I.10.00328бIСП
МIТ-18-мПроектування комп-iнт.приладiвпроф.Прокопчук Ю.О.10.00487IСП
МАГ-18мпIнновацiйний розвиток пiдприємстваст.в.Галушко О.I.10.00в901аIСП
МБГ-18мАрх-планув.кон-техн.факторист.в.Трошин М.Ю.10.00519IСП
МБГ-18мАрх-планув.кон-техн.факторидоц.Волчок Д.Л.10.00в102IСП
ПЦБ-18-1мнЗведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.12.00309аIСП
ПЦБ-18-2мнЗведення будiвель i споруддоц.Дзюбан О.В.10.00309аIСП
ТБК-18мСучаснi напрямкипроф.Шпирько М.В.10.00165IСП
ТГПВ-17мСучасне обл.систем опал.вент.конд.доц.Петренко А. О.10.00в1201IСП
ТГПВ-18мСучаснi напрямкипроф.Скрипнiков В.Б.10.00в1207IСП
ФIН-18мпIнновацiйний розвиток пiдприємстваст.в.Галушко О.I.10.00в901аIСП
ЦБ-18мПожежна профiлактикадоц.Пилипенко О.В.10.00в1303IСП
АДА -17мМеханiка земельного полотна та дор. од.проф.Кiрiчек Ю.О.10.00422IСП
АРХ-17-3мнНаукова iноземна мовав.Тимченко К.О.10.00452IСП
АРХ-17-3мнНаукова iноземна мовадоц.Шашкiна Н.I.10.00513IСП
АРХ-17-4мнНаукова iноземна мовадоц.Шашкiна Н.I.10.00513IСП
АРХ-17-4мнНаукова iноземна мовав.Тимченко К.О.10.00452IСП
АТ-17мТранспортно-експлуатацiйнi якостi дорiгдоц.Дем*яненко В.В.10.00418IСП
БМО-17мВикористання суч.комп.технологiйдоц. Дахно10.00283IСП
ЗУК-17мНаукова iноземна мовав.Левицька С.I.10.00516. 516аIСП
МБГ-17мОрган-техн.забесп.ек. як.ас.Кузьменко О.М.10.00319IСП
ПМ-17мПроблеми надiйностi та довгов. констр. та проф.Лаухiн Д.В.10.00552IСП
вир.
ПЦБ-17мнКомп.модел.буд. та спор.iз ЗБКдоц.Гуслиста Г.Е.10.00в302IСП
ПЦБ-17мнКомп.модел.МК буд. та спор.проф.Кулябко В.В.10.00425IСП
ПЦБ-17мнЕнергоеф. та екол.техн. в буд-вiпроф.Березюк А.М.10.00318IСП
ПЦБ-17мнОганiз.рекон.та вiднов.iнж. мережпроф.Кравчуновська Т.С.10.00в1103IСП
ПЦБ-17мнТехнол стiйкостi та колив.констр.проф.Красовський В.I.10.00в105IСП
ПЦБ-17мнСучас засоби оцiн.i аналiзу...доц.Маковецький Б.I.10.00427вIСП
ПЦБ-17мнСучас засоби оцiн.i аналiзу...проф.Слободянюк С.О10.00521IСП
ЦБ-17мЕкологiчнi аспекти експ. нав.серед.доц.Рабiч О.В.10.00в1305IСП
_29 ГРУДНЯ - СУБОТА_
АРХ-18-1Нарисна геометрiяпроф.Ткач Д.I.8.00328аКОНС
АРХ-18-2Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00в601КОНС
АРХ-18-3Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00в601КОНС
АРХ-18-4пIсторiя мистецтвдоц.Ревський I.С.8.00512КОНС
АРХ-18-5пIсторiя мистецтвдоц.Ревський I.С.8.00512КОНС
АТ-18Хiмiяпроф.Нейковський С.I.8.00217КОНС
АУТП-18Хiмiяпроф.Нейковський С.I.8.00217КОНС
БМО-18Хiмiяпроф.Нейковський С.I.8.00217КОНС
ЗУК-18Топографiядоц.Бєгiчев С.В.8.00418КОНС
ПМ-18Хiмiяпроф.Нейковський С.I.8.00217КОНС
АДА-17Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00012КОНС
АРХ-17-1Iсторiя архiтектури i мiстобудуванняас.Чуднивець А.С.8.00520КОНС
АРХ-17-2Матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.8.00162КОНС
АРХ-17-4пАрх. конструкцiї цивiльних будiвель i споруддоц.Тимошенко Л.О.8.00427вКОНС
АРХ-17-5пАрх. конструкцiї цивiльних будiвель i споруддоц.Тимошенко Л.О.8.00427вКОНС
АРХ-18стIсторiя архiтектури i мiстобудуванняас.Чуднивець А.С.8.00520КОНС
ВВ-17Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00012КОНС
ВВ-18стТехнiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00012КОНС
МБГ-17Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00012КОНС
ПЦБ-17-1Фiлософiядоц.Марченко В.О.8.00в703КОНС
ПЦБ-17-2Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00270КОНС
ПЦБ-17-3Фiзикадоц.Карасьов Г.Г.8.00412КОНС
ПЦБ-17-4пТеоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.8.00423КОНС
ПЦБ-18стТеоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.8.00423КОНС
ТБК-17Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00012КОНС
ТБК-18стТехнiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00012КОНС
ТГПВ-17Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00521КОНС
ТГПВ-18стТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00521КОНС
ЦБ-17Електротехнiка ел. безпекадоц.Карасьов О.Г.8.00504КОНС
АРХ-16-1Фiлософiяпроф.Мурашкiн М.Г.8.00в701КОНС
АРХ-16-2Фiлософiяпроф.Мурашкiн М.Г.8.00в701КОНС
АРХ-16-4пАрхiтектурна фiзика.Арх.свiтлотехнiкаст.в.Палагiна Л.П.8.00427аКОНС
АРХ-16-5пТеорiя арх.проектування. Арх.громад.буд.ст.в.Болдирєва О.Г.8.00в310КОНС
ВВ-16Будiвельна механiкадоц.Лiхачова О.В.8.00в106КОНС
ВВ-17стБудiвельна механiкадоц.Лiхачова О.В.8.00в106КОНС
ЕП-16-1пГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ЕП-16-2Фiнансиас.Оскома О.В.8.00в804КОНС
ЕП-17стФiнансиас.Оскома О.В.8.00в804КОНС
ЗУК-16Фотограмметрiя та дистанцiйне зондуваннядоц.Iшутiна Г.С.8.00419КОНС
ЗУК-17стФотограмметрiя та дистанцiйне зондуваннядоц.Iшутiна Г.С.8.00419КОНС
ЛОГ-16Логiстикапроф.Поповиченко I.В.8.00в501КОНС
ЛОГ-17стЛогiстикапроф.Поповиченко I.В.8.00в501КОНС
МАГ-17стФiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00в704КОНС
МЕН-16Логiстикапроф.Поповиченко I.В.8.00в501КОНС
ОА-16-1пГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ОА-16-2Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ПЦБ-16-1Технологiя будiвельного виробництвадоц.Несевря П.I.8.00319КОНС
ПЦБ-16-2Конструкцiї з дерева та пластмасдоц.Марченко В.А.8.00в1105КОНС
ПЦБ-16-3Архiтектура будiвель та спорудст.в.Трошин М.Ю.8.00404КОНС
ПЦБ-16-4Будiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.8.00в105КОНС
ПЦБ-16-5Будiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.8.00в105КОНС
ПЦБ-16-7пБудiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.8.00в107КОНС
ПЦБ-17стАрхiтектура будiвель та спорудпроф.Захаров Ю.I.8.00427бКОНС
ТБК-16Процеси i апарати технологii будiв. доц.Савiн Ю.Л.8.00165КОНС
матерiалiв
ТГПВ-16Будiвельна теплофiзiкадоц.Колесник I.О.8.00в1206КОНС
ТГПВ-17стБудiвельна механiкадоц.Лiхачова О.В.8.00в106КОНС
ФIН-16-1Менеджментдоц.Шапа Н.М.8.00в504КОНС
ФIН-16-2Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.8.00в704КОНС
ФIН-17стМенеджментдоц.Шапа Н.М.8.00в504КОНС
АДА-15Органiзацiя будiвництвадоц.Чашин Д.Ю.8.00в1001аКОНС
АТ-15Органiзацiя автосервiсудоц.Заяць Г.В.8.00523бКОНС
АТ-16стОрганiзацiя автосервiсудоц.Заяць Г.В.8.00523бКОНС
АУТП-15Виробничi процеси та обладнання об.\авт.доц.Чумак Л.I.8.00382КОНС
АУТП-16стВиробничi процеси та обладнання об.\авт.доц.Чумак Л.I.8.00382КОНС
БМО-15Економiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1004КОНС
БМО-16стЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1004КОНС
БП-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00в1301КОНС
ВВ-15Технологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.8.00309КОНС
ВВ-16стТехнологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.8.00309КОНС
КН-15Технологii захисту iнформацiiдоц.Iльєв I.М.8.00327КОНС
КН-16стТехнологii захисту iнформацiiдоц.Iльєв I.М.8.00327КОНС
ЛIБ-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.8.00в1301КОНС
МIТ-15Програмування систем реального часуст.в.Посилаєв О.О.8.0009КОНС
МIТ-16стПрограмування систем реального часуст.в.Посилаєв О.О.8.0009КОНС
МЕН-15Методи прийняття управлiнських рiшеньпроф.Млодецький В.Р8.00в505КОНС
ОП-15Органiзацiя наглядовоi дiяльностiдоц.Капленко Г.Г.8.00в1302КОНС
ПМ-15Фiзичнi властивостi iметоди дослiдження проф.Вахрушева В.С8.00552КОНС
мат-лiв
ПЦБ-15-1Органiзацiя будiвництвадоц.Дадiверiна Л.М.8.00в801аКОНС
ПЦБ-15-2Органiзацiя будiвництвадоц.Дадiверiна Л.М.8.00в801аКОНС
ПЦБ-15-3Органiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.8.00в1005КОНС
ПЦБ-15-4Основи автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.8.00в302КОНС
ПЦБ-15-7пОснови автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.8.00в302КОНС
ПЦБ-16стОснови i фундаментидоц.Горлач С.М.8.00в901КОНС
ТБК-15Технологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.8.00309КОНС
ТБК-16стТехнологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.8.00309КОНС
ТГПВ-15Технологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.8.00309КОНС
ТГПВ-16стТехнологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.8.00309КОНС
АУТП-18-мКомп`ютернi технологii проектуваннядоц.Ужеловський В.О.8.00385КОНС
ВВ-18мОхорона працi в галузiдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1305КОНС
ЕКО-18мСтратегiя сталого розв.ас.Ткач Н.О.8.00в209КОНС
КН-18мОснови обч. iнтелектупроф.Косолап А.I.8.00324КОНС
МЕ-18мпМiжнародний менеджментдоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
МЕН-18мпДiлове адмiнiструваннядоц.Уфiмцева О.Ю.8.00в603КОНС
ПМ-18-мТеорiя i технологiя контр. прокатки б/сдоц.Узлов О.В.8.00553КОНС
ТГПВ-18мнОхорона працi в галузiдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1305КОНС
АУТП-17мКомплекси технологiчних i прогр.зас.сист доц.Ткачов В.С.8.00383КОНС
управл.
МIТ-17мIнтелектуальнi засоби в/тдоц.Пономарьова О.А.8.00487КОНС
ЦБ-17мНаукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.8.00516КОНС
МЕ-15-1пМитне регулювання зовнiшньоеконом. ас.Алiєв Р.А.10.00в505IСП
вiдносин
МЕ-15-2Митне регулювання зовнiшньоеконом. ас.Алiєв Р.А.10.00в505IСП
вiдносин
_2 СIЧНЯ - СЕРЕДА_
ЕКО-18Геологiя з основами геоморфологiїдоц.Грабовець О.М.8.00в906КОНС
МЕН-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
ПУА-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
ПЦБ-18-1Хiмiяпроф.Нейковський С.I.8.00217КОНС
ЕК-17Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
КН-17Електротехнiка електрон.ас.Дубов Т.М.8.00121КОНС
МАГ-17Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
МАГ-18стРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
МБ-17-1пСтатистикадоц.Судакова О.I.8.00в1004КОНС
МБ-17-2Статистикадоц.Судакова О.I.8.00в1004КОНС
МТ-17-1пСтатистикадоц.Судакова О.I.8.00в1004КОНС
МТ-17-2Статистикадоц.Судакова О.I.8.00в1004КОНС
БМО-16Взаемозам. стандарт. та технiчнi вимiрюванняас.Загороднiй О.Б.8.00552КОНС
БМО-17стВзаемозам. стандарт. та технiчнi вимiрюванняас.Загороднiй О.Б.8.00552КОНС
МЕ-16-1пФiлософiядоц.Марченко В.О.8.00в704КОНС
МЕ-16-2Фiлософiядоц.Марченко В.О.8.00в704КОНС
ПМ-16Недоск. кристалiчних решiток та фiзика проф.Вахрушева В.С8.00553КОНС
мiцностi
ПМ-17стНедоск. кристалiчних решiток та фiзика проф.Вахрушева В.С8.00553КОНС
мiцностi
АРХ-15-1Сучасне архiтектурне формоутворенняас.Чуднивець А.С.8.00520КОНС
АРХ-15-5пДизайн архiтетурного середовищадоц.Товстик Т.М.8.00482КОНС
ЕКО-15Урбоекологiяст.в.Гiльов В.В.8.00в209КОНС
АРХ-18-3мнНормативно-правовi основи проф.Гаврилов I.М.8.00481КОНС
арх.проектування
МIТ-18-мСистеми монiторингу i проектуваннядоц.Пономарьова О.А.8.00487КОНС
МАГ-18мпЛогiстичний менеджментдоц.Грабовськiй I.С.8.00в804КОНС
ПЦБ-18-3мпОхорона працi та цивiльна безпекадоц.Чередниченко Л.А.8.00в1301КОНС
ПЦБ-18-4мпОхорона працi та цивiльна безпекадоц.Чередниченко Л.А.8.00в1301КОНС
ТБК-18мСпецкурс зi звед.б/сдоц.Дзюбан О.В.8.00309КОНС
ТГПВ-18мСпецкурс зi звед.б/сдоц.Дзюбан О.В.8.00309КОНС
АРХ-17-3мнОснови типологiчного аналiзу в арх-рiст.в.Подолинний С.I.8.00455КОНС
АРХ-18-1Нарисна геометрiяпроф.Ткач Д.I.10.00328аIСП
АРХ-18-2Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00в601IСП
АРХ-18-3Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.12.00в601IСП
АРХ-18-4пIсторiя мистецтвдоц.Ревський I.С.10.00512IСП
АРХ-18-5пIсторiя мистецтвдоц.Ревський I.С.12.00512IСП
АТ-18Хiмiяпроф.Нейковський С.I.10.00217IСП
АУТП-18Хiмiяпроф.Нейковський С.I.10.00217IСП
БМО-18Хiмiяпроф.Нейковський С.I.10.00217IСП
ЗУК-18Топографiядоц.Бєгiчев С.В.10.00418IСП
ПМ-18Хiмiяпроф.Нейковський С.I.10.00217IСП
АДА-17Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.10.00012IСП
АРХ-17-1Iсторiя архiтектури i мiстобудуванняас.Чуднивець А.С.10.00520IСП
АРХ-17-2Матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.10.00162IСП
АРХ-17-4пАрх. конструкцiї цивiльних будiвель i споруддоц.Тимошенко Л.О.10.00427вIСП
АРХ-17-5пАрх. конструкцiї цивiльних будiвель i споруддоц.Тимошенко Л.О.12.00427вIСП
АРХ-18стIсторiя архiтектури i мiстобудуванняас.Чуднивець А.С.10.00520IСП
ВВ-17Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.12,00012IСП
ВВ-18стТехнiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.12,00012IСП
МБГ-17Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.10.00012IСП
ПЦБ-17-1Фiлософiядоц.Марченко В.О.10.00в703IСП
ПЦБ-17-2Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00163IСП
ПЦБ-17-3Фiзикадоц.Карасьов Г.Г.10.00412IСП
ПЦБ-17-4пТеоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.10.00423IСП
ПЦБ-18стТеоретична механiкадоц.Севастьянова О.Є.10.00423IСП
ТБК-17Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.10.00012IСП
ТБК-18стТехнiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.10.00012IСП
ТГПВ-17Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00521IСП
ТГПВ-18стТеоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00521IСП
ЦБ-17Електротехнiка ел. безпекадоц.Карасьов О.Г.10.00504IСП
АРХ-16-1Фiлософiяпроф.Мурашкiн М.Г.12.00в701IСП
АРХ-16-2Фiлософiяпроф.Мурашкiн М.Г.10.00в701IСП
АРХ-16-4пАрхiтектурна фiзика.Арх.свiтлотехнiкаст.в.Палагiна Л.П.10.00427аIСП
АРХ-16-5пТеорiя арх.проектування. Арх.громад.буд.ст.в.Болдирєва О.Г.10.00в310IСП
ВВ-16Будiвельна механiкадоц.Лiхачова О.В.10.00в106IСП
ВВ-17стБудiвельна механiкадоц.Лiхачова О.В.10.00в106IСП
ЕП-16-1пГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ЕП-16-2Фiнансиас.Оскома О.В.10.00в804IСП
ЕП-17стФiнансиас.Оскома О.В.10.00в804IСП
ЗУК-16Фотограмметрiя та дистанцiйне зондуваннядоц.Iшутiна Г.С.8.00419IСП
ЗУК-17стФотограмметрiя та дистанцiйне зондуваннядоц.Iшутiна Г.С.8.00419IСП
ЛОГ-16Логiстикапроф.Поповиченко I.В.12.00в501IСП
ЛОГ-17стЛогiстикапроф.Поповиченко I.В.12.00в501IСП
МАГ-17стФiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00в704IСП
МЕН-16Логiстикапроф.Поповиченко I.В.10.00в501IСП
ОА-16-1пГрошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ОА-16-2Грошi та кредитст.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ПЦБ-16-1Технологiя будiвельного виробництвадоц.Несевря П.I.10.00319IСП
ПЦБ-16-2Конструкцiї з дерева та пластмасдоц.Марченко В.А.10.00в1105IСП
ПЦБ-16-3Архiтектура будiвель та спорудст.в.Трошин М.Ю.10.00404IСП
ПЦБ-16-4Будiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.12.00в105IСП
ПЦБ-16-5Будiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.10.00в105IСП
ПЦБ-16-7пБудiвельна механiкадоц.Варяничко М.О.10.00в107IСП
ПЦБ-17стАрхiтектура будiвель та спорудпроф.Захаров Ю.I.10.00427бIСП
ТБК-16Процеси i апарати технологii будiв. доц.Савiн Ю.Л.10.00165IСП
матерiалiв
ТГПВ-16Будiвельна теплофiзiкадоц.Колесник I.О.10.00в1206IСП
ТГПВ-17стБудiвельна механiкадоц.Лiхачова О.В.10.00в106IСП
ФIН-16-1Менеджментдоц.Шапа Н.М.10.00в504IСП
ФIН-16-2Фiлософiядоц.Бiлополий В.В.10.00в704IСП
ФIН-17стМенеджментдоц.Шапа Н.М.10.00в504IСП
АДА-15Органiзацiя будiвництвадоц.Чашин Д.Ю.10.00в1001аIСП
АТ-15Органiзацiя автосервiсудоц.Заяць Г.В.10.00523бIСП
АТ-16стОрганiзацiя автосервiсудоц.Заяць Г.В.10.00523бIСП
АУТП-15Виробничi процеси та обладнання об.\авт.доц.Чумак Л.I.10.00382IСП
АУТП-16стВиробничi процеси та обладнання об.\авт.доц.Чумак Л.I.10.00382IСП
БМО-15Економiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1004IСП
БМО-16стЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1004IСП
БП-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00в1301IСП
ВВ-15Технологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.10.00309IСП
ВВ-16стТехнологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.10.00309IСП
КН-15Технологii захисту iнформацiiдоц.Iльєв I.М.10.00327IСП
КН-16стТехнологii захисту iнформацiiдоц.Iльєв I.М.10.00327IСП
ЛIБ-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Шаломов В.А.10.00в1301IСП
МIТ-15Програмування систем реального часуст.в.Посилаєв О.О.10.0009IСП
МIТ-16стПрограмування систем реального часуст.в.Посилаєв О.О.10.0009IСП
МЕН-15Методи прийняття управлiнських рiшеньпроф.Млодецький В.Р10.00в505IСП
ОП-15Органiзацiя наглядовоi дiяльностiдоц.Капленко Г.Г.10.00в1302IСП
ПМ-15Фiзичнi властивостi iметоди дослiдження проф.Вахрушева В.С10.00552IСП
мат-лiв
ПЦБ-15-1Органiзацiя будiвництвадоц.Дадiверiна Л.М.10.00в801аIСП
ПЦБ-15-2Органiзацiя будiвництвадоц.Дадiверiна Л.М.12.00в801аIСП
ПЦБ-15-3Органiзацiя будiвництвадоц.Дьяченко Л.Ю.10.00в1005IСП
ПЦБ-15-4Основи автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.12.00в302IСП
ПЦБ-15-7пОснови автоматиз.проектування в буд-вiас.Буцька О.Л.10.00в302IСП
ПЦБ-16стОснови i фундаментидоц.Горлач С.М.10.00в901IСП
ТБК-15Технологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.10.00309IСП
ТБК-16стТехнологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.10.00309IСП
ТГПВ-15Технологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.10.00309IСП
ТГПВ-16стТехнологiчнi стадii буд. вир.доц.Капшук О.А.10.00309IСП
АУТП-18-мКомп`ютернi технологii проектуваннядоц.Ужеловський В.О.10.00385IСП
ВВ-18мОхорона працi в галузiдоц.Чередниченко Л.А.10.00в1305IСП
ЕКО-18мСтратегiя сталого розв.ас.Ткач Н.О.10.00в209IСП
КН-18мОснови обч. iнтелектупроф.Косолап А.I.10.00324IСП
МЕ-18мпМiжнародний менеджментдоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
МЕН-18мпДiлове адмiнiструваннядоц.Уфiмцева О.Ю.10.00в603IСП
ПМ-18-мТеорiя i технологiя контр. прокатки б/сдоц.Узлов О.В.10.00553IСП
ТГПВ-18мнОхорона працi в галузiдоц.Чередниченко Л.А.10.00в1305IСП
АУТП-17мКомплекси технологiчних i прогр.зас.сист доц.Ткачов В.С.10.00383IСП
управл.
МIТ-17мIнтелектуальнi засоби в/тдоц.Пономарьова О.А.10.00487IСП
ЦБ-17мНаукова iноземна мовадоц.Дружинiна Л.В.10.00516IСП
_3 СIЧНЯ - ЧЕТВЕР_
ВВ -18Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00351КОНС
ЕК-18Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.8.00319КОНС
ЕП-18-1пIнформатикадоц.Семенець С.М.8.00327КОНС
ЕП-18-2Iнформатикадоц.Семенець С.М.8.00327КОНС
МАГ-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
МБ,МТ-18-2Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.8.00в401КОНС
МБ-18-1пПолiтична економiяст.в.Хоменко В.М.8.00в401КОНС
МТ-18-1пПолiтична економiяст.в.Хоменко В.М.8.00в401КОНС
ОА-18-1пЗагальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.8.00319КОНС
ОА-18-2Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.8.00319КОНС
ПЦБ-18-2Хiмiяпроф.Нейковський С.I.8.00217КОНС
ПЦБ-18-3Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00в608КОНС
ПЦБ-18-4пIсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00в608КОНС
ТБК-18Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00351КОНС
ТГПВ-18Вища математикадоц.Левкович О.О.8.00351КОНС
ФIН-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в602КОНС
АТ-17Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00423КОНС
АУТП-17Електротехнiка i електромеханiкаас.Дубов Т.М.8.00121КОНС
БМО-17Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.8.00423КОНС
ЕКО-17Фiзична та колоiдна хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00221КОНС
ЕП-17-1пРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
ЕП-17-2Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
ЕП-18стРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
ЗУК-17Вища математикадоц.Чумак Л.О.8.00522КОНС
МIТ-18стОбчислювальна технiка i програмуваннядоц.Коряшкiна Л.С.8.00487КОНС
МЕН-17Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
ОА-17-1пРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
ОА-17-2Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.8.00в503КОНС
ПМ-18стФiзична хiмiядоц.Голубченко Т.М.8.00222бКОНС
ПУА-17Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.8.00в301КОНС
ФIН-17Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
ФIН-18стТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.8.00352КОНС
статистика
АДА-16Технологiя будiвельного виробництвадоц.Мартиш О.П.8.00309аКОНС
АТ-16Взаемозам. стандарт. та технiчнi вимiрюванняас.Загороднiй О.Б.8.00552КОНС
АТ-17стВзаемозам. стандарт. та технiчнi вимiрюванняас.Загороднiй О.Б.8.00552КОНС
АУТП-16Числовi методи i моделювання на ЕОМдоц.Пономарьова О.А.8.0009КОНС
ЕКО-16Економiка природокористуваннядоц.Полторацька В.М.8.00в209КОНС
КН-16Технологiя створення прогр. прод.доц.Запорожець О.В.8.00324КОНС
КН-17стТехнологiя створення прогр. прод.доц.Запорожець О.В.8.00324КОНС
МIТ-16Числовi методи i моделювання на ЕОМдоц.Пономарьова О.А.8.0009КОНС
МБГ-16Технологiя будiвельного виробництвадоц.Мартиш О.П.8.00309аКОНС
МБГ-17стТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Мартиш О.П.8.00309аКОНС
ЦБ-16МКдоц.Горбачова Т.А.8.00в1104КОНС
ЦБ-17стМКдоц.Горбачова Т.А.8.00в1104КОНС
АРХ-15-2Сучасне архiтектурне формоутворенняас.Чуднивець А.С.8.00520КОНС
АРХ-15-4пЛандшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.8.00в310КОНС
АРХ-15-6пДизайн архiтетурного середовищадоц.Товстик Т.М.8.00482КОНС
ЕП-15-1пМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в804КОНС
ЕП-15-2Маркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в804КОНС
ЕП-16стМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.8.00в804КОНС
ОА-15-1пАудитдоц.Морозова Є.П.8.00в400КОНС
ОА-15-2Аудитдоц.Морозова Є.П.8.00в400КОНС
ОА-16стАудитдоц.Морозова Є.П.8.00в400КОНС
ФIН-15-1Фiнансист.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ФIН-15-2Фiнансист.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
ФIН-16стФiнансист.в.Окуневич I.Л.8.00в801КОНС
АДА-18мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.8.00в1302КОНС
АРХ-18-1мпЕнергоефективнi технологiї в архiтектурiдоц.Невгомонний Г.У.8.00455КОНС
АРХ-18-2мпНормативно-правовi основи проф.Гаврилов I.М.8.00481КОНС
арх.проектування
АТ-18-мОснови теорii експериментупроф.Заренбiн В.Г.8.00523бКОНС
БМО-18-мСервiс i дiагностика будiвельноi технiкидоц.Заяць Г.В.8.00523аКОНС
ЕКО-17мУтилiзацiя та рекуперацiя вiдходiвдоц.Савiн Ю.Л.8.00271КОНС
ЕП-18мпЕкономiчне управлiння пiдприємствомдоц.Спiрiдонова К.О.8.00в1002КОНС
ЗУК-18мСталiий розв.мiст i дел.нерух.доц.Балашова Ю.Б.8.00418КОНС
МБГ-18мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.8.00в1302КОНС
МЕН-18мпМетодологiя i органiзацiя наукових доц.Судакова О.I.8.00в1004КОНС
дослiджень
ОА-18мпФiнансовий аналiздоц.Макарова Г.С.8.00в505КОНС
ПЦБ-18-1мнОхорона працi та цивiльна безпекадоц.Чередниченко Л.А.8.00в1301КОНС
ПЦБ-18-2мнОхорона працi та цивiльна безпекадоц.Чередниченко Л.А.8.00в1301КОНС
ФIН-18мпПодатковий менеджментдоц.Ползiкова Г.В.8.00в801аКОНС
ЦБ-18мОхорона працi в галузiдоц.Пилипенко О.В.8.00в1303КОНС
АРХ-17-4мнОснови типологiчного аналiзу в арх-рiст.в.Подолинний С.I.8.00455КОНС
АТ-17мТеорiя експериметрудоц.Чумак Л.I.8.00382КОНС
БМО-17мМашини та обладнання для вик.р/рдоц.Шатов С.В.8.00283КОНС
ЗУК-17мМонiторинг та ох.земельдоц.Фененко В.I.8.00419КОНС
ПМ-17мФiзичнi основи розробки та вир.суч.б/мпроф.Вахрушева В.С8.00557КОНС
ПЦБ-17мнПiдвищення рiвня технол. зведення будiвельдоц.Кислиця Л.В.8.00309КОНС
ЕКО-18Геологiя з основами геоморфологiїдоц.Грабовець О.М.10.00в906IСП
МЕН-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
ПУА-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
ПЦБ-18-1Хiмiяпроф.Нейковський С.I.10.00217IСП
ЕК-17Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
КН-17Електротехнiка електрон.ас.Дубов Т.М.10.00121IСП
МАГ-17Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
МАГ-18стРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
МБ-17-1пСтатистикадоц.Судакова О.I.10.00в1004IСП
МБ-17-2Статистикадоц.Судакова О.I.10.00в1004IСП
МТ-17-1пСтатистикадоц.Судакова О.I.10.00в1004IСП
МТ-17-2Статистикадоц.Судакова О.I.10.00в1004IСП
БМО-16Взаемозам. стандарт. та технiчнi вимiрюванняас.Загороднiй О.Б.10.00552IСП
БМО-17стВзаемозам. стандарт. та технiчнi вимiрюванняас.Загороднiй О.Б.10.00552IСП
МЕ-16-1пФiлософiядоц.Марченко В.О.10.00в704IСП
МЕ-16-2Фiлософiядоц.Марченко В.О.10.00в704IСП
ПМ-16Недоск. кристалiчних решiток та фiзика проф.Вахрушева В.С10.00553IСП
мiцностi
ПМ-17стНедоск. кристалiчних решiток та фiзика проф.Вахрушева В.С10.00553IСП
мiцностi
АРХ-15-1Сучасне архiтектурне формоутворенняас.Чуднивець А.С.10.00520IСП
АРХ-15-5пДизайн архiтетурного середовищадоц.Товстик Т.М.10.00482IСП
ЕКО-15Урбоекологiяст.в.Гiльов В.В.10.00в209IСП
АРХ-18-3мнНормативно-правовi основи проф.Гаврилов I.М.10.00481IСП
арх.проектування
МIТ-18-мСистеми монiторингу i проектуваннядоц.Пономарьова О.А.10.00487IСП
МАГ-18мпЛогiстичний менеджментдоц.Грабовськiй I.С.10.00в804IСП
ПЦБ-18-3мпОхорона працi та цивiльна безпекадоц.Чередниченко Л.А.10.00в1301IСП
ПЦБ-18-4мпОхорона працi та цивiльна безпекадоц.Чередниченко Л.А.12.00в1301IСП
ТБК-18мСпецкурс зi звед.б/сдоц.Дзюбан О.В.10.00309IСП
ТГПВ-18мСпецкурс зi звед.б/сдоц.Дзюбан О.В.10.00309IСП
АРХ-17-3мнОснови типологiчного аналiзу в арх-рiст.в.Подолинний С.I.10.00455IСП
_4 СIЧНЯ - П`ЯТНИЦЯ_
АДА-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в608КОНС
АРХ-18-1Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.8.00в602КОНС
АРХ-18-2Iсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.8.00512КОНС
АРХ-18-3Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.8.00307КОНС
АРХ-18-4пНарисна геометрiяпроф.Ткач Д.I.8.00328аКОНС
АРХ-18-5пНарисна геометрiяпроф.Ткач Д.I.8.00328аКОНС
АТ-18Iнформатикаст.в.Герасименко С.В.8.00327КОНС
АУТП-18Iнформатикадоц.Кожемякiна I.Ф8.00487КОНС
БМО-18Iнформатикаст.в.Герасименко С.В.8.00327КОНС
ЗУК-18Вища математикадоц.Чумак Л.О.8.00522КОНС
КН-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в608КОНС
МБГ-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в608КОНС
ПМ-18Iнформатикаст.в.Герасименко С.В.8.00327КОНС
ЦБ-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.8.00в608КОНС
АДА-17Фiзикаст.в.Волнянська I.П.8.00407КОНС
АРХ-17-1Матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.8.00162КОНС
АРХ-17-2Арх. конструкцiї цивiльних будiвель i споруддоц.Тимошенко Л.О.8.00427вКОНС
АРХ-17-4пIсторiя архiтектури i мiстобудуванняас.Чуднивець А.С.8.00520КОНС
АРХ-17-5пIсторiя архiтектури i мiстобудуванняас.Чуднивець А.С.8.00520КОНС
АРХ-18стМатерiалознавствопроф.Шпирько М.В.8.00162КОНС
ВВ-17Фiзикаст.в.Волнянська I.П.8.00407КОНС
ВВ-18стФiзикаст.в.Волнянська I.П.8.00407КОНС
МБГ-17Фiзикаст.в.Волнянська I.П.8.00407КОНС
ПЦБ-17-1Фiзикадоц.Карасьов Г.Г.8.00412КОНС
ПЦБ-17-2Фiлософiядоц.Марченко В.О.8.00в703КОНС
ПЦБ-17-3Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00270КОНС
ПЦБ-17-4пБудiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.8.00270КОНС
ПЦБ-18стФiзикадоц.Карасьов Г.Г.8.00412КОНС
ТБК-17Фiзикаст.в.Волнянська I.П.8.00407КОНС
ТБК-18стФiзикаст.в.Волнянська I.П.8.00407КОНС
ТГПВ-17Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00012КОНС
ТГПВ-18стТехнiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.8.00012КОНС
ЦБ-17Технiчна механiкадоц.Шаповал А.В.8.00423КОНС
АРХ-16-1Архiтектурна фiзика.Арх.свiтлотехнiкаст.в.Палагiна Л.П.8.00427аКОНС
АРХ-16-2Архiтектурна фiзика.Арх.свiтлотехнiкаст.в.Палагiна Л.П.8.00427аКОНС
АРХ-16-4пТеорiя арх.проектування. Арх.громад.буд.ст.в.Болдирєва О.Г.8.00в310КОНС
АРХ-16-5пФiлософiяпроф.Мурашкiн М.Г.8.00в704КОНС
ВВ-16Фiзична та колоiдна хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00217КОНС
ВВ-17стФiзична та колоiдна хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.8.00217КОНС
ЕП-16-1пОбгрунтування госп.рiшень i оцiнювання доц.Судакова О.I.8.00в1004КОНС
ризикiв
ЕП-16-2Обгрунтування госп.рiшень i оцiнювання доц.Судакова О.I.8.00в1004КОНС
ризикiв
ЕП-17стОбгрунтування госп.рiшень i оцiнювання доц.Судакова О.I.8.00в1004КОНС
ризикiв
ЗУК-16Вища геодезiядоц.Бєгiчев С.В.8.00419КОНС
ЗУК-17стВища геодезiядоц.Бєгiчев С.В.8.00419КОНС
ЛОГ-16Державне та регiональне управлiнняст.в.Чекалова Н.Е.8.00в401КОНС
ЛОГ-17стДержавне та регiональне управлiнняст.в.Чекалова Н.Е.8.00в401КОНС
МАГ-17стМенеджментдоц.Шапа Н.М.8.00в504КОНС
МЕН-16Державне та регiональне управлiнняст.в.Чекалова Н.Е.8.00в401КОНС
ОА-16-1пОблiк у бюджетних установахдоц.Паршина8.00в400КОНС
ОА-16-2Облiк у бюджетних установахдоц.Паршина8.00в400КОНС
ПЦБ-16-1Архiтектура будiвель та спорудпроф.Захаров Ю.I.8.00427бКОНС
ПЦБ-16-2Будiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.8.00в105КОНС
ПЦБ-16-3Будiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.8.00в105КОНС
ПЦБ-16-4Архiтектура будiвель та спорудст.в.Трошин М.Ю.8.00504КОНС
ПЦБ-16-5Конструкцiї з дерева та пластмасас.Журба I.П.8.00в1104КОНС
ПЦБ-16-7пКонструкцiї з дерева та пластмасас.Журба I.П.8.00в1104КОНС
ПЦБ-17стКонструкцiї з дерева та пластмасдоц.Марченко В.А.8.00в1105КОНС
ТБК-16Будiвельна механiкадоц.Лiхачова О.В.8.00в107КОНС
ТГПВ-16Будiвельна механiкадоц.Лiхачова О.В.8.00в107КОНС
ТГПВ-17стСАПР та комп`ютернi технологiiдоц.Ляховецька М.М.8.00в1206КОНС
ФIН-16-1Фiнансова дiяльнiсть суб`єктiв доц.Ползiкова Г.В.8.00в801КОНС
господарювання
ФIН-16-2Менеджментдоц.Шапа Н.М.8.00в504КОНС
ФIН-17стФiнансова дiяльнiсть суб`єктiв доц.Ползiкова Г.В.8.00в801КОНС
господарювання
АДА-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1301КОНС
АТ-15Економiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1002КОНС
АТ-16стЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.8.00в1002КОНС
АУТП-15Автоматизацiя та механiзацiя об*ектiв доц.Ткачов В.С.8.00382КОНС
теплоенер
АУТП-16стАвтоматизацiя та механiзацiя об*ектiв доц.Ткачов В.С.8.00382КОНС
теплоенер
БМО-15Комплексна мех.авт. i механозабесп. доц.Шатов С.В.8.00283КОНС
будiвництва
БМО-16стКомплексна мех.авт. i механозабесп. доц.Шатов С.В.8.00283КОНС
будiвництва
БП-15ОiФдоц. Ковальов8.00в901аКОНС
ВВ-15Санiтарно-технiчне обладнення будинкiвас.Циганкова С.Г.8.00012КОНС
ВВ-16стСанiтарно-технiчне обладнення будинкiвас.Циганкова С.Г.8.00012КОНС
ЗУК-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Чередниченко Л.А.8.00в1301КОНС
КН-15Моделювання системпроф.Косолап А.I.8.00324КОНС
КН-16стМоделювання системпроф.Косолап А.I.8.00324КОНС
ЛIБ-15ОiФдоц. Ковальов8.00в901аКОНС
МIТ-15Методи та технiка обробки сигналiвст.в.Посилаєв О.О.8.0009КОНС
МIТ-16стМетоди та технiка обробки сигналiвст.в.Посилаєв О.О.8.0009КОНС
МЕН-15Адмiнiстративне i господарське правоас.Скачедуб С.А.8.00в603КОНС
ОП-15Безпека експлуатацii б/спроф.Дiденко Л.М.8.00в1303КОНС
ПМ-15Сплави на основi залiзадоц.Узлов О.В.8.00553КОНС
ПЦБ-15-1Проектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр8.00каф.КОНС
особ.умов.
ПЦБ-15-2Проектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр8.00каф.КОНС
особ.умов.
ПЦБ-15-3Проектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр8.00каф.КОНС
особ.умов.
ПЦБ-15-4Проектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр8.00каф.КОНС
особ.умов.
ПЦБ-15-7пПроектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр8.00каф.КОНС
особ.умов.
ПЦБ-16стПроектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр8.00каф.КОНС
особ.умов.
ТБК-15Механiчне обладання пiдприємств буд. ас.Кроль Р.М.8.00285КОНС
iндустрii
ТБК-16стМеханiчне обладання пiдприємств буд. ас.Кроль Р.М.8.00285КОНС
iндустрii
ТГПВ-15Технологiя будiвельного виробництвадоц.Мартиш О.П.8.00309КОНС
ТГПВ-16стТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Мартиш О.П.8.00309КОНС
АУТП-18-мАвтоматизацiя технологiчних процесiвдоц.Чумак Л.I.8.00383КОНС
ЕКО-18мУтилiзацiя та рекуперацiя вiдходiвдоц.Савiн Ю.Л.8.00271КОНС
КН-18мНадiйнiсть складних системдоц.Семенець С.М.8.00351КОНС
МЕ-18мпОблiк мiжнародних операцiйдоц.Морозова Є.П.8.00в505КОНС
ПМ-18-мТеоретичнi основи розр.буд. системпроф.Вахрушева В.С8.00557КОНС
АУТП-17мFUZZY-управлiннядоц.Базилевич Ю.М.8.00385КОНС
ЦБ-17мЕкономiка ох.працiдоц.Рибалка К.А.8.00в1302КОНС
ВВ -18Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00351IСП
ЕК-18Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.10.00319IСП
ЕП-18-1пIнформатикадоц.Семенець С.М.10.00327IСП
ЕП-18-2Iнформатикадоц.Семенець С.М.10.00327IСП
МАГ-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
МБ,МТ-18-2Полiтична економiяст.в.Хоменко В.М.10.00в401IСП
МБ-18-1пПолiтична економiяст.в.Хоменко В.М.10.00в401IСП
МТ-18-1пПолiтична економiяст.в.Хоменко В.М.10.00в401IСП
ОА-18-1пЗагальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.10.00319IСП
ОА-18-2Загальний курс будiвництвадоц.Дмитренко I.С.10.00319IСП
ПЦБ-18-2Хiмiяпроф.Нейковський С.I.10.00217IСП
ПЦБ-18-3Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00в608IСП
ПЦБ-18-4пIсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.12.00в608IСП
ТБК-18Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00351IСП
ТГПВ-18Вища математикадоц.Левкович О.О.10.00351IСП
ФIН-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в602IСП
АТ-17Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00423IСП
АУТП-17Електротехнiка i електромеханiкаас.Дубов Т.М.10.00121IСП
БМО-17Теоретична механiкадоц.Буратинський А.П.10.00423IСП
ЕКО-17Фiзична та колоiдна хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00221IСП
ЕП-17-1пРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
ЕП-17-2Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
ЕП-18стРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
ЗУК-17Вища математикадоц.Чумак Л.О.10.00522IСП
МIТ-18стОбчислювальна технiка i програмуваннядоц.Коряшкiна Л.С.10.00487IСП
МЕН-17Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
ОА-17-1пРегiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
ОА-17-2Регiональна економiкадоц.Мащенко С.О.10.00в503IСП
ПМ-18стФiзична хiмiядоц.Голубченко Т.М.10.00222бIСП
ПУА-17Мiкроекономiкаст.в.Коваленко О.А.10.00в301IСП
ФIН-17Теорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
ФIН-18стТеорiя ймовiрностей i математична проф.Тичинiн В.А.10.00352IСП
статистика
АДА-16Технологiя будiвельного виробництвадоц.Мартиш О.П.10.00309аIСП
АТ-16Взаемозам. стандарт. та технiчнi вимiрюванняас.Загороднiй О.Б.10.00552IСП
АТ-17стВзаемозам. стандарт. та технiчнi вимiрюванняас.Загороднiй О.Б.10.00552IСП
АУТП-16Числовi методи i моделювання на ЕОМдоц.Пономарьова О.А.10.0009IСП
КН-16Технологiя створення прогр. прод.доц.Запорожець О.В.10.00324IСП
КН-17стТехнологiя створення прогр. прод.доц.Запорожець О.В.10.00324IСП
МIТ-16Числовi методи i моделювання на ЕОМдоц.Пономарьова О.А.10.0009IСП
МБГ-16Технологiя будiвельного виробництвадоц.Мартиш О.П.10.00309аIСП
МБГ-17стТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Мартиш О.П.10.00309аIСП
ЦБ-16МКдоц.Горбачова Т.А.10.00в1104IСП
ЦБ-17стМКдоц.Горбачова Т.А.10.00в1104IСП
АРХ-15-2Сучасне архiтектурне формоутворенняас.Чуднивець А.С.10.00520IСП
АРХ-15-4пЛандшафтна архiтектураст.в.Бондаренко О.I.10.00в310IСП
АРХ-15-6пДизайн архiтетурного середовищадоц.Товстик Т.М.10.00482IСП
ЕП-15-1пМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в804IСП
ЕП-15-2Маркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в804IСП
ЕП-16стМаркетингдоц.Грабовськiй I.С.10.00в804IСП
ОА-15-1пАудитдоц.Морозова Є.П.10.00в400IСП
ОА-15-2Аудитдоц.Морозова Є.П.10.00в400IСП
ОА-16стАудитдоц.Морозова Є.П.10.00в400IСП
ФIН-15-1Фiнансист.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ФIН-15-2Фiнансист.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
ФIН-16стФiнансист.в.Окуневич I.Л.10.00в801IСП
АДА-18мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.10.00в1302IСП
АРХ-18-1мпЕнергоефективнi технологiї в архiтектурiдоц.Невгомонний Г.У.10.00455IСП
АРХ-18-2мпНормативно-правовi основи проф.Гаврилов I.М.10.00481IСП
арх.проектування
АТ-18-мОснови теорii експериментупроф.Заренбiн В.Г.10.00523бIСП
БМО-18-мСервiс i дiагностика будiвельноi технiкидоц.Заяць Г.В.10.00523аIСП
ЕКО-17мУтилiзацiя та рекуперацiя вiдходiвдоц.Савiн Ю.Л.10.00271IСП
ЕП-18мпЕкономiчне управлiння пiдприємствомдоц.Спiрiдонова К.О.10.00в1002IСП
ЗУК-18мСталiий розв.мiст i дел.нерух.доц.Балашова Ю.Б.10.00418IСП
МБГ-18мОхорона працi в галузiдоц.Рибалка К.А.10.00в1302IСП
МЕН-18мпМетодологiя i органiзацiя наукових доц.Судакова О.I.10.00в1004IСП
дослiджень
ОА-18мпФiнансовий аналiздоц.Макарова Г.С.10.00в505IСП
ПЦБ-18-1мнОхорона працi та цивiльна безпекадоц.Чередниченко Л.А.10.00в1301IСП
ПЦБ-18-2мнОхорона працi та цивiльна безпекадоц.Чередниченко Л.А.12.00в1301IСП
ФIН-18мпПодатковий менеджментдоц.Ползiкова Г.В.10.00в801аIСП
ЦБ-18мОхорона працi в галузiдоц.Пилипенко О.В.10.00в1303IСП
АРХ-17-4мнОснови типологiчного аналiзу в арх-рiст.в.Подолинний С.I.10.00455IСП
АТ-17мТеорiя експериметрудоц.Чумак Л.I.10.00382IСП
БМО-17мМашини та обладнання для вик.р/рдоц.Шатов С.В.10.00283IСП
ЗУК-17мМонiторинг та ох.земельдоц.Фененко В.I.10.00419IСП
ПМ-17мФiзичнi основи розробки та вир.суч.б/мпроф.Вахрушева В.С10.00557IСП
ПЦБ-17мнПiдвищення рiвня технол. зведення будiвельдоц.Кислиця Л.В.10.00309IСП
_5 СIЧНЯ - СУБОТА_
АДА-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в608IСП
АРХ-18-1Iсторiя та культура Українидоц.Лисенко Г.I.10.00в602IСП
АРХ-18-2Iсторiя мистецтвпроф.Ревський С.Б.10.00512IСП
АРХ-18-3Нарисна геометрiядоц.Ярова Т.П.10.00307IСП
АРХ-18-4пНарисна геометрiяпроф.Ткач Д.I.12.00328аIСП
АРХ-18-5пНарисна геометрiяпроф.Ткач Д.I.10.00328аIСП
АТ-18Iнформатикаст.в.Герасименко С.В.10.00327IСП
АУТП-18Iнформатикадоц.Кожемякiна I.Ф10.00487IСП
БМО-18Iнформатикаст.в.Герасименко С.В.10.00327IСП
ЗУК-18Вища математикадоц.Чумак Л.О.10.00522IСП
КН-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в608IСП
МБГ-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в608IСП
ПМ-18Iнформатикаст.в.Герасименко С.В.10.00327IСП
ЦБ-18Iсторiя та культура Українидоц.Волкова С.П.10.00в608IСП
АДА-17Фiзикаст.в.Волнянська I.П.10.00407IСП
АРХ-17-1Матерiалознавствопроф.Шпирько М.В.10.00162IСП
АРХ-17-2Арх. конструкцiї цивiльних будiвель i споруддоц.Тимошенко Л.О.10.00427вIСП
АРХ-17-4пIсторiя архiтектури i мiстобудуванняас.Чуднивець А.С.12.00520IСП
АРХ-17-5пIсторiя архiтектури i мiстобудуванняас.Чуднивець А.С.10.00520IСП
АРХ-18стМатерiалознавствопроф.Шпирько М.В.10.00162IСП
ВВ-17Фiзикаст.в.Волнянська I.П.12,00407IСП
ВВ-18стФiзикаст.в.Волнянська I.П.10.00407IСП
МБГ-17Фiзикаст.в.Волнянська I.П.10.00407IСП
ПЦБ-17-1Фiзикадоц.Карасьов Г.Г.10.00412IСП
ПЦБ-17-2Фiлософiядоц.Марченко В.О.10.00в703IСП
ПЦБ-17-3Будiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.12.00165IСП
ПЦБ-17-4пБудiвельне матерiалознавстводоц.Бондаренко С.В.10.00165IСП
ПЦБ-18стФiзикадоц.Карасьов Г.Г.12.00412IСП
ТБК-17Фiзикаст.в.Волнянська I.П.10.00407IСП
ТБК-18стФiзикаст.в.Волнянська I.П.10.00407IСП
ТГПВ-17Технiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.10.00012IСП
ТГПВ-18стТехнiчна механiка рiдини та газуст.в.Журавльова О.А.10.00012IСП
ЦБ-17Технiчна механiкадоц.Шаповал А.В.10.00423IСП
АРХ-16-1Архiтектурна фiзика.Арх.свiтлотехнiкаст.в.Палагiна Л.П.10.00427аIСП
АРХ-16-2Архiтектурна фiзика.Арх.свiтлотехнiкаст.в.Палагiна Л.П.12.00427аIСП
АРХ-16-4пТеорiя арх.проектування. Арх.громад.буд.ст.в.Болдирєва О.Г.10.00в310IСП
АРХ-16-5пФiлософiяпроф.Мурашкiн М.Г.10.00в704IСП
ВВ-16Фiзична та колоiдна хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00217IСП
ВВ-17стФiзична та колоiдна хiмiядоц.Амiруллоєва Н.В.10.00217IСП
ЕКО-16Економiка природокористуваннядоц.Полторацька В.М.10.00в209IСП
ЕП-16-1пОбгрунтування госп.рiшень i оцiнювання доц.Судакова О.I.12.00в1004IСП
ризикiв
ЕП-16-2Обгрунтування госп.рiшень i оцiнювання доц.Судакова О.I.10.00в1004IСП
ризикiв
ЕП-17стОбгрунтування госп.рiшень i оцiнювання доц.Судакова О.I.10.00в1004IСП
ризикiв
ЗУК-16Вища геодезiядоц.Бєгiчев С.В.10.00419IСП
ЗУК-17стВища геодезiядоц.Бєгiчев С.В.10.00419IСП
ЛОГ-16Державне та регiональне управлiнняст.в.Чекалова Н.Е.10.00в401IСП
ЛОГ-17стДержавне та регiональне управлiнняст.в.Чекалова Н.Е.10.00в401IСП
МАГ-17стМенеджментдоц.Шапа Н.М.10.00в504IСП
МЕН-16Державне та регiональне управлiнняст.в.Чекалова Н.Е.12.00в401IСП
ОА-16-1пОблiк у бюджетних установахдоц.Паршина10.00в400IСП
ОА-16-2Облiк у бюджетних установахдоц.Паршина10.00в400IСП
ПЦБ-16-1Архiтектура будiвель та спорудпроф.Захаров Ю.I.10.00427бIСП
ПЦБ-16-2Будiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.12.00в105IСП
ПЦБ-16-3Будiвельна механiка С/Кдоц.Панченко С.П.10.00в105IСП
ПЦБ-16-4Архiтектура будiвель та спорудст.в.Трошин М.Ю.10.00504IСП
ПЦБ-16-5Конструкцiї з дерева та пластмасас.Журба I.П.10.00в1104IСП
ПЦБ-16-7пКонструкцiї з дерева та пластмасас.Журба I.П.12.00в1104IСП
ПЦБ-17стКонструкцiї з дерева та пластмасдоц.Марченко В.А.10.00в1105IСП
ТБК-16Будiвельна механiкадоц.Лiхачова О.В.10.00в107IСП
ТГПВ-16Будiвельна механiкадоц.Лiхачова О.В.10.00в107IСП
ТГПВ-17стСАПР та комп`ютернi технологiiдоц.Ляховецька М.М.10.00в1206IСП
ФIН-16-1Фiнансова дiяльнiсть суб`єктiв доц.Ползiкова Г.В.10.00в801IСП
господарювання
ФIН-16-2Менеджментдоц.Шапа Н.М.10.00в504IСП
ФIН-17стФiнансова дiяльнiсть суб`єктiв доц.Ползiкова Г.В.10.00в801IСП
господарювання
АДА-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Чередниченко Л.А.10.00в1301IСП
АТ-15Економiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1002IСП
АТ-16стЕкономiка пiдприємствадоц.Попова В.В.10.00в1002IСП
АУТП-15Автоматизацiя та механiзацiя об*ектiв доц.Ткачов В.С.10.00382IСП
теплоенер
АУТП-16стАвтоматизацiя та механiзацiя об*ектiв доц.Ткачов В.С.10.00382IСП
теплоенер
БМО-15Комплексна мех.авт. i механозабесп. доц.Шатов С.В.10.00283IСП
будiвництва
БМО-16стКомплексна мех.авт. i механозабесп. доц.Шатов С.В.10.00283IСП
будiвництва
БП-15ОiФдоц. Ковальов10.00в901аIСП
ВВ-15Санiтарно-технiчне обладнення будинкiвас.Циганкова С.Г.10.00012IСП
ВВ-16стСанiтарно-технiчне обладнення будинкiвас.Циганкова С.Г.10.00012IСП
ЗУК-15Основи охорони працi та цивiльний захистдоц.Чередниченко Л.А.10.00в1301IСП
КН-15Моделювання системпроф.Косолап А.I.10.00324IСП
КН-16стМоделювання системпроф.Косолап А.I.10.00324IСП
ЛIБ-15ОiФдоц. Ковальов10.00в901аIСП
МIТ-15Методи та технiка обробки сигналiвст.в.Посилаєв О.О.10.0009IСП
МIТ-16стМетоди та технiка обробки сигналiвст.в.Посилаєв О.О.10.0009IСП
МЕН-15Адмiнiстративне i господарське правоас.Скачедуб С.А.10.00в603IСП
ОП-15Безпека експлуатацii б/спроф.Дiденко Л.М.10.00в1303IСП
ПМ-15Сплави на основi залiзадоц.Узлов О.В.10.00553IСП
ПЦБ-15-1Проектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр10.00каф.IСП
особ.умов.
ПЦБ-15-2Проектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр10.00каф.IСП
особ.умов.
ПЦБ-15-3Проектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр10.00каф.IСП
особ.умов.
ПЦБ-15-4Проектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр10.00каф.IСП
особ.умов.
ПЦБ-15-7пПроектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр10.00каф.IСП
особ.умов.
ПЦБ-16стПроектув.монтаж i рекон.буд.i спор.в викл.вип.кафедр10.00каф.IСП
особ.умов.
ТБК-15Механiчне обладання пiдприємств буд. ас.Кроль Р.М.10.00285IСП
iндустрii
ТБК-16стМеханiчне обладання пiдприємств буд. ас.Кроль Р.М.10.00285IСП
iндустрii
ТГПВ-15Технологiя будiвельного виробництвадоц.Мартиш О.П.10.00309IСП
ТГПВ-16стТехнологiя будiвельного виробництвадоц.Мартиш О.П.10.00309IСП
АУТП-18-мАвтоматизацiя технологiчних процесiвдоц.Чумак Л.I.10.00383IСП
ЕКО-18мУтилiзацiя та рекуперацiя вiдходiвдоц.Савiн Ю.Л.10.00271IСП
КН-18мНадiйнiсть складних системдоц.Семенець С.М.10.00351IСП
МЕ-18мпОблiк мiжнародних операцiйдоц.Морозова Є.П.10.00в505IСП
ПМ-18-мТеоретичнi основи розр.буд. системпроф.Вахрушева В.С10.00557IСП
АУТП-17мFUZZY-управлiннядоц.Базилевич Ю.М.10.00385IСП
ЦБ-17мЕкономiка ох.працiдоц.Рибалка К.А.10.00в1302IСП