Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів щодо виконання наказу № 166 від 19.02.2015 р. Інформація яка підлягає обов'язковому оприлюдненню:

Положення про Вчену Раду:

Положення про Вчену раду


Положення про порядок розгляду та захисту дисертацій здобувачів наукових ступенів у спеціалізованих Вчених радах.


Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу


Положення про аспірантів, докторантів і молодих вчених


Положення про наукове товариство студентів


Положення про структурні підрозділи ДВНЗ ПДАБА:

Факультет

Промислового і цивільного будівництва


Кафедра

Технології будівельного виробництва


Кафедра

Залізобетонних і кам'яних конструкцій


Кафедра

Основ і фундаментів


Кафедра

Планування і організації виробництва


Кафедра

Будівельної механіки та опору матеріалів


Кафедра

Вищої математики


Кафедра

Фізвиховання і спорту


Факультет

Будівельний


Кафедра

Металевих, дерев'яних і пластмасових конструкцій


Кафедра

Теоретичної механіки


Кафедра

Прикладної математики


Кафедра

Землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії


Кафедра

Фізики


Кафедра

Інтенсивного навчання іноземним мовам.


Інститут

Інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві.


Факультет

Технології життєзабезпечення і екології


Кафедра

Технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.


Факультет

Архітектурний


Кафедра

Філософії і політології


Кафедра

Архітектурного проектування і дизайну


Кафедра

Архітектури


Кафедра

Основ архітектури


Кафедра

Нарисної геометрії та графіки


Факультет

Механічний


Кафедра

Будівельних та дорожніх машин


Кафедра

Інформаційно-вимірювальних технологій та систем


Кафедра

Експлуатації та ремонту машин


Кафедра

Автоматики та електротехніки


Кафедра

Матеріалознавства та обробки матеріалів


Факультет

Економічний


Кафедра

Українознавства


Кафедра

Фінансів і маркетингу


Кафедра

Обліку, економіки і управління персоналом підприємства


Кафедра

Менеджменту, управління проектами і логістики.


Кафедра

Економічної теорії та права


Інститут

Заочної і дистанційної освіти


Документи ДВНЗ ПДАБА, пов'язані з організацією освітнього процесу:

Положення про організацію освітнього процесу


Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення


Документ, яким визначено порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін


Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії


Інше:

Правила прийому до ДВНЗ ПДАБА


Результати проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»


Експертні висновки про результати проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»


Положення про орган студентського самоврядування


Розмір плати за навчання


Профспілка


Склад наглядової Ради


Зведена вартість проживання студентів денної форми навчання у гуртожитках закладу.


Положення про студентські гуртожитки


Довузівської підготовки


Дистанційне навчання


вверх