ДВНЗ "Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури"

EngРусУкр

Економічний факультет

Деканат: В408 каб.

Телефон:
47-08-55

Email:

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ФАКУЛЬТЕТ НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ !

«Економіка - це мистецтво задовольняти
безмежні потреби за допомогою
обмежених ресурсів»

Лоренс Пітер,
канадський філософ та педагог

Шановні абітурієнти!
Якщо ви хочете бачити Україну процвітаючою, впливати на формування цивілізованої економіки, управляти ринковими відносинами та регулювати структурну перебудову економіки, то вступ на економічний факультет буде правильним рішенням, бо економічні спеціальності є дуже важливими для подальшого життя та професійного зростання.

Вкладення коштів сімейного бюджету в навчання своїх дітей, особливо, якщо це освіта, яка з часом дає можливість вашим дітям посісти достойне місце в нашому суспільстві і зробити блискучу кар’єру, - це найкращі інвестиції. Саме таку освіту можна отримати на економічному факультеті Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Сьогодні факультет має сильний і злагоджений професорсько-викладацький колектив. На факультеті працює 11 докторів наук та 47 кандидатів економічних та технічних наук. В академії сьогодні працює більше п'ятдесяти випускників економічного факультету. Більшість з них вже захистили кандидатські дисертації, деякі навіть докторські дисертації.

На 6 кафедрах факультету – «Економічна теорія та право», «Фінанси і маркетинг», «Міжнародна економіка», «Облік, економіка і управління персоналом підприємства», «Менеджмент, управління проектами і логістика», «Українознавство», а також Інституту заочної та дистанційної освіти, Інституту безперервної фахової освіти – працюють досвiдченi педагогiчнi працiвники i практики, які зарекомендували себе активними прихильниками прогресивних ідей в економіці та освіті, що мають великий досвiд роботи у науково-дослiдних органiзацiях, державних i комерцiйних структурах.

На факультеті відкрито наступні спеціальності: економіка підприємства, менеджмент організацій, фінанси і кредит, облік і аудит, міжнародна економіка, логістика.

НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем Бакалавр – 4 роки. Напрями підготовки: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства); Облік та оподаткування (Облік і аудит); Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка); Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); Менеджмент (Менеджмент організацій).

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем Спеціаліст і Магістр – 1 рік, за такими спеціальностями:

  • 7(8).03050401 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства);
  • 7(8).03050901 – Облік та оподаткування (Облік і аудит);
  • 7(8).03050301 – Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка);
  • 7(8).03050801 – Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і маркетинг);
  • 7(8).03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (Менеджмент організацій);
  • 7.03060107 – Логістика;
  • 7(8).18010013 – Управління проектами.

Напрямок
(спеціальність)

Дісципліни, профільні дисципліни

Знання та навички, що отримують студенти, специфіка навчання

Сфери можливого працевлаштування

7(8).03050401 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

Економіка підприємства, планування діяльності підприємства, економіка праці на підприємстві, матеріально-технічне постачання, економіка і організація інноваційної діяльності, економічна діагностика, статистика тощо.

Спеціальність готує фахівців з високим потенціалом фундаментальної освіти, підготовлених для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності.

Фахівці з цієї спеціальності можуть обіймати посади економіста з планування, економіста з праці, економіста з фінансової роботи, бухгалтера, бухгалтера-ревізора та інші, а також керівників відповідних підрозділів і підприємств будь-яких форм власності.

7(8).03050901 Облік та оподаткування (Облік і аудит)

Аналіз господарської діяльності, аналіз господарської діяльності в будівництві, аудит, бухгалтерський облік, бухгалтерський облік на малих підприємствах, внутрішній аудит, економічний аналіз, звітність підприємства, інформаційні системи і технології в обліку, контроль і ревізія, макроекономіка, облік зовнішньоекономічної діяльності, облік у банках, облік у бюджетних установах, облік у галузях економіки, облік у зарубіжних країнах, оподаткування підприємств, організація і методика економічного аналізу, податковий облік, управлінський облік, управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті, фінансова звітність підприємства, фінансовий облік.

В рамках викладання дисциплін «Бухгалтерський облік», «Інформаційні системи і технології в обліку» студенти отримують можливість комплексно охопити обліковий ланцюжок «фактична господарська діяльність – документ – обліковий регістр – звітність». Практичні навики роботи в програмі бухгалтерського обліку, набуті в стінах академії, є одним з елементів повноцінної вищої освіти та дають можливість випускникам стати висококваліфікованими фахівцями в цій галузі

Фахівець з цієї спеціальності за рівнем своєї  підготовки може обіймати посаду бухгалтера на підприємствах різних форм власності, працювати в аудиторських фірмах, які здійснюють внутрішні та зовнішні аудиторські перевірки. Рівень кваліфікації дозволяє економістам цієї спеціальності працювати в установах податкової інспекції та страхових і статистичних організаціях

7(8).03050301– Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка)

Міжнародна економіка, міжнародні фінанси, міжнародний маркетинг, міжнародна економічна діяльність, економіка та організація зарубіжних підприємств, міжнародний бізнес, міжнародні фінансові ринки тощо.

Отримує ґрунтовну фахову, теоретичну, загальнотеоретичну та комп'ютерну підготовку з міжнародної економіки.

Фахівець з цієї спеціальності може обіймати посади у міжнародних підрозділах на підприємствах різних форм власності, які займаються підвищенням ефективності виробничого процесу на основі використання досягнень світового досвіду в галузі економічних методів управління та планування, організації зовнішньоекономічної діяльності

7(8).03050801  Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Гроші та кредит, фінанси, бюджетна система, фінансовий аналіз, податкова система, фінансова діяльність суб'єктів підприємництва, фінансова звітність на підприємстві, чинники успішного працевлаштування за фахом, біржова діяльність, ціноутворення в будівництві, ринок фінансових послуг, контролінг, контролінг фінансів на підприємстві, податковий менеджмент, банківські операції, фінансова санація та банкрутство підприємства, проектне фінансування та інші.

Фахівець зі спецiальностi отримує знання для вирiшення широкого кола питань, а саме: прогнозування та макроекономiчне планування; управлiння матерiальними та трудовими ресурсами; страхова справа; фiнансiв пiдприємства; економiчний i фiнансовий аналiз дiяльностi будiвельних та iнших підприємств.

може обiймати посади спецiалiста i керiвника вiдповiдних пiдроздiлiв банків, пiдприємств різних форм власності, заступника керiвника державних, колективних i приватних пiдприємств та органiзацiй з питань фінансів, спiвробiтника економiчних пiдроздiлiв науково-дослiдних органiзацiй i лабораторій.

0306 «Менеджмент і адміністрування» зі спеціальностей:
7(8).03060101  Менеджмент організацій і адміністрування(Менеджмент організацій);
7.03060107 Логістика; 7(8).18010013 Управління проектами.

Маркетинг, основи бізнесу, основи менеджменту, маркетинг будівельних послуг, управління персоналом, інформаційні системи в менеджменті, організація праці менеджера, функціональна логістика, логістичний менеджмент, управління проектами, планування розвитку підприємства, методологія управління проектами та інші

Спеціальність готує фахівців підготовлених для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності

Фахівець з менеджменту може обіймати посади управлiнського персоналу, а також керівників таких пiдроздiлів та вiддiлів: планово-економiчного, маркетингу, пiдготовки та управлiння кадрами; спiльних пiдприємств; науково-дослiдних лабораторiй; центрів, якi займаються проблемами стратегiчного управлiння, менеджменту, маркетингу, в системi пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв з менеджменту, маркетингу, органiзацiї та планування

Кафедри, що забезпечують підготовку за економічним фахом

Назва кафедри

Спеціальність

Випускаюча кафедра

Обліку, економіки і управління персоналом підприємства

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

+

Облік та оподаткування (Облік і аудит)

Міжнародна економіка

Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка)

+

Фінанси і маркетинг

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і маркетинг)

+

Менеджменту, управління проектами і логістики

Менеджмент організацій і адміністрування (Менеджмент організацій); Логістика; Управління проектами.

+

Українознавства

-

-

Економічної теорії та права

-

-

Робота з підготовки науково-педагогічних кадрів

Факультет проводить велику роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в докторантурі та аспірантурі. В академії відкрито постійно діючу аспірантуру за спеціальностями 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); докторантуру за спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, навчання в яких має конкретні наукові результати: за останні два роки аспірантами та здобувачами ДНВЗ «ПДАБА» захищено 27 кандидатських дисертацій економічного спрямування (зі спеціальностей 08.00.05, 08.00.04). За цей же час докторантами та пошукувачами академії захищено 4 докторські дисертації зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), також захищена докторська дисертація та ведеться робота над 2 докторськими дисертаціями зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. В найближчі три роки планується захист ще 3 докторських та 9 кандидатських дисертацій. Всі автори захищених дисертацій продовжують викладацьку та наукову діяльність в академії як штатні працівники.

Підготовку науково-педагогічних кадрів для факультету забезпечує Спеціалізована вчена рада К 08.085.04 з правом прийняття до розгляду і проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:

  • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
  • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

© ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 1997–2017

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а. Тел. +38 (056) 745-23-72. postmaster@mail.pgasa.dp.ua


Афиша Днепропетровска